Katedra Geomorfologii i Paleogeografii

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Pracownicy:


Aktualne tematy badawcze:

  • Plejstocen Polski E i Ukrainy W
  • Środowiskowe tło i czynniki lokalizacji osadnictwa w wybranych okresach prehistorycznych i historycznych (Polska SE i Ukraina NW)
  • Uwarunkowania peryglacjalnych procesów morfogenetycznych rejonu Bellsundu (Spitsbergen Zachodni)
  • Dynamika wybranych właściwości gleb i osadów rejonu Bellsundu (Spitsbergen Zachodni)
  • Kenozoiczna morfogeneza Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich
  • Ewolucja geosystemów wodno-błotnych Polski E
  • Ewolucja środowiska zapisana w mikromorfologii gleb ekshumowanych i reliktowych
  • Uwarunkowania rozwoju różnych form turystyki na wybranych obszarach
  • Wykorzystanie pomiarów zdalnych do modelowania i rekonstrukcji obiektów historycznych

Projekty badawcze - aktualnie realizowane:

Projekty badawcze - zakończone w ostatnim roku:


Historia:

Historia Katedry sięga 1945 r., kiedy to na Wydziale Przyrodniczym UMCS została utworzona Katedra Geografii Ogólnej, której pierwszym kierownikiem został prof. Adam Malicki. W 1949 r., w związku z powołaniem do życia Katedry Geografii Ekonomicznej, dotychczasowa Katedra Geografii Ogólnej została przekształcona w Katedrę Geografii Fizycznej, w skład której wchodziły: Zakład Geografii Fizycznej oraz Stacja Naukowa w Równi koło Ustrzyk Dolnych. W 1970 r., po reorganizacji UMCS, Zakład Geografii Fizycznej stał się częścią Instytutu Nauk o Ziemi. Po wyodrębnieniu się Zakładu Geomorfologii w 1992 r., Zakład zmienił nazwę na Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii. W 2011 r. w związku z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zakład przyjął nazwę - Zakład Geoekologii i Paleogeografii. Po 16 latach, w październiku 2018 roku Zakład został scalony z Zakładem Geomorfologii, pod nazwą Zakład Geomorfologii i Paleogeografii. Od 1 października 2019 r. obowiązująca nazwa to Katedra Geomorfologii i Paleogeografii. Kierownicy Katedry/Zakładu w układzie chronologicznym: