Rekrutacja

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. W przypadku większej liczby zarejestrowanych osób niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, uzupełniony i podpisany;
2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto (na blankiecie przelewu należy zamieścić dopisek: „PIOŚ- wpisowe”).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty rekrutacyjne można składać do 30 września 2017 r.:

1. osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby:
w Sekretariacie Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
(pokój 706 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

2. za pośrednictwem poczty:
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin