Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Kulesza

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
081-537-68-47
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-1115-4318
https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web//person/profile?lang=pl&_tab%3ApersonTabView%3AinfoForm%3AinfoTabView=0&_tab%3ApersonTabView=0
Konsultacje

 konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023-24


(pokój 104A)


poniedziałek  900-1030 


wtorek 830-1000

Adres

al. Kraśnicka 2d, pokój 104A
20-718 Lublin

O sobie

Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącym im A. J. Ks. Czartoryskiego w Puławach, gdzie w roku 1993 złożyłem egzamin dojrzałości.

Studia rozpocząłem w roku 1994 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku geografia. Pracę magisterską dotyczącą charakterystyki uwarunkowań krążenia wód w zlewniach jezior Nadrybie i Uściwierzek na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim przygotowałem pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Michalczyka w Zakładzie Hydrografii UMCS. Egzamin magisterski złożyłem 29 czerwca 1999 r.

W październiku 1999 roku podjąłem pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS. Od początku mojej pracy naukowej prowadzę badania w zakresie analiz paleośrodowiskowych. Pierwsze z nich, dotyczyły historii plejstoceńskich zmian klimatycznych i rekonstrukcji zmian środowiska przyrodniczego w oparciu o zapis paleośrodowiskowy w profilach osadów lessowych. Mój udział w tych badaniach (lata 1999-2000) obejmował analizy laboratoryjne próbek osadów oraz interpretację ich wyników w wybranych profilach osadów czwartorzędowych.

W latach 2001-2004 swoje badania w zakresie analiz paleośrodowiskowych skoncentrowałem na rekonstrukcjach opartych o wyniki analiz mikropaleontologicznych osadów jeziornych i torfowiskowych w rejonie północnego przedpola Wyżyny Lubelskiej. Efektem podjętych badań było przygotowanie pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Łanczont pracy doktorskiej zatytułowanej „Zmiany paleohydrologiczne w północnej części Obniżenia Dorohuckiego w świetle badań osadów jeziorno-torfowiskowych”. Głównym elementem prowadzonych prac były analizy mikropaleontologiczne subfosylnych wioślarek (Cladocera) i małżoraczków (Ostracoda). Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 07 grudnia 2005 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora kontynuowałem badania paleośrodowiskowe. Moje prace badawcze koncentrowały się na analizach mikropaleontologicznych subfosylnej fauny Ostracoda w osadach czwartorzędowych, szczególnie późnoglacjalno-holoceńskich. Moje badania koncentrowały się w obszarze Pagórów Chełmskich (osady jeziorne), w dolinie Bugu (osady starorzeczy). Badania prowadzone na obszarze Pagórów Chełmskich pozwoliły mi na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Znaczenie badań subfosylnych małżoraczków (Ostracoda) w analizach paleośrodowiskowych na przykładzie osadów jeziornych Pagórów Chełmskich (Polska SE)”. Głównym celem opracowania było wykazanie użyteczności i przybliżenie możliwości interpretacyjnych wyników analiz zespołów subfosylnych Ostracoda wśród szeregu innych metod badań dawnych środowisk. Postępowanie habilitacyjne zakończyło się dnia 13 lipca 2018 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia.

 

 


Działalność naukowa

Głównymi zagadnieniami obecnie prowadzonych przeze mnie badań jest

 • wykorzystanie fauny Ostracoda w analizach zmian plejstoceńskich warunków przyrodniczych,
 • badania składu gatunkowego i struktury wewnętrznej zgrupowań współczesnej fauny Ostracoda na Polesiu Lubelskim i Wyżynie Lubelskiej 
 • zmiany składu gatunkowego fosylnej (plejstoceńskiej i holoceńskiej) fauny Ostracoda jako wskaźnika zmian środowiska przyrodniczego wywołanych zmianami klimatu i działalnością człowieka 

Publikacje:

 1. Kulesza P., Łanczont M., Komar M., 2019. A biotic record of paleoenvironmental changes during the last interglacial-glacial cycle in a sub-Carpathian river valley; a case study of the Radymno loess section (SE Poland). Quaternary International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.12.007
 2. Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P. Orłowska A. Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 530, 59-77
 3. Kulesza P., 2017. Znaczenie badań subfosylnych zespołów małżoraczków (Ostracoda) w badaniach paleośrodowiskowych na przykładzie późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziornych Pagórów Chełmskich (Polska SE). Wydawnictwo UMCS, Lublin, 218 pp
 4. Kulesza P., Łanczont M., Komar M., 2017. Changes of Vistulian periglacial landscapes at the Carpathian foreland: a case study of the Radymno profile (SE Poland). Bayreuther Forum Őkologie, vol. 120, 69-71
 5. Dobrowolski R., Kulesza P., Łojek J., Pidek I.A., 2015. Origin and evolution of the Bezedna lake–mire complex in the Lublin area (East Poland): a case study for permafrost lakes in karstic regions, J. Paleolimnol 53, 191–210
 6. Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Pidek I. A., Michczyńska D. J., Łojek J., Kulesza P., 2015. Naturalne i antropogeniczne zmiany warunków środowiska we wczesnym średniowieczu w rejonie Chełma w zapisie osadów biogenicznych stanowiska Bezedna. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego I Etnograficznego w Łodzi, seria Archeologiczna 46, 2013–2015, 37–54
 7. Kulesza P., Bałaga K., 2015. Rekonstrukcja zmian paleośrodowiskowych w rejonie jeziora Syczyńskiego na podstawie analiz paleoekologicznych. Annales UMCS, sec. B, vol. LXX, z. 1, 39-57
 8. Kulesza P., 2015. Historia eutrofizacji wód jeziornych w obrazie funkcjonowania fosylnych zbiorowisk Ostracoda na przykładzie hipereutroficznego Jeziora Syczyńskiego (Pagóry Chełmskie). Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”, 17-21 czerwca 2015 roku, Lublin.
 9. Alexandrowicz W.P., Łanczont M., Boguckyj A.B., Kulesza P., Dmytruk R. 2014. Molluscs and ostracods of the Pleistocene loess deposits in the Halych site (Western Ukraine) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions. Quaternary Science Reviews 105, 162-180
 10. Kulesza P., Suchora M., Pidek I.A., Dobrowolski R., Alexandrowicz W.P., 2012. The Holocene palaeoenvironmental changes reflected in the multi-proxy studies of Lake Słone sediments (SE Poland). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 363–364, 79–98
 11. Kulesza P., Suchora M., Pidek I.A., Alexandrowicz W.P., 2011. Chronology and directions of Late Glacial paleoenvironmental changes: A multi-proxy study on sediments of Lake Słone (SE Poland) Quaternary International 238, 89-106
 12. Komar M., Łanczont M., Kulesza P., Kusiak J., 2010. Dynamika zmian paleośrodowiskowych w obszarze pogórza karpackiego na początku ostatniego plejstoceńskiego cyklu klimatycznego (na przykładzie profilu Radymno). Geologicznyj zurnal (Geological journal) nr 4, 58-72
 13. Łanczont M., Boguckyj A., Mroczek P., Zieliński P., Jacyszyn A., Pidek A., Urban D., Kulesza P., Hołub B., 2010. Zapis interglacjalno-glacjalnych cykli w sekwencji osadowej w Krużykach nad Dniestrem (Wschodnie Podkarpacie). Annales UMCS, sec. B., t. 65, 2; s. 38-54
 14. Kulesza P., Pidek I. A., Dobrowolski R., Suchora M., 2008.  Późnoglacjalna i holoceńska ewolucja geosystemu jeziora Słonego (Pagóry Chełmskie). Annales UMCS, sec. B,vol. LXIII, Lublin, 145-166
 15. Kulesza P., 2005. Zmiany poziomu wody Jeziora Głębokiego (Obniżenie Dorohuckie) w późnym glacjale i holocenie według wyników analizy składu gatunkowego fosylnej fauny Ostracoda. Annales UMCS, sec. B, vol. LX, 8, 115-127
 16. Łanczont M., Łącka B., Klimek K., Kulesza P., Nogaj-Chachaj J. 2003. Autogeniczne węglany z osadów wypełniających dolinę dopływu Mleczki Wschodniej (Wysoczyzna Kańczucka, Polska SE) jako wskaźnik nieznacznych zmian klimatycznych. Ogólnopolska Konferencja FNP dla Archeologii. Podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, Lublin, 4-6 Listopada 2003. Lublin, 107-111
 17. Kulesza P., Turczyński M., 2000. Przeobrażenia hydrosfery w zlewniach jezior Nadrybie i Uściwierzek (Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie). [w:] Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Przewodnik IV Ogólnopolskiej Konferencji Limnologicznej, 18 - 20 września 2000 roku. Zalesie k/ Olsztyna. Olsztyn 2000
 18. Łanczont M., Wojtanowicz J., Kulesza P., 2000. Profil Hadle Kańczuckie - problem genezy i wieku utworów pylastych. [w:] Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru. Przewodnik seminarium terenowego II, Krasiczyn, 4 - 6 października 2000. Lublin, 173-176
 19. Łanczont M., Wojtanowicz J., Kulesza P., Kusiak J., 2000. Stratygrafia osadów czwartorzędowych w profilu Zarzecze. [w:] Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru. Przewodnik seminarium terenowego II, Krasiczyn, 4 - 6 października 2000. Lublin, 183-193

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone przeze mnie w latach 1999-2007 zajęcia dydaktyczne obejmowały ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz ćwiczenia terenowe wstępne, przedmiotowe i regionalne na kierunkach studiów: geografia, nauczanie fizyki i geografii, nauczanie biologii i geografii oraz międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska. Od 2006 roku oprócz zajęć konwersatoryjnych i laboratoryjnych, również wykłady na kierunkach gospodarka przestrzennageoinformatyka, turystyka i rekreacja oraz geografia, dotyczące zagadnień geografii fizycznej, fizycznej kompleksowej, ekofizjografii, paleogeografii oraz seminaria dyplomowe na poziomie studiów licencjackich. W ramach opieki nad pracami licencjackimi od 2008 roku kierowałem przygotowaniem łącznie 28 prac.