Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Maria Łanczont

prof. dr hab. Maria Łanczont
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
48 81 537 6854
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-0459-8658
Konsultacje

Poniedziałek: 15.30-16.30


Wtorek: 15.00-16.00

Adres

UMCS
Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Urodzona w Poznaniu, rodzice Barbara i Leszek Lutelman

Szkoła podstawowa i średnia w Przemyślu (świadectwo dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego; 1968).

Przebieg pracy naukowej (nazwa uczelni, specjalność; data uzyskania stopnia naukowego/tytułu naukowego): magister: UMCS, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, geografia, spec. klimatologia, dyplom z wyróżnieniem, 1973 (praca magisterska  wykonana pod kierunkiem prof. Edwarda Michny, na temat stosunków bioklimatycznych Przemyśla i Rzeszowszczyzny); doktor: UMCS, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, doktor nauk geograficznych, 1980 (praca doktorska z zakresu morfometrii wykonana pod kierunkiem prof. A. Malickiego); doktor habilitowany: UMCS, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, doktor hab. nauk o Ziemi, paleogeografia, geografia fizyczna, 1996 (praca habilitacyjna dotyczyła lessów karpackich i perykarpackich); profesor: nauki o Ziemi, paleogeografia, geografia fizyczna, 2004

Zatrudnienie: Wydział BiNoZ, od 2009 - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

UMCS Lublin: 1973 - 1980 - asystent naukowo-dydaktyczny;1980 -1999 - adiunkt;1999 - 2004 - profesor nadzwyczajny UMCS; 2004 - 2007 - profesor nadzwyczajny; od 2007 - profesor zwyczajny.

Pełnione funkcje na UMCS z wyboru: zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi UMCS, 1997-2008; dyrektor Studiów Podyplomowych UMCS w Przemyślu, 1999-2003; prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, 2008-2011; od 2005 kierownik Zakładu Geografii Fizycznej i Paleogeografii, od 2009 – Geoekologii i Paleogeografii; członek Senatu UMCS (od 2012-2016).

Inne funkcje z wyboru: Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; Członek Komitetu Nauk Geograficznych (2008-2011); Członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN od 2003 (członek Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) od 2008,wice-przewodnicząca Komitetu Badań Czwartorzędu PAN i przewodnicząca Komisji Lessu); wice-prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (2012-1014); Członek Komitetu Sterującego stowarzyszenia naukowo-przemysłowego Geocentrum Polska (od 2010); Editorial Board Member of Quaternary International; Członek grupy eksperckiej i wizytującej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2001-2011; Członek Rady Naukowej Centrum Europy Wschodniej UMCS, 2010-2013, 2013- 2016); Redaktor „Annales UMCS sect. B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia; Członek rady redakcyjnej czasopisma Studia Quaternaria (2012-2014); Członek rady redakcyjnej Czasopisma Geograficznego; Członek rady redakcyjnej Acta Geographica Lodziensia;Visnyk Lwiwskowo Uniwersytetu, Seria Geograficzna i Paleontologiczny Zbirnyk (Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie)

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministra 1980, Warszawa; Srebrny Krzyż Zasługi 1998, Warszawa; Indywidualna nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UMCS 1997, 2000, 2005, 2014, Lublin; Medal Komisji Edukacji Narodowej 2002, Warszawa; Stypendium naukowe Rektora UMCS 2002-2003, Lublin; Laureat programu TRAKT, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2000; Laureat programu SUBIN, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2002, 2004; Złota Odznaka PTG 2008, Złoty Krzyż Zasługi 2014

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia, paleogeografia

Zainteresowania naukowe: plejstoceńska peryglacjalna morfo- i litogeneza Polski SE i Ukrainy NW; stratygrafia osadów plejstoceńskich; korelacja podziałów plejstocenu; geologia stanowisk paleolitycznych lessowych polskich i ukraińskich; rekonstrukcja uwarunkowań paleogeograficznych i paleogeomorfologicznych kultur pradziejowych na obszarach lessowych strefy meta- i perykarpackiej.

Projekty badawcze: KBN/MNiSzW: kierownik – 6, wykonawca – 4; projekty FNP (TRAKT, SUBIN): kierownik – 3; grant prorektora ds. nauki UMCS: kierownik – 3, wykonawca – 1.

(2003 – 2006) 3PO4D 034 25. Osady dolnego czwartorzędu w dorzeczach środkowego Dniestru i Prutu jako archiwum zmian paleoklimatycznych i paleohydrologicznych w skali regionalnej i globalnej. UMCS. Kierownik

(2004 – 2007) 2 PO4E 024 27. Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Polesia Lubelskiego (Polska E) i Wołyńskieg (Ukraina W – Polska E). UMCS. Wykonawca

(2004) SUBIN 15, FNP. Geofizyczne rozpoznanie zasięgu i struktury wewnętrznej obozowiska łowców mamutów na archeologicznym stanowisku górnopaleolitycznym w Haliczu nad środkowym Dniestrem (Ukraina). UMCS. Kierownik

(2004-2005) 2PO4E 021 26. Zmiany paleohydrologiczne w północnej części Obniżenia Dorohuckiego w świetle badań osadów jezioro-torfowiskowych. UMCS. Kierownik, projekt promotorski

(2007) Grant prorektora UMCS. Kontekst paleogeograficzny stanowiska magdaleńskiego w Wilczycach nad

Opatówką (Wyżyna Sandomierska). Kierownik

(2008 – 2011) NN 306 42 62  34. Paleogeograficzne podstawy fenomenu trwałego osadnictwa  paleolitycznego w strefie podkarpacko-podolskiej. Kierownik

 (2008 – 2010) NN 306 27 96 35. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania procesów fluwialnych w dolinie Bugu pod Janowem Podlaskim. Kierownik, projekt promotorski

(2010 – 2014) MNiSW PMN 691/N-Ukraina/2010/0. Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych). Kierownik

 Współorganizator kilkunastu polsko-ukraińskich konferencji i współredaktor tomów monograficznych „Glacjał i Peryglacjał” oraz polsko-ukraińskich seminariów terenowych „Korelacja stratygraficzna lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski” (co 2 lata).

Dorobek naukowy: około 400 publikacji, w tym około 225 oryginalnych. Realizowana obecnie problematyka badawcza m.in. dotyczy: paleogeograficznej rekonstrukcji środowiska człowieka paleolitu na podstawie kompleksowych badań lessowych stanowisk archeologicznych Polski SE i W części Ukrainy; rozpoznania, określenia wieku i dokumentacji paleośrodowiskowej cykli klimatycznych na podstawie reperowych profili lessowych Poski SE i Ukrainy, rekonstrukcji przebiegu procesów sedymentologicznych i zmian środowiska przyrodniczego w plejstocenie środkowym w strefie perykarpackiej z określeniem roli środowiska glacjalnego i peryglacjalnego w transformacji rzeźby.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje z lat 2005-2014

Łanczont M., Madeyska T. 2005. Environment of the East Carpathian Foreland in the periods of the Palaeolithic man activity. Catena 59, 319-340

Nawrocki J., Polechońska O., Boguckij A., Łanczont M., 2006. Paleowind directions in the youngest loess in Poland and western Ukraine as derived from anisotropy of magnetic susceptibility measurements. Boreas, 35, 2, 266-271.

Lindner L., Boguckyj A., Gozhik P., Marks L., Łanczont M.,Wojtanowicz J., 2006. Correlation of Pleistocene deposits in the area from the Baltic Sea to the Black Sea, central Europe. Geological Quaterly, 50, 1, 195-210.

Łanczont M.,Boguckyj A. 2007. High-resolution terrestrial archive of the climatic oscillation during Oxygen Isotope Stages 5-2 from the unique loess-paleosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine).Geological Quarterly, 51, 2, 105-126.

Kusiak J., Łanczont M.,Wilgat. M., 2007. TL ages of loesses from the last two glacials in SE Poland. Geochronometria, 27, 33-40.

Valde-Nowak P., Łanczont M., 2008. Late Palaeolithic dwellings from Skawa Gorge in the Beskidy Mts. (Polish Carpathians). Z. Sulgostowska and A.J. Tomaszewski (eds), Man-Millennia-Environment, Studia in honour of Professor Romuald Schild. IAiE PAN, Warszawa, 215-223.

Komar M., Łanczont M., Madeyska T., 2009. Pollen record of vegetation spatial pattern in the loess zone between the Dnieper and Odra rivers during the last interglacial-glacial cycle (5-2 OIS). Quaternary International 198, 152-192.

Łącka B., Łanczont M., Madeyska T. 2009. Oxygen and carbon stable isotope composition of authigenic carbonates in loess sequences at the Carpathian margin and Podolia, as palaeoclimatic record. Quaternary International 198, 136-151.

BoguckyjA.B., Łanczont M., Łącka B., Madeyska T., Sytnyk O. 2009. Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian Palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site, J. Archaeol. Sci., 36, 1376-1389.

Bokhorst M.P., Vandenberghe J., Sümegi P., Łanczont M., Gerasimenko N.P., Matviishina Z.N., Marković S.B., Frechen M. 2009. Atmospheric circulation patterns in Central and Eastern Europe during the Weichselian Pleniglacial inferred from loess grain-size records. In. M. P. Bokhorst (ed.) Last glacial climate variability in Eastern and Central Europe as recorded in loess deposits. Vrije Universiteit, 77-101.

BoguckyjA.B., Łanczont M., ŁąckaB., Madeyska T., Nawrocki J., 2009. Quaternary sediment sequence at Skala Podil’ska in the Dniester River basin (Ukraine) – preliminary results of multi-proxy analyses. Quaternary International 198, 173–194.

Boguckyj A.B., Łanczont M., Łącka B., Madeyska T., Sytnyk O.2009.  Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian Palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site. Journal of Archaeological Science, 36, 7;1376-1389.

Łanczont M., Fedorowicz S., Kusiak J., Boguckyj A., Sytnyk O., 2009. TL age of loess deposits in the Yezupil I Palaeolithic site on the upper Dniester River (Ukraine). Geologija 51, 3–4(67–68), 88–98.

Łanczont M., Wojtanowicz J., 2009. Typologia przestrzenna lessów Europy. [W:] A. Kostrzewski, R. Paluszkiewicz (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. V Seria Geografia nr 88, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 299-312. ISBN 978-83-232-2097-8 ISSN 0554-8128.

Sytnyk O., Boguckyj A., Łanczont M., Madeyska T.  2010. Dniesterian Mousterian from the Velykyi Glybochok site related to palaeoenvironmental changes.Quaternary International 220, 31–46.

Łanczont M. 2010. Środowisko geograficzne Przemyśla i jego okolic. W: Przemyśl we wczesnym Średniowieczu . E. Sosnowska (red.). Seria Origines Polonorum, T. III, FNP, IAiE PAN, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 16-37. ISBN 978-83-235-0705-5.

Komar M., Łanczont M.,Valde-Nowak P., Bałaga K., Kusiak J., Hołub B.,  Mroczek P., Zieliński P. 2010, Palaeoenvironmental background and age of the Late Palaeolithic settlement in SE Poland (a case study from the Sandomierz Upland and Carpathians) The Open Geography Journal,3,55-66, http://www.bentham.org/open/togeogj/index.htm

Łanczont M., Wojtanowicz J. 2010. Brama Przemyska a dostępność geograficzna i kulturowa regionu Karpat. (w:) J. Gancarski (red.) Surowce skalne w Karpatach. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 9-28.

Łanczont M. Bogucki A., Mroczek P., Zieliński P., Jacyszyn A., Pidek Ai.I., Urban D., Kulesza P., Hołub B. 2010. Zapis interglacjalno-glacjalnych cykli w sekwencji osadowej w Krużykach nad Dniestrem (Wschodnie Podkarpacie). Annales UMCS, sect. B, 65, 2, Lublin, 37-56.

Bobak D., Łanczont M., Nowak A., Połtowicz-Bobak M., Tokarczyk S. 2010. Wierzawice st. 31 - nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 31, 61-76, Rzeszów.

Bokhorst M.P., Vandenberghe J., Sümegi P., Łanczont M., Gerasimenko N.P., Matviishina Z.N., Marković S.B., Frechen M., 2011. Atmospheric circulation patterns in Central and Eastern Europe during the Weichselian Pleniglacial inferred from loess grain-size records. Quaternary International 234, 62-74.

Łanczont M., Hołub B., 2011. Geologiczno-geograficzna przeszłość wąwozu osuwiskowego Kruhel Mały, [w:] Piórecki J. (red.) Przyroda Kruhela Małego w Przemyślu. Arboretum Bolestraszyce, zesz14, Przemyśl, 7-27. ISBN 978-83-61441-94-6

Łanczont M., Hołub B. 2011. Rzeźba i środowisko przyrodnicze Wyżyny Drohobyckiej. (w:) J. Machnik, D. Pawliw, W. Petyhyrycz (eds.) Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru. PAU, Komisja Prehistorii, Kraków, Narodowa Akademia Ukrainy, Inst. Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza, Kraków, 161-172.

Łanczont M., Wojtanowicz J. 2011. Środowisko przyrodnicze gminy Urzędów. W: Dzieje Urzędowa, R. Szczygieł, M. Surdacki (red.), Tow. Ziemi Urzędowskiej, Urzędów-Lublin, 13-20.

Łanczont M., Bogucki A., Fedorowicz S., Kusiak J. 2011. Mesopleistocene loess deposits in the Mamalyha 2 profile of Ukraine – interlaboratory comparison of the thermoluminescence dating results. Geochronometria 38, 4, 350-358. DOI 10.2478/s13386-011-0027-4.

Terpiłowski S., Godlewska A., Bogucki A., Łanczont M., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J., Mroczek P., Woronko B., Zieliński P. 2011.Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Torganowyczi 1. W: A. Bogucki i in. (red.) Zbirnyk naukowykh prac „Glacjal i peryglacjal ukrainskokho Peredkarpattja, Wyd. Uniwersytetu I.Franko, Lwów,117-123.

Zieliński P., Mroczek P., Bogucki A., Łanczont M., Godlewska A., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J., Terpiłowski S., Woronko B., 2011. Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskichw stanowisku Krużyky. W: A. Bogucki i in. (red.) Zbirnyk naukowykh prac „Glacjal i peryglacjal ukrainskoho Peredkarpattja, Wyd. Uniwersytetu I.Franko, Lwów, 124-128,

Terpiłowski S., Godlewska A., Bogucki A., Łanczont M., Hołub B., Jacyszyn A., Dmitruk R., Kusiak J., Mroczek P., Woronko B., Zieliński P. 2011. Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Dubriwka. W: A. Bogucki i in. (red.) Zbirnyk naukowykh prac „Glacjal i peryglacjal ukrainskokho Peredkarpattja, Wyd. Uniwersytetu I.Franko, Lwów, 1290133.

Woronko B., Łanczont M., Bogucki A., 2011. Mikromorfologia ziarn frakcji pylastej jako informacja o źródle i procesach postsedymentacyjnych osadów w stanowisku Dubriwka (Ukraina). W: A. Bogucki i in. (red.) Zbirnyk naukowykh prac „Glacjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja, Wyd. Uniwersytetu I.Franko, Lwów,134-138.

Łanczont M., Bogucki A., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J. 2011.Żwiry mieszane na przedgórzu Karpat przemyskich i dobromilskich – rozmieszczenie, zestawienie poglądów o ich pochodzeniu. W: A. Bogucki i in. (red.) Zbirnyk naukowyh prac „Glacjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja, Wyd. Uniwersytetu I.Franko, Lwów,139-153.

Bogucki A., Łanczont M. 2011. Стан і перспективи вивчення льодовикового і перигляціального морфо- і літогенезу Українського Передкарпаття (Stan i perspektywy badawcze morfo- i litogenezy glacjalnej i peryglacjalnej Ukraińskiego Przedkarpacia). W: A. Bogucki i in. (red.) Zbirnyk naukowykh prac „Glacjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja, Wyd. Uniwersytetu I.Franko, Lwów, 181-185.

Fedorowicz S., Łanczont M., Bogucki A., Adamiec G., Bluszcz A., Moska P. 2011. Lessowy profil Korsziw, Ukraina – pierwsze wyniki komplementarnego datowania metodami TL, OSL i 14C. W: A. Bogucki i in. (red.) Zbirnyk naukowykh prac „Glacjal i peryglacjal ukrainskoho Peredkarpattja, Wyd. Uniwersytetu I.Franko, Lwów, 276-287.

Bogucki A., Jacyszyn A., Dmytruk R., Tomenjuk O., Zawalij D, Łanczont M. 2012. Wysoki terasy Dnistra w okolycjah s. Dowge na Iwano-Frankiwszczyni. Wisnyk Lwiw. Uniwersytetu, ser. Geogr., 40,1, Lwiw, 123-131. 

Łanczont M., Wojtanowicz J. 2012. Przemiany środowiska przyrodniczego w ostatnich 15 tys. lat w Europie a krajobraz kulturowy - w poszukiwaniu wzajemnych relacji. (w:) B. Gediga (red.) Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Biskupin-Wrocław, 111-119.

Kusiak J., Łanczont M., Bogucki A., 2012. New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) — Results of thermoluminescence analyses. Geochronometria, 39, 1, 84-100. http://springerlink3.metapress.com/content/nlydib12s0i2p&sh=www.springerlink.com

Fedorowicz S., Łanczont M., Bogucki A., Kusiak J., Mroczek P., Adamiec G., Bluszcz A., Moska P., Tracz M., 2013; Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine) – chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. Quaternary International, 296, 117-130

Fedorowicz S., Wozniak P.P., Hałas S., Łanczont M., Paszkowski M.,Wójtowicz A., 2012, Challenging K-Ar dating of the Quaternary tephra from Roksolany, Ukraina, Mineralogia, 39: 202 -105, ISSN 1899-8518.

Fedorowicz S., Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Kusiak J., 2012: Chronostratygrafia oraz zapis lito- i pedosedymentologiczny sekwencji lessowo-glebowej w Korszewie (Wyżyna Wołyńska, Ukraina). W: M. Błaszkiewicz, F. Brose (red.), Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. XIX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 56-60. ISBN 978-83-7863-089-0

Fedorowicz S., Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Adamiec G., Bluszcz A., Moska P., 2012: Profil lessów podolskich w Wołoczysku nad Zbruczem (Ukraina) - Wstępne wyniki badań przyrodniczych i radiometrycznych. W: M. Błaszkiewicz, F. Brose (red.), Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. XIX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 120-122. ISBN 978-83-7863-089-0

Komar M., Gożyk P., Łanczont M., Fedorowicz S., Prylypko S., Bogucki A., Bluszcz A., Adamiec G., Moska P., 2012: Ewolucja krajobrazów środkowego Dniepru i geochronologia etapów rozwoju roślinności i klimatu (na przykładzie reperowego profilu lessowego Maksymiwka, Ukraina). W: M. Błaszkiewicz, F. Brose (red.), Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. XIX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 127-130. ISBN 978-83-7863-089-0

Lanczont M., Wojtanowicz J. 2012. Z zastosowań geografii. Paleogeografia, krajobraz kulturowy. Wyd. UMCS, Lublin, 179 pp.

Nogaj-Chachaj J., Łanczont M., 2012. Kilka uwag o pradziejowej antropopresji na środowisko przyrodnicze Wysoczyzny Kańczuckiej. W: A. Łajczak (red.) Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Prace Wydziału Uniwersytetu Śląskiego 77, Sosnowiec, 299-308.

Mroczek P., Łanczont M., Dobrowolski R., Jary Z., 2013: In memoriam: Henryk Maruszczak (1922–2012). Quaternary International, 296, 4–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.02.037.
Łanczont M., Bogucki A., Kusiak J., Sytnyk O. 2013. The results of thermoluminescence dating in the Halych IIC (Ukraine) profile as the expression of the conditions of mineral material deposition.  Geochronometria, 40, 1, 42-50. DOI 10.2478/s13386-012-0022-4

Kusiak J., Łanczont M., Madeyska T., Bogucki A. 2013. Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine). Geochronometria, 40, 1, 51-58. DOI 10.2478/s13386-012-0023-3

Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Valde-Nowak P., Hołub B., Kusiak J., Mroczek P. 2013. Late glacial landscape in the Podhale Region (Carpathians) in the light of the Nowa Biała 1 archaeological site investigations) (w j. rosyjskim). (w) G.G. Маtishov (red.) VIII All-Russian Conference on Quaternary Research: Fundamental problems of Quaternary, results and main trends of future studies. Collection of papers, Rostov-on-Don, 10-15 June 2013: SSC RAS Publishers, 353-355. ISBN 978-5-4358-0059-3.

Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Hołub B., Komar M., Kusiak J., Łącka B., Żogała B., Bogucki A. 2013. Age and palaeoenvironmental history of loess cover in the area of the Kraków-Spadzista Street archaeological site (southern Poland). In: P.Wojtal (ed.) International Conference World of Gravettian Hunters, Abstracts & Guide Book, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polsih Academy of Sciences, Kraków, 119-137.ISBN 978-83-61358-52-7.

Łanczont M., Madeyska T., Bogucki A., Sytnyk O., Komar M., Nawrocki J., Kusiak J., Frankowski Z., Żogała B. 2013. About the stratigraphical position and natural environment of the oldest Middle Palaeolithic in the central part of Podolia: new data from the Velykyi Glybochok site. Quaternary International,326-327, 191-212.

Łanczont M., Sytnyk O., Bogucki A., Madeyska T., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Koropeckyj R., Żogała B., Tomek T., Kusiak J. 2014. Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine). Quaternary International 326-327, 213-234. DOI:10.1016/j.quaint.2013.09.027.

Łanczont M., T. Madeyska, 2011 (2013). Transdisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri- and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine. Archaeologia Polona, 49, Special theme: Geoarcheology in Poland,  7-31, PL ISSN 0066 – 5924.

Łanczont M. Madeyska T., Komar M., Bogucki A., 2013. The environments of loess uplands to the north and east of the Carpathians during the penultimate interglacial (MOIS 7) in palaeopedological and palaeobotanical records.European Journal of Soil Science. doi: 10.1111/ejss.12111.

Gozhik P., Komar M., Łanczont M., Fedorowicz S., Bogucki A., Mroczek P., Prylypko S., Kusiak J., 2014: Paleoenvironmental history of the Middle Dnieper Area from the Dnieper to Weichselian Glaciation: A case study of the Maksymivka loess profile. Quaternary International 334-335; 94-111.  

Łanczont M., Madeyska T.,Mroczek P.,Hołub B., Żogała B., Bogucki A.2014. Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic site as the tools used for explanation of the site location.  Quaternary International. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.045

Wilczyński, Wojtal, P.,  J., Łanczont, M., Mroczek P., Sobieraj D., Fedorowicz, S. 2014. Loess, flints and bones – multi-dyscyplinary research at Jaksice II Gravettian site (southern Poland). Quaternary International http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.04.002

Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Bogucki A., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Mroczek P. 2014. Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along loess slope in the Seret River valley: evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine). Quaternary International (2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.035

 

Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Komar K., Łącka Ł, BoguckiA., Sobczyk K., Wilczyński J. 2014. The loess-palaeosol sequence in the Upper Palaeolithic site at Kraków Spadzista - a palaeoenvironmental approach . Accepted for publication in Quaternary International