Opłaty

Całkowity koszt studiów podyplomowych: 4 000 zł

-opłata wpisowa: 150 zł, związana z postępowaniem o przyjęcie na studia podyplomowe, wnoszona na etapie rekrutacji (najpóźniej w dniu składania dokumentów),
-opłata za semestr I: 1 910 zł,
-opłata za semestr II: 1 910 zł,
-opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł

Uwaga!!! w przypadku nieuruchomienia danej edycji studiów następuje zwrot opłaty wpisowej

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania Karty Absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Nr konta: 10 1030 1999 2404 3270 0014 6201