Publikacja pokonferencyjna

WYMOGI REDAKCYJNE

1) Tekst powinien być zapisany w formacie doc lub docx i przesłany w formie elektronicznej.

2) Objętość tekstu powinna wynosić około 20 000 znaków (łącznie ze spacjami, przypisami i końcowym zestawieniem bibliograficznym).

3) Tekst powinien być przygotowany z zastosowaniem: formatu A4, orientacji pionowej, marginesów 2,5 cm, czcionki o wielkości 12 pkt. (tekst główny), czcionki o wielkości 10 pkt (przypisy dolne), interlinii 1,5 (tekst główny), interlinii 1 (przypisy dolne).

4) W nagłówku pierwszej strony powinny być zamieszczone dane o autorze (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy, w przypadku pracowników naukowych także nazwa uczelni i jednostki organizacyjnej oraz zajmowane stanowisko).

5) Cytaty powinny być zapisane w cudzysłowach, bez kursywy. Cytaty w cytatach powinny być zaznaczone ostrokątnym francuskim cudzysłowem wewnętrznym »…«.

6) Pominięcia w cytacie powinny być oznaczone nawiasami kwadratowymi [...].

7) Nazwiska powinny być wyróżnione kursywą (np. J.W. Kowalski).

8) Zwroty obcojęzyczne powinny być wyróżnione kursywą (np. prima facie, de lege lata).

9) Daty powinny być zapisane w formacie: 1.3.2016 r.

10) Wyróżnienie fragmentu tekstu jest możliwe przez zastosowanie druku wytłuszczonego (pogrubienie). Nie należy jednak wyróżniać całych zdań, a tym bardziej akapitów.

11) Tekst nie może zawierać materiału ilustracyjnego (rysunków, wykresów, diagramów).

13) W tekście powinny być stosowane przypisy dolne.

14) Odnośniki do przypisów powinny być stawiane przed kropką lub przecinkiem.

15) Jeżeli akt normatywny powoływany jest w tekście pierwszy raz, w przypisie do tego aktu powinny być podane: rodzaj aktu, data aktu, tytuł aktu w pełnym brzmieniu, publikator.

16) Tekst powinien zawierać osobne (końcowe) zestawienie bibliograficzne (układ alfabetyczny według nazwisk autorów).

17) Wszystkie teksty będą podlegały ocenie recenzentów. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

18) Wszystkie materiały będą podlegały opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu będzie polegało nie tylko na eliminacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych, ale także na poprawieniu tekstu pod względem logicznym oraz na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzyma wersję do korekty. W przypadku nieodesłania korekty autorskiej w terminie, tekst zostanie skierowany do publikacji bez poprawek autora.

19) Przesłane materiały nie są zwracane autorom.

  

PRZYKŁADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO STOSOWANEGO W PRZYPISACH:

Pozycje książkowe:

J.K. Nowak, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 42.
A. Kowalska, J.T. Nowakowski, Prawo cywilne, Lublin 2016, s. 13.

Prace zbiorowe:

M. Kwiatkowski, [w:] Prawo autorskie, W. Wojtkiewicz (red.), Warszawa 1999, s. 55.

Artykuły w książkach lub wydawnictwach nieperiodycznych:

A. Nowak, E. Sikora, Związki zawodowe – rys historyczny [w:] Encyklopedia prawa, pod red. W. Kwiatkowskiego, Warszawa 1995, s. 274–310.

Artykuły w czasopismach:

Z. Wiśniewski, Status prawny funkcjonariusza publicznego, PiP 1972, nr 1, s. 17.

Akty normatywne:

Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 7, poz. 121 ze sprost. i ze zm.).

Orzeczenia:

Wyr. SN z 10.5.1989 r., III CZP 36/89, OSNCP 1990, Nr 1–4, poz. 56 z krytyczną glosą J. Nowaka, PiP 1992 z. 7.
Uchw. SN z 14.2.2016 r. III CZP 1/15, niepubl. 
Post. SA w Lublinie z 12.10.2015 r., I Aca 123/14, OSP 2016, Nr 1, poz. 146.