Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Hołub

dr Beata Hołub
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
815376841
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-9083-285X
https://www.researchgate.net/profile/Beata_Holub
https://scholar.google.pl/citations?user=i22rYdAAAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24338103400
Konsultacje

semestr zimowy 2022/2023
konsultacje: wtorek godz. 12.00-13.00 (p. 108 A), czwartek godz. 12.30-13.30 (Teams)

O sobie

Wykształcenie:

2016 - dr nauk o Ziemi; dyscyplina - geografia; specjalność - geomorfologia; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2014 - studia podyplomowe - GIS W PRAKTYCE; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2012 - studia podyplomowe - STUDIA WSCHODNIE; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
2006 - mgr geografii; specjalność – geomorfologia; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Specjalność:

geomorfologia, paleogeografia, geoarcheologia, GIS, geoinformatyka, geostatystyka 

Pełnione funkcje:

- Członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Geoinformatyka, UMCS
- Członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Geografia wojskowa, UMCS
- Sekretarz Redakcji Annales UMCS sec. B
- Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcja promocji i popularyzacji

Projekty badawcze:

1. Kontekst paleogeograficzny stanowiska magdaleńskiego w wilczycach nad Opatówką (Wyżyna Sandomierska), Grant zespołowy Prorektora UMCS d/s Nauki (2007) - kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja - wykonawca.
2. Elektroniczny słownik geograficzny gmin dorzecza Giełczwi jako program pilotażowy „Elektronicznego słownika geograficznego gmin Polski [ESGGP]”. Grant zespołowy Prorektora UMCS d/s. Nauki, dofinansowane przez MNiSW (2008-2009), UMCS, funkcja - wykonawca.
3. Fazy akumulacji eolicznej na odcinku Stegna - Przebrno (Mierzeja Wiślana) w świetle datowań TL i analiz sedymentologicznych – Grant UG (2010) – kierownik mgr G. Wysiecka, funkcja – wykonawca.
4. Paleogeograficzne podstawy fenomenu trwałego osadnictwa paleolitycznego w strefie podkarpacko-podolskiej, Projekt badawczy MNiSW NN306 426234 (2008-2011) – kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja – wykonawca.
5. Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych), Projekt MNiSW międzynarodowy niewspółfinansowany (2010-2013) - kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja – wykonawca.
6. Zmienność warunków środowiska od plenivistulianu po środkowy holocen w zapisie fluwialno-eolicznej sukcesji osadowej Polski i Ukrainy Zachodniej, Projekt MNiSW NN306 197639 (2010-2013) – kierownik dr P. Zieliński, funkcja – wykonawca.
7. Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru - od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej, Projekt NCN (OPUS 16) (2020-2023) - kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja – wykonawca.

Nagrody:

Nagrody im. A. Siedleckiej dla najlepszego absolwenta geografii UMCS, 2006 r.

Nagroda Rektora Zespołowa I stopnia, Opracowanie monografii naukowej „Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej” (red. M. Łanczont, T. Madeyska), 21.10.2016 r.

Nagroda Rektora Zespołowa III stopnia, Organizacja I Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2017, 23.10.2017 r.

Współautorstwo rozdziału w monografii "Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland" (red. R. Schild) nagrodzonej nagrodą naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie archeologii im. Erazma Majewskiego, 8.11.2018 r.

Praca:

- od 2007 - Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
- 2007 - asystent ds oprogramowania GIS w firmie ESRI, Lublin
- od 2004 - wolontariusz w placówkach misyjnych na Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie

Kursy dokształcające:

- Akademia Przedsiębiorczości UMCS - Santander Universidades 2021, UMCS w Lublinie
- Akademia Liderów, Akademia Przesiębiorczości UMCS, 9-31.03.2019 r., Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS & Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin
- Kurs moderatora Design Thinking, Akademicka Kadra Przyszlości, 26-30.03.2018 r., Lublin, UMCS
- Innowacyjne metody prezentacji w Prezi i MS Power Point, Akademicka Kadra Przyszlości, 21-22.02.2018 r., Lublin, UMCS
- Learning-by-doing czyli aktywne metody nauczania, Akademicka Kadra Przyszlości, 15-20.02.2018 r., Lublin, UMCS
- ArcGIS Geostatistical Analyst: Introduction to geostatistics, 26-27.10.2017 r., Trainer: dr Witold Frączek, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri
- Kurs zaawansowanego geoprzetwarzania w ArcGIS za pomocą Model Buildera, 21-24.09.2016 r., Hel, UG. Prowadził prof. dr hab. J. Urbański
- Kurs "Programowanie za pomocą Pythona w ArcGIS 10.1", 4-8.02.2013 r., Hel, UG. Prowadził prof. dr hab. J. Urbański
- Kurs "Zastosowanie znaczników sztucznych oraz izotopów środowiska do oceny parametrów systemów wodonośnych", 25-29.05.2009 r., Poznań, UAM. Prowadził prof. dr hab. Piotr Małoszewski z Institute of Groundwater Ecology w Helmholtz Centrum Monachium


Działalność naukowa

Publikacje naukowe

Artykuły w czasopismach naukowych
1. Hołub B., 2007: Interpretacja i porównanie symulacji zagrożenia potencjalną erozją wodną gleb według modelu USLE i USPED na przykładzie okolic Drohiczyna n/Bugiem, Annales UMCS sec.B, vol. LXII, Wyd. UMCS; 253-272. read>>>
2. Bałaga K., Hołub B., Kusiak J., Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Komar M., 2008: Próba rekonstrukcji rzeźby terenu i środowiska z okresu funkcjonowania późnomagdaleńskiego obozowiska w Wilczycach (Wyżyna Sandomierska), Landform Analysis, vol. 9; 269-271. read>>>
3. Hołub B., Jacyszyn A., 2008, Wybrane możliwości analizy numerycznego modelu rzeźby terenu w interpretacji cech morfometrycznych na przykładzie doliny Błożewki (Ukraina), Annales UMCS, sec. B, vol. LXIII, Wyd. UMCS; 75-86. https://doi.org/10.2478%2Fv10066-008-0003-z  read>>>
4. Hołub B., Yatsyshyn A., 2008: Morphology of the Bolozivka River Valley (Upper Dnister basin, Ukraine) in the light of morphometric anayses with the use of interpolation methods and GIS, Современный Научный Вестник, No 5(31), Серия: География, Белгород; 33-44.
5. Kusznerczuk M., Hołub B., 2008: Rola powodzi w kształtowaniu równiny zalewowej doliny Bugu pod Janowem Podlaskim (Podlaski Przełom Bugu), Landform Analysis, vol. 9; 49-52. read>>>
6. Łanczont M., Boguckyj A., Mroczek P., Zieliński P., Jacyszyn A., Pidek A., Urban D., Kulesza P., Hołub B., 2010: Zapis interglacjalno-glacjalnych cykli w sekwencji osadowej w Krużykach nad Dniestrem (Wschodnie Podkarpacie). Annales UMCS, sec. B., t. 65, 2; 38-54. https://doi.org/10.2478%2Fv10066-010-0020-6  read>>>
7. Komar M., Łanczont M., Valde-Nowak P., Bałaga K., Hołub B., Kusiak J., Mroczek P., Zieliński P., 2010: Palaeoenvironmental Background and Age of the Late Palaeolithic Settlement in SE Poland (A Case Study from the Sandomierz Upland and Carpathians). The Open Geography Journal, 3; 55-66. https://doi.org/10.2174/1874923201003010055
8. Dobek K., Demczuk P., Rodzik J., Hołub B., 2011, Types of gullies and conditions of their development in silvicultural loess catchment (Szczebrzeszyn Roztocze region, SE Poland), Landform Analysis, vol. 17, 39-42. read>>>
9. Fedorowicz S., Wysiecka G., Zieliński P., Hołub B., 2012, Phases of aeolian accumulation in the vicinity of Przebrno (Vistula Spit) in the light of TL dating and analysis of digital elevation model, Geological Quarterly, 56 (2), 345-352. https://doi.org/10.7306/gq.1026
10. Hołub B., 2013, Studium historyczno-geograficzne narodowości w Galicji Wschodniej w świetle spisów ludności w latach 1890-1910, Annales UMCS sec. B, vol. LXVIII, 2, Wyd. UMCS, Lublin, 15-40. read>>>
11. Mędrek K., Hołub B., Bałaga K., 2013, Współczesny opad pyłku lipy i klonu jako przyczynek do palinologicznej interpretacji gleb kopalnych, Annales UMCS sec. B, vol. LXVIII, z. 1, Wyd. UMCS, Lublin, 9-19. read>>>
12. Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Bogucki A., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Mroczek P., 2015, Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine), Quaternary International, 365, 74-97. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.035
13. Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Hołub B., Żogała B., Bogucki A., 2015, Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites' complex as the tools used for explanation of the site location, Quaternary International, 359-360, 89-95. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.045

14. Zieliński P., Sokolowski R.J., Fedorowicz, S., Woronko B., Hołub B., Jankowski M., Kuc M., Tracz M., 2016, Depositional conditions on an alluvial fan at the turn of Weichselian and Holocene – case study of Żmigród Basin (SW Poland). Geologos, 22, 105-120. https://doi.org/10.1515/logos-2016-0012

15. Hołub B., Łanczont M., Madeyska T., 2016, Examples of landscape reconstructions near the eastern range of the Magdalenian occupation (SE Poland) based on GIS analysis, Anthropologie (Brno), 54, 3, 205-230. read>>>

16. Łanczont M., Madeyska T., Hołub B., Komar M., Mroczek P., Standzikowski K., Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Skłucki J., 2019, Late Glacial environment and human settlement of the Central Western Carpathians: A case study of the Nowa Biała 1 open-air site (Podhale Region, southern Poland), Quaternary International, 512, 113-132. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.02.036

17. Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 530, 59-77. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024 

18. Łanczont, M., Komar, M., Madeyska, T., Mroczek, P., Standzikowski, K., Hołub, B., Fedorowicz, S., Sytnyk, O., Bogucki, A., Dmytruk, R., Yatsyshyn, A., Koropetskyi, R., Tomeniuk, O., 2021. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River Valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine). Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013

Redakcja/współredakcja monografii naukowej

Dobrowolski R., Orłowska A., Hołub B., Janicki G. (red.), 2021. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo UMCS, 290 s. (link)

Rozdział w monografii naukowej

1. Brzezińska-Wójcik T., Hołub B., 2007, Przejawy neogeńskiej tektoniki w przełomowym odcinku doliny Sopotu w strefie krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego, [w:] M. Harasimiuk i in., (red.) Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, Przewodnik LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 29.08-01.09.2007, Wydawnictwo UMCS, Lublin; 153-165.
2. Łanczont M., Hołub B., 2011, Rzeźba i środowisko przyrodnicze Wyżyny Drohobyckiej. Aneks I. [w:] J. Machnik, D. Pawliw, W. Petehyrycz (red.) Prahistoryczne kurhany we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza, Kraków, 161-175.
3. Łanczont M., Hołub B., 2011, Geologiczno-geograficzna przeszłość wąwozu osuwiskowego Kruhel Mały [w:] J. Piórecki (red.) Przyroda Kruhela Małego w Przemyślu, Arboretum Bolestraszyce Zeszyt 14, 7-26.
4. Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Hołub B., Kusiak J., Bałaga K., Komar M., Łącka B., Żogała B., Mendecki M., 2014, Regional Paleogeographic Analysis of Site Wilczyce 10 in the Opatówka Valley and the Stratigraphic Context of the Ice Wedge Cast. In: R. Schild (ed.) Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Warszawa, 31-80.
5. Łanczont, M., Mroczek, P., Madeyska, T., Komar, M., Hołub B., Żogała, B., Sobczyk, K., Wilczyński, J., 2015, Natural environment of the Gravettian settlement in the Kraków Spadzista site based on palaeogeographical interpretation of loess-palaeosol sequence. In: Wojtal, P., Wilczyński, J., Haynes, G. (Eds.), A Gravettian Site in Southern Poland: Kraków Spadzista, ISEA PAN, Kraków, 19-49.
6. Łanczont M.. Madeyska T., Bogucki A., Mroczek P., Hołub B., Łącka B., Fedorowicz S., Frankowski Z., Standzikowski K., 2015, Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. UMCS, Lublin, 55-458.
7. Madeyska T., Łanczont M., Hołub B., Bogucki A., Chodorowski J., Klimowicz Z., Mroczek P., 2015, Wybrane komponenty środowiska strefy Pery- i Metakarpackiej obszaru badań realizowanych w projekcie “Ekumena” [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej, UMCS, Lublin, 23-54.
8. Żogała B., Łanczont M., Hołub B., Bogucki A., Mroczek P., 2015, Rozpoznanie elektrooporowe wybranych paleolitycznych stanowisk lessowych strefy pery- i metakarpackiej [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. UMCS, Lublin, 459-486.

Materiały konferencyjne

1. Bierezowicz I., Hołub B., 2007, Aspekty geomorfologiczne w kształtowaniu się i funkcjonowaniu krajobrazu kulturowego doliny Bugu w okolicach Drohiczyna [w:] U. Myga-Piątek (red.) Doliny rzeczne. Przyroda-Krajobraz-Człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, Sosnowiec; 266-276.
2. Boguckij A., Hołub B., Łanczont M., 2007, Волинська височина: головні риси геологічної будови та рельєфу [w:] A.Boguckij i in. (red.) Problemy środkowoplejstoceńskiego interglacjału. XIV ukraińsko-polskie seminarium (Łuck, 12-16 września 2007 r.), Centrum Wydawnicze Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franko, Lwów; 6-10.
3. Bogucki A., Hołub B., Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., 2008, Wiek i środowisko osadnictwa paleolitycznego środkowej części Podkarpacia ukraińskiego. Mizhnarodna naukowa konferencja do 100-richchija pershoj znahidki mamonta i wolohatogo nosoroga w Staruni u 1907 roci. Materiały konferencji, Starunia-L'viv-Ivano-Frankivsk-Krakiv, 2008; 149-155.
4. Комар М., Ланчонт М., Кусяк Я., Мрочек П., Зєліньский П., Голуб Б., 2008, Палеогеографічні умови існування пізньопалеолітичної стоянки Wilczyce (центральна Польща) //Матеріали Міжнародної наукової конференції “Викопна фауна і флора останнього зледеніння”, Krakow,53-57.
5. Boguckyj A., Łanczont M., Sytnyk O., Madeyska T., Dmytruk R., Jacyshyn A., Dumas I., Kusiak J., Fedorowicz S., Hołub B., 2009, Paleolityczna stojanka Halicz II. Materialy ta doslidżennja z archeologii Prykarpattja i Wolyni. Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 12, Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Kryp’jakewycza NAN Ukrainy, Lwiw.
6. Boguckyj A., Jacyszyn A., Łanczont M., Hołub B., 2009, Do geomorfologii dolyn Serednogo Dnistra, Prutu [w:] A. Boguskyj (red.), Najdawnyszi lesi Podilija o Pokutjtja, problemy genezy, startygrafii, paleogeografii, Wyd. Centr. LUN im. I. Franko; 15-27.
7. Bogucki A., Jacyszyn A., Łanczont M., Hołub B., Wojtanowicz J., 2009, Jeziora terminoglacjalne i jeziorne krajobrazy poglacjalne na Wschodnim Podkarpaciu (Ukraina) [w:] M. Żarski, S. Lisiecki (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Materiały XVI Konferencji Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009, Warszawa; 52-53.
8. Яцишин А., Богуцький А., Голуб Б., Ланчонт М., Томенюк О., 2011, Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра [в:] Гляціал і перигляціал українського Передкарпаття. Збірник наукових прац (до українсько-польського семінару. Самбір, Україна, 15-18 вересня 2011р.), Львів, 26-61.
9. Łanczont M., Bogucki A., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J., 2011, Żwiry mieszane na Przedgórzu Karpat Przemyskich i Dobromilskich – rozmieszczenie, zestawienie poglądów o ich pochodzeniu [в:] Гляціал і перигляціал українського Передкарпаття. Збірник наукових прац (до українсько-польського семінару. Самбір, Україна, 15-18 вересня 2011р.), Львів, 139-153.
10. Terpiłowski S., Godlewska A., Bogucki A., Łanczont M., Hołub B., Jacyszyn A., Dmytruk R., Kusiak J., Mroczek P., Woronko B., Zieliński P., 2011, Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Dubriwka [в:] Гляціал і перигляціал українського Передкарпаття. Збірник наукових прац (до українсько-польського семінару. Самбір, Україна, 15-18 вересня 2011р.), Львів, 129-133.
11. Terpiłowski S., Godlewska A., Bogucki A., Łanczont M., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J., Mroczek P., Woronko B., Zieliński P., 2011, Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Torganowyczi I [в:] Гляціал і перигляціал українського Передкарпаття. Збірник наукових прац (до українсько-польського семінару. Самбір, Україна, 15-18 вересня 2011р.), Львів, 117-123.
12. Zieliński P., Mroczek P., Bogucki A., Łanczont M., Godlewska A., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J., Terpiłowski S., Woronko B., 2011, Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Krużyky [в:] Гляціал і перигляціал українського Передкарпаття. Збірник наукових прац (до українсько-польського семінару. Самбір, Україна, 15-18 вересня 2011р.), Львів, 124-128.
13. Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Valde-Nowak P., Hołub B., Kusiak J., Mroczek P., 2013, Late glacial landscape in the Podhale Region (Carpathians) in the light of the Nowa Biała 1 archaeological site investigations [w:] VIII All-Russian Conference on Quaternary Research "Fundamental problems of Quaternary, results and main trends of future studies", 10-15 June 2013, Rostov on Don, SSC RAS publishers, 353-355
14. Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Hołub B., Komar M., Kusiak J., Łącka B., Żogała B., Bogucki A., 2013, Age and palaeoenvironmental history of loess cover in the area of the Kraków-Spadzista Street archaeological site (southern Poland), International Conference "World of Gravettian Hunters" 25-28 czerwca 2013 r., Wyd. ISEZ PAN, Kraków, 119-137.
15. Łanczont M., Madeyska T., Komar M., Hołub B., 2016, Usytuowanie stanowisk paleolitycznych w krajobrazach przedkarpackiej strefy lessowej – problemy badawcze i przykłady rekonstrukcji, Konferencja naukowa „Geografia wobec wyzwań współczesności” 22-23.04.2016 r., UG, Gdańsk: 19-20.
16. Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Terpiłowski S., Yacyshyn A., Komar M., Godlewska A., Hołub B., Zieliński P., Woronko B., 2016, Loess vs. glacial deposits on the periphery of Pleistocene ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians [in:] Schaetzl R.J. (editor and compiler), 2016, INQUA LoessFest itinerary, abstracts and field trip guidebook. International Conference on Loess Reseach, Eau Claire, Wisconsin, USA. With contributions from D. Faulkner, K. Syverson, G. Running, K. Gruley, J. Mason, and J. Attig. Published by the author. Department of Geography, Environment and Spatial Sciences, Michigan State University, East Lansing: 153-154.
17. Комар М., Ланчонт М., Мадейська Т., Вальде-Новак П., Голуб Б., Крашевська А., Мрочек П., Стандзиковський К., 2016, Аллеред регіону Подхалє (Польща) на прикладі археологічної стоянки Нова Біла 1, Проблеми обгрунтування регіональних стратонів фанерозою України. Матеріали XXXVII сесії Палеонтологічного товариства НАН України 7-9.09.2016, Київ, 115-117.
18. Komar M. S., Łanczont M., Madeyska T., Valde-Nowak P., Hołub B., Kraszewska A., Mroczek P., Standzikowski K., 2016, Alleröd period of Podhale (Carpathians) on the example the site 1 in Nowa Biała, Problemy obosnovaniâ regionalʹnyh stratonov fanerozoâ Ukrainy : materialy XXXVÌI sessii Paleontologičeskogo obŝestva NAN Ukrainy 7-9.09.2016, Kiev, 115-117.
19. Комар М., Ланчонт М., Мадейська Т., Пшемислав М., Голуб Б., Федоровіч С., 2017, Палеоландшафти, рослинність і клімат межиріччя Вісли і Рудави у пізньому плейстоцені (на прикладі стоянки Звежинець, Польща), Суспільство довкілля і зміна клімату. Матеріали студентскої наукової конференції 13-14.10.2017, Національний Університет Киево-Могилянська Академія, Представництво Польскої Академії Наук в Києві, Київ, 37-38.
20. Łanczont M., Bogucki A., Yacyshyn A., Terpiłowski S., Orłowska A., Hołub B., Mroczek P., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., 2017, Ślady pobytu lądolodu i plejstoceńskie markery stratygraficzne na Wschodnim Przedkarpaciu (Ukraina), Materiały Konferencyjne, XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa
21. Konopska B., Hołub B., Chabudziński Ł., Gawrysiak L., Borowska-Pakuła J., Owczarek P., Dąbrowska A., Zawadzki M., 2017, I akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017, VI Ogólnopolska Konferencja „GIS w Nauce”, 7-9.06.2017 r., Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 44.

22. Łanczont M., Komar M., Mroczek P., Madeyska T., Bogucki A., Sytnyk O., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Tomeniuk O., Koropeckyy R., 2020. Topoclimate diversity and local paleoenvironments in the periods of hunter-gatherer activities: A case study of two sites from the upper Dniester river valley (Ukraine W), [in:] A. Sobczyk et al. (eds), INQUA SEQS Conference Proceedings Quaternary stratigraphy – paleoenvironment, sediments, paleofauna and human migrations across Central Europe, September 28, 2020, Wrocław, International conference dedicated to the 70th Birthday Anniversary of prof. Adam Nadachowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 71–72.
23. Mroczek P., Łanczont M., Bogucki A., Hołub B., Standzikowski K., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., 2020. Lithology, stratigraphy and palaeogeography of the unique loess-palaeosol sequence at Zadariv in the Opillia Upland (W Ukraine), [in:] A. Sobczyk et al. (eds), INQUA SEQS Conference Proceedings Quaternary stratigraphy – paleoenvironment, sediments, paleofauna and human migrations across Central Europe, September 28, 2020, Wrocław, International conference dedicated to the 70th Birthday Anniversary of prof. Adam Nadachowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 89.
24. Mroczek P., Łanczont M., Gozhik P., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Standzikowski K., Bogucki A., 2020. Lithology of L1 loess on the northern edge of European loess in the upper Dnieper river basin, [in:] A. Sobczyk et al. (eds), INQUA SEQS Conference Proceedings Quaternary stratigraphy – paleoenvironment, sediments, paleofauna and human migrations across Central Europe, September 28, 2020, Wrocław, International conference dedicated to the 70th Birthday Anniversary of prof. Adam Nadachowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 90.

Postery

1. Zieliński P., Brzezińska-Wójcik T., Hołub B., 2010, Uwarunkowania akumulacji piasków eolicznych na Roztoczu Tomaszowskim, XVII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie 6-10.09.2010, PIG PIB, Warszawa, 152-153.
2. Dobek K., Hołub B., Rodzik J., 2010, Genetic type of gullies in a forested catchment of The Jedliczny Dół gully system (Szczebrzeszyn Roztocze Region, SE Poland), W. Zgłobicki (ed.) Human Impact on Gully Erosion. 5th International Symposium on Gully Erosion. Lublin (Poland), April 19th -24th 2010, Kartpol, Lublin, 29-30.
3. Łanczont M., Hołub B., 2013, Magdalenian open-air site location preferences in the Carpathian and peri-Carpathian landscapes (SE Poland), 8th IAG International Conference on Geomorphology, 27-31.08.2013, Paris, Session S12 - Geoarcheology, 416.
4. Terpiłowski S., Godlewska A., Łanczont M., Bogucki A., Hołub B., Jacyszyn A., Dmytruk R., Kusiak J., Mroczek P., Zieliński P., Woronko B., 2013, Osady glacigeniczne maksymalnego nasunięcia lądolodu skandynawskiego na ukraińskim Podkarpaciu: apsekt paleośrodowiskowy i stratygraficzny, XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" pt. "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 2-6 września 2013 r. Materiały. PIG-PIB Warszawa, 86-87.
5. Hołub B., 2013, GIS application in morphometric-statistical analysis of relief in the upper Dniester River catchment (East Carpathian Foreland, Ukraine), 8th IAG International Conference on Geomorphology, 27-31.08.2013, Paris, Session S26C - DEMs, GIS and spatial analysis, 1132.
6. Łanczont M., Mroczek P., Wilczyński J., MadeyskaT., Komar M., Bogucki A., Hołub B., Sobczyk K., 2014, Loess cover and Palaeolithic sites in Cracow [in:] Z. Jary, Mroczek P. (eds), Kukla LOESSFEST '14 - 7th Loess Seminar in Wrocław. International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla. Abstract. Field guide book. 8-9 september 2014 - Wrocław. Poland, 54-55.
7. Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Komar M., Hołub B., 2014, Loess background of the Magdalenian open-air site at Wilczyce (Sandomierz Upland, Poland): palaeogeographical remarks and geotouristic aspect [in:] Z. Jary, Mroczek P. (eds), Kukla LOESSFEST '14 - 7th Loess Seminar in Wrocław. International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla. Abstract. Field guide book. 8-9 september 2014 - Wrocław. Poland, 35.
8. Łanczont M., Terpiłowski S., Bogucki A., Yatsyshyn A., GodlewskaA. , Zieliński P., Hołub B., Mroczek P., Woronko B., 2014, Stratigraphic significance of the loess-soil and glacigenic deposits sequence at the Dubrivka site (NW Ukraine) [in:] Z. Jary, Mroczek P. (eds), Kukla LOESSFEST '14 - 7th Loess Seminar in Wrocław. International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla. Abstract. Field guide book. 8-9 september 2014 - Wrocław. Poland, 36-37.
9. Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Hołub B., Żogała B., Fedorowicz S., Kusiak J., 2015, The influence of local relief on the variability of loess accumulation conditions – case study: Halych site on the Dniester River (Eastern Carpathian Foreland, Ukraine). International symposium on Aeolian deposits in Earth history. Conference 12-13.X.2015, Beijing, China, Abstract book, p. 7.
10. Łanczont M., Madeyska T., Valde-Nowak P., Hołub B., Komar M., Mroczek P., Kraszewska A., 2016, Podhale landscape in the Alleröd - view from the Obłazowa Rock over the Nowa Biała 1 open site, Book of papers and posters, Cracow Landscape Conference “Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection”, Kraków, 29.06-1.07 2016: 45.
11. Łanczont M., Mroczek P., Madeyska T., Komar M., Hołub B., Sobczyk K., Wilczyński J., 2016, Palaeolandscapes of the Vistula River valley in the Gravettian – a case study: Jaksice II and Kraków Spadzista sites. Book of papers and posters, Cracow Landscape Conference “Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection”, Kraków, 29.06-1.07 2016: 44-45.
12. Hołub B., 2017, Główne rysy morfostrukturalne NW części ukraińskiego Podkarpacia, VI Konferencja GIS w Nauce, 7-9.06.2017, Olsztyn, UWM, Streszczenia referatów i posterów, 36.
13. Komar M., Łanczont M., Madeyska T., Fedorowicz S., Mroczek P., Hołub B., 2017, Zrąb Sowińca w późnym plejstocenie: rekonstrukcja środowiska naturalnego w świetle badań stanowisk Kraków-Spadzista i Kraków-Zwierzyniec, VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu "Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu", 6-9.06.2017, Kraków.
14. Lanczont M., Sytnyk O., Madeyska T., Bogucki A., Komar M., Hołub B., Mroczek P., Tomeniuk O., Fedorowicz S., Standzikowski K., Żogała B., 2017, Relief and other environmental determinants of the Palaeolithic site locations in the NE Carpathian foreland (Poland-Ukraine), 4th Central European Geomorphology Conference, October 9-13, 2017, University of Bayreuth, Germany.
15. Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K., 2018, The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine). In: Book of Abstracts, Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA, University of Giessen, Germany, September 23-27, 2018, 139-140.
16. Mroczek P., Łanczont M., Bogucki A., Hołub B., Standzikowski K., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., 2020, Lithology, stratigraphy and palaeogeography of the unique loess-palaeosol sequence at Zadariv in the Opillia Upland (Ukraine W), “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe” dedicated to the 70th birthday anniversary of prof. AdamNadachowski, INQUA-SEQS, 28 September 2020, Poland
17. Łanczont M., Komar M., Mroczek P., Madeyska T., Bogucki A., Sytnyk O., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Tomeniuk O., Koropeckyy R., 2020, Topoclimate diversity and local paleoenvironments in the periods of hunter-gatherer activities: a case study of two sites from the Upper Dniester River Valley (Ukraine W), “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe” dedicated to the 70th birthday anniversary of prof. AdamNadachowski, INQUA-SEQS, 28 September 2020, Poland
18. Mroczek P., Łanczont M., Gozhik P., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Standzikowski K., Bogucki A., 2020, Lithology of L1 loess on the Northern edge of European loess in the Upper Dnieper River Basin, “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe” dedicated to the 70th birthday anniversary of prof. AdamNadachowski, INQUA-SEQS, 28 September 2020, Poland

19. Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Hołub B., Gozhik P., Nawrocki J., 2021, High-resolution color variations of Weichselian loess-palaeosol sequences in the Dnieper River basin (Ukraine), EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-15181, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-15181

Referaty:

1. Konopska B., Hołub B., Chabudziński Ł., Gawrysiak L., Borowska-Pakuła J., Owczarek P., Dąbrowska A., Zawadzki M., 2017, I akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017, VI Ogólnopolska Konferencja „GIS w Nauce”, 7-9.06.2017 r., Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 44.

2. Łanczont M., Bogucki A., Yacyshyn A., Terpiłowski S., Orłowska A., Hołub B., Mroczek P., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., 2017, Ślady pobytu lądolodu i plejstoceńskie markery stratygraficzne na Wschodnim Przedkarpaciu (Ukraina), Materiały Konferencyjne, XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa 

Inne:

Hołub B., Chabudziński Ł., 2017, I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017 w Lublinie, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, t. 2, nr 1, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Kartograficzny, Warszawa, 144-145.


Ogłoszenia