Ochrona prawna zasobów naturalnych - 25.04.2017

         

          Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w konferencji naukowej nt.: „Ochrona prawna zasobów naturalnych”, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Lublinie. Będzie to druga konferencja naukowa z cyklu „Prawne instrumenty ochrony środowiska”, który został zapoczątkowany w 2016 r. konferencją kończącą realizację projektu „Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska” finansowanego w ramach grantu ze środków funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich.
          Problematyka prawnych reguł ochrony zasobów naturalnych ma charakter wieloaspektowy i stanowi przedmiot żywego zainteresowania tak teorii, jak i stosowania prawa. Zagrożenia wynikające z coraz powszechniej sygnalizowanej nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw, determinują zmiany w regulacjach prawnych, zmierzające do osiągnięcia i stymulowania stanu zrównoważonego rozwoju. Stopniowo, ale konsekwentnie ulegają zmianie normatywne wzorce gospodarczego korzystania z zasobów naturalnych kształtujące reguły „zielonej gospodarki”. Zagadnienia prawne stąd wynikające, w opinii Organizatorów konferencji, wymagają rzetelnego wyartykułowania, pogłębionej analizy, wskazania istniejących luk i niespójności normatywnych oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Intencją Organizatorów jest stworzenie w trakcie obrad możliwe szerokiego forum wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami środowiska naukowego oraz praktyki, zwłaszcza przedstawicielami administracji ochrony środowiska, przedsiębiorcami i przedsiębiorcami rolnymi, a także innymi osobami korzystającymi w różny sposób z zasobów naturalnych lub zaangażowanych w ich racjonalną eksploatację i ochronę.
          Ufam, że zaproponowany temat skłoni Państwa do przyjęcia zaproszenia i czynnego udziału w Konferencji. Jednocześnie chciałabym poinformować, że zgłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej. Szczegółowe informacje dotyczące planowanej konferencji zamieszczane będą na stronie internetowej www.pios.umcs.pl w zakładce „Ochrona prawna zasobów naturalnych”.

                                                                                         Z poważaniem

                                                                        Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

                                                                               dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.