Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Zieliński

O sobie

Posiadane stopnie naukowe:

2017 – doktor habilitowany w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, osiągnięcie naukowe pt.: Regionalne i lokalne uwarunkowania późnovistuliańskiej depozycji eolicznej w środkowej części europejskiego pasa piaszczystego".

2003 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; rozprawa: „Rozwój procesów i form eolicznych w późnym vistulianie i holocenie w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej”.

1995 − magister geografii, w zakresie geografii fizycznej, spec. geomorfologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca magisterska: "Rzeźba i osady czwartorzędowe okolic Opola Lubelskiego".

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2019 – Profesor uczelni, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
 • 2011-2019 – Adiunkt, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
 • 2003-2011 – Adiunkt, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
 • 1995-2003 – Asystent naukowo-dydaktyczny, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

Pełnione funkcje:

 


Działalność naukowa

Główne publikacje:

 1. Zieliński P., 1999. Rola wiatrów północo-zachodnich w kształtowaniu wydm w późnym plejstocenie w okolicach Opola Lubelskiego (Wyżyna Lubelska). Annales UMCS, B, 54, 111-133.
 2. Zieliński P., 2001. Procesy eoliczne w Kotlinie Chodelskiej (Wyżyna Lubelska) – ich natężenie i fazy rozwoju. Przegląd Geograficzny, 73, 1-2, 57-73.
 3. Zieliński P., 2001. Relacja między piaszczystymi i pylastymi osadami eolicznymi okolic Wrzelowca (Wyżyna Lubelska). Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 3, Seria Geografia, 64, Poznań, 495-510.
 4. Zieliński P., 2003. Formation conditions of inland longitudinal dunes as derived from the investigations in the western part of the Lublin Upland. Landform Analysis, 4, 67-73.
 5. Zieliński P., 2004. Wpływ litologii skał podłoża i rzeźby terenu na wielkość akumulacji eolicznej w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 4, Seria Geografia, 68, Wyd. UAM, Poznań, 497-516.
 6. Zieliński P., 2004. Modele rozwoju wydm w Zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. (in:) Wojtanowicz J. (ed.) Formy i osady eoliczne, SGP, Poznań, 77-84.
 7. Zieliński P., Issmer K., 2008. Propozycja kodu genetycznego osadów środowiska eolicznego. Przegląd Geologiczny, 56,1; 67-72.
 8. Zieliński P., Fedorowicz S., Zaleski I., 2008. Conditions and age of aeolian sand deposition in the Volhynian Polesie (Ukraine). Geologija, 50, 3, 188-200.
 9. Fedorowicz S., Zieliński P. 2009. Chronology of aeolian events recorded in the Karczmiska dune (Lublin Upland) in the light of lithofacial analysis, 14C and TL dating. Geochronometria, 33. 9-17.
 10. Zieliński P., Fedorowicz S., Zaleski I., 2009. Sedimentary succession in Berezno in the Volhynia Polesie (Ukraine) as an example of depositional environment changes in the periglacial zone at the turn of the Vistulian and the Holocene. Geologija, 51, 3-4, 97-108
 11. Zieliński P., Sokołowski R., Fedorowicz S., Jankowski M., 2011. Stratigraphic position of fluvial and aeolian deposits in the Żabinko site (W Poland) based on TL dating. Geochronometria, 38, 1, 64-71.
 12. Fedorowicz S., Zieliński P., Wysiecka G., Hołub B., 2012. Phases of aeolian accumulation on the Vistula Spit (Southern Baltic Sea) in the light of TL dating and analysis of digital elevation model. Geological Quaterly, 56, 2, 345-352.
 13. Zieliński P., Sokołowski R. J., Fedorowicz S., Zaleski I., 2014. Periglacial structures within fluvio-aeolian successions of the end of the Last Glaciation – examples from SE Poland and NW Ukraine. Boreas, 43, 3, 712-721.
 14. Pidek I.A., Zieliński T., Terpiłowski S., Czubla P., Hrynowiecka A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014. Unique Features of Interglacial Deposits (MIS 11, eastern Poland): Comparison of Palaeobotanical and Geological Data. [in:] Rocha R., Pais J., Kullberg J.C., Finney S. (eds) STRATI 2013. First International Congress on Stratigraphy At the Cutting Edge of Stratigraphy. Springer Geology, Switzerland 2014, 569-572.
 15. Terpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A., Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014. How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly, 58, 2; 235–250.
 16. Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Hołub B., Kusiak J., Bałaga K., Komar M., Łącka B., Żogała B., Mendecki M., 2014. Regional Paleogeographic Analysis of Site Wilczyce 10 in the Opatówka Valley and the Stratigraphic Context of the Ice Wedge Cast. (in:) Schild R. (ed.) A late Magdalenian Winter Hunting camp in Southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 31-80. PL ISBN 978-83-63760-25-0
 17. Warowna J., Zgłobicki W., Gajek G., Telecka M., Kołodyńska-Gawrysiak R., Zieliński P., 2014. Geomorphosite assessment in the proposed geopark Vistula River Gap (E Poland). Quaestiones Geographicae XX, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 169–176,
 18. Zieliński P., Sokołowski R.J., Woronko B., Jankowski M., Fedorowicz S., Zaleski I., Molodkov A., Weckwerth P., 2015. The depositional conditions of the fluvio-aeolian succession during the last climate minimum based on the examples from Poland and NW Ukraine. Quaternary International 386, 30-41.
 19. Sochan A., Zieliński P., Bieganowski A., 2015. Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images. Sedimentary Geology, 327, 14-20.
 20. Woronko B., Zieliński P., Sokołowski R.J., 2015. Climate evolution in the Pleniglacial and Late Glacial as recorded in quartz grain morphoscopy of fluvial to aeolian succession of the European Sand Belt. Geologos 21, 2, 89-103.
 21. Zieliński P., 2016. Regionalne i lokalne uwarunkowania późnovistuliańskiej depozycji eolicznej w środkowej części europejskiego pasa piaszczystego (Regional and local conditions of the Late Vistulian aeolian deposition in the central part of the European Sand Belt). Wydawnictwo UMCS, Lublin, 235 pp. ISBN 978-83-7784-893-7.
 22. Zieliński T., Terpiłowski S., Zieliński P., Pidek I.A., Godlewska A., Czubla P., 2016. What was the interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland. Geological Quaterly, 60, 149-166.
 23. Zieliński P., Sokolowski R.J., Fedorowicz, S., Woronko B., Hołub B., Jankowski M., Kuc M., Tracz M., 2016. Deposition conditions on alluvial fan at the turn of Weichselian and Holocene – case study: Żmigród Basin (SW Poland). Geologos, 22; 105-120.
 24. Zieliński P., Sokołowski R.J., Jankowski M., Standzikowski K., Fedorowicz S., 2019. The climatic control of sedimentary environment changes during the Weichselian – An example from the Middle Vistula Region (eastern Poland). Quaternary International 501, 120-134.
 25. Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A., 2019. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems –  A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International 501, 45-58.
 26. Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 530, 59-77.

Zrealizowane projekty badawcze:

 1. Grant KBN nr 6 PO4E 01518: Rozwój procesów eolicznych w Kotlinie Chodelskiej – kierownik.
 2. Grant indywidualny Prorektora UMCS d/s Badań Naukowych i Współpracy z Zaganicą: Warunki rozwoju i wiek wydm w zachodniej części Kotliny Chodleskiej.
 3. Grant Ministerstwa Nauki Nr 2 PO4E 02427: Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Polesia Lubelskiego (Polska E) i Wołyńskiego (Ukraina NW) – wykonawca.
 4. Grant indywidualny Prorektora UMCS d/s Nauki: Późnovistuliańskie warunki aerodynamiczne we wschodniej Polsce w świetle analizy litofacjalnej piasków eolicznych.
 5. Grant zespołowy Prorektora UMCS d/s Nauki  Kontekst paleogeograficzny stanowiska Magdaleńskiego w Wilczycach nad Opatówką (Wyżyna Sandomierska ) – wykonawca.
 6. Grant zespołowy Prorektora UMCS d/s Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej: Szybkie zmiany klimatu na przełomie vistulianu i holocenu na przykładzie sukcesji osadowej w wybranych profilach w strefie pogranicza Roztocza i Kotliny Sandomierskiej – kierownik
 7. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N306 197639: Zmienność warunków środowiska od plenivistulianu po środkowy holocen w zapisie fluwialno-eolicznej sukcesji osadowej Polski i Ukrainy Zachodniej – kierownik
 8. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N306 198739: Klimatyczne cykle środkowego plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (Polska E) – wykonawca