Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Hołub

O sobie

Wykształcenie:

2016 - dr nauk o Ziemi; dyscyplina - geografia; specjalność - geomorfologia; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2014 - studia podyplomowe - GIS W PRAKTYCE; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2012 - studia podyplomowe - STUDIA WSCHODNIE; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
2006 - mgr geografii; specjalność – geomorfologia; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Specjalność:

geomorfologia, paleogeografia, geoarcheologia, GIS, geoinformatyka, geostatystyka 

Pełnione funkcje:

- Członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Geoinformatyka, UMCS
- Członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Geografia wojskowa, UMCS
- Sekretarz Redakcji Annales UMCS sec. B

Projekty badawcze:

1. Kontekst paleogeograficzny stanowiska magdaleńskiego w wilczycach nad Opatówką (Wyżyna Sandomierska), Grant zespołowy Prorektora UMCS d/s Nauki (2007) - kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja - wykonawca.
2. Elektroniczny słownik geograficzny gmin dorzecza Giełczwi jako program pilotażowy „Elektronicznego słownika geograficznego gmin Polski [ESGGP]”. Grant zespołowy Prorektora UMCS d/s. Nauki, dofinansowane przez MNiSW (2008-2009), UMCS, funkcja - wykonawca.
3. Fazy akumulacji eolicznej na odcinku Stegna - Przebrno (Mierzeja Wiślana) w świetle datowań TL i analiz sedymentologicznych – Grant UG (2010) – kierownik mgr G. Wysiecka, funkcja – wykonawca.
4. Paleogeograficzne podstawy fenomenu trwałego osadnictwa paleolitycznego w strefie podkarpacko-podolskiej, Projekt badawczy MNiSW NN306 426234 (2008-2011) – kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja – wykonawca.
5. Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych), Projekt MNiSW międzynarodowy niewspółfinansowany (2010-2013) - kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja – wykonawca.
6. Zmienność warunków środowiska od plenivistulianu po środkowy holocen w zapisie fluwialno-eolicznej sukcesji osadowej Polski i Ukrainy Zachodniej, Projekt MNiSW NN306 197639 (2010-2013) – kierownik dr P. Zieliński, funkcja – wykonawca.
7. Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru - od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej, Projekt NCN (OPUS 16) (2020-2023) - kierownik prof. dr hab. M. Łanczont, funkcja – wykonawca.

Nagrody:

Nagrody im. A. Siedleckiej dla najlepszego absolwenta geografii UMCS, 2006 r.

Nagroda Rektora Zespołowa I stopnia, Opracowanie monografii naukowej „Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej” (red. M. Łanczont, T. Madeyska), 21.10.2016 r.

Nagroda Rektora Zespołowa III stopnia, Organizacja I Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2017, 23.10.2017 r.

Współautorstwo rozdziału w monografii "Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland" (red. R. Schild) nagrodzonej nagrodą naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie archeologii im. Erazma Majewskiego, 8.11.2018 r.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - III stopień, 22.08.2022 r.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Bogucki A., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Mroczek P., 2015. Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine), Quaternary International, 365, 74-97.
 2. Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Hołub B., Żogała B., Bogucki A., 2015. Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites' complex as the tools used for explanation of the site location, Quaternary International, 359-360, 89-95.
 3. Hołub B., Łanczont M., Madeyska T., 2016. Examples of landscape reconstructions near the eastern range of the Magdalenian occupation (SE Poland) based on GIS analysis, Anthropologie (Brno), 54, 3, 205-230.
 4. Łanczont M., Madeyska T., Hołub B., Komar M., Mroczek P., Standzikowski K., Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Skłucki J., 2019. Late Glacial environment and human settlement of the Central Western Carpathians: A case study of the Nowa Biała 1 open-air site (Podhale Region, southern Poland), Quaternary International, 512, 113-132.
 5. Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 530, 59-77.
 6. Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Koropetskyi R., Tomeniuk O., 2022. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River Valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine), Quaternary International, 632, 112-131.
 7. Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Komar M., Hołub B., Standzikowski K., Fedorowicz S., 2023. Reconstruction of the environmental conditions during the earliest Palaeolithic occupations in the Podillia Upland (W Ukraine) and the formation of archaeological layers, CATENA, 221, Part A, 106753.
 8. Brzezińska-Wójcik T., Hołub B., 2007. Przejawy neogeńskiej tektoniki w przełomowym odcinku doliny Sopotu w strefie krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego, [w:] M. Harasimiuk i in. (red.) Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, Przewodnik LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 29.08-01.09.2007, Wyd. UMCS, Lublin, 153-165.
 9. Łanczont M., Hołub B., 2011. Rzeźba i środowisko przyrodnicze Wyżyny Drohobyckiej. Aneks I. [w:] J. Machnik, D. Pawliw, W. Petehyrycz (red.) Prahistoryczne kurhany we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza, Kraków, 161-175.
 10. Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Hołub B., Kusiak J., Bałaga K., Komar M., Łącka B., Żogała B., Mendecki M., 2014. Regional Paleogeographic Analysis of Site Wilczyce 10 in the Opatówka Valley and the Stratigraphic Context of the Ice Wedge Cast. In: R. Schild (ed.) Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Warszawa, 31-80.
 11. Łanczont, M., Mroczek, P., Madeyska, T., Komar, M., Hołub B., Żogała, B., Sobczyk, K., Wilczyński, J., 2015. Natural environment of the Gravettian settlement in the Kraków Spadzista site based on palaeogeographical interpretation of loess-palaeosol sequence. In: Wojtal P., Wilczyński J., Haynes G. (Eds.) A Gravettian Site in Southern Poland: Kraków Spadzista, ISEA PAN, Kraków, 19-49.
 12. Łanczont M.. Madeyska T., Bogucki A., Mroczek P., Hołub B., Łącka B., Fedorowicz S., Frankowski Z., Standzikowski K., 2015. Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. UMCS, Lublin, 55-458.
 13. Madeyska T., Łanczont M., Hołub B., Bogucki A., Chodorowski J., Klimowicz Z., Mroczek P., 2015, Wybrane komponenty środowiska strefy Pery- i Metakarpackiej obszaru badań realizowanych w projekcie “Ekumena” [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej, UMCS, Lublin, 23-54.
 14. Żogała B., Łanczont M., Hołub B., Bogucki A., Mroczek P., 2015, Rozpoznanie elektrooporowe wybranych paleolitycznych stanowisk lessowych strefy pery- i metakarpackiej [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. UMCS, Lublin, 459-486.
 15. Dobrowolski R., Orłowska A., Hołub B., Janicki G. (red.), 2021. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo UMCS, 290 s.

 


Ogłoszenia