Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jarosław Pietruczuk

dr Jarosław Pietruczuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Pietruczuk
https://orcid.org/0000-0001-5147-1644
Konsultacje

Semestr letni 2018/2019:
- poniedziałek, 12.30-14.00
- środa, 9.30-11.00


pokój: 120A  

Adres

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • Zagadnienia rekonstrukcji środowiskowych ekosystemów wodno-błotnych;
 • Warunki powstawania ekosystemów wodno-błotnych w późnym glacjale i holocenie;
 • Ocena warunków wilgotnościowych torfowisk w różnych okresach jego funkcjonowania na podstawie analizy makroszczątkowej;
 • Wpływ warunków hydrologicznych na zróżnicowanie fitocenoz roślinności torfowiskowej;
 • Zapis w osadach biogenicznych obecnych i przeszłych globalnych zmian klimatycznych;
 • Wpływa człowieka na funkcjonowania ekosystemów wodno-błotnych;
 • Wykorzystanie programów softwarowych ArcGIS do badań paleośrodowiskowych.
 • Geoarcheologia.

Zajęcia dydaktyczne (rok. akad. 2018/2019):

 • Funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej - konwersatorium (I rok, I stopnia, Gospodarka przestrzenna);
 • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji - konwersatorium (I rok, I stopnia, Turystyka i rekreacja);
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej - konwersatorium (II rok, I stopnia, Gospodarka przestrzenna); 
 • Zasoby turystyczne - Zarządzanie i marketing - wykład i konwersatorium (II rok, I stopnia, Turystyka i rekreacja);
 • Regiony turystyczne świata - konwersatorium (I rok, I stopnia, Turystyka i rekreacja);
 • Metody informatyczne w turystyce i rekreacji - laboratorium (I rok, II stopnia, Turystyka i rekreacja);
 • Ćwiczenia terenowe regionalne - Polesie (I rok, I stopnia, Geografia);
 • Gry bez prądu - w teorii i praktyce - fakultet.  

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje naukowe:

2018:

 • Pietruczuk J., Dobrowolski R., Pidek I.A., Urban D. 2018. „Palaeoecological evolution of a spring-fed fen in Pawłów (eastern Poland)”. Grana 57(5): 345-363.

2016:

 • Pietruczuk J., 2016. Budowa geologiczna i ewolucja torfowiska węglanowego Bagno Staw w Poleskim Parku Narodowym. Acta Geographica Lodziensia 105: 39-53.     

2015:

 • Pietruczuk J., 2015. Paleomorfologia i biogeniczna sukcesja osadowa alkalicznego kompleksu torfowiskowego Bagno Bubnów (Poleski Park Narodowy, Polesie Lubelskie) w świetle analiz przestrzennych. Studia Limnologica et Telmatologica 9(1): 15-23.
 • Dobrowolski R., Rodzik J., Pietruczuk J. 2015. Rozpoznanie geologiczne osadów dennych i struktury podłoża Zbiornika Zemborzyckiego. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie szanse i zagrożenia. Urząd Miasta Lublin.

Abstrakty konferencyjne:

2016:

 • Pietruczuk J. 2016. Warunki rozwoju i charakterystyka sukcesji biolitofacjalnej torfowiska węglanowego Bagno Staw (Poleski Park Narodowy). X Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W 100 rocznicę powstania analizy pyłkowej – materiały konferencyjne. Poznań, 13-15 października 2016r.

2014:

 • Pietruczuk J., 2014. Zróżnicowanie paleomorfologiczne mis torfowisk węglanowych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). SGP, Toruń, s. 87-88. Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia.

2013:

 • Pietruczuk J. 2013. Interpretacja paleogeograficzna zróżnicowania biolitofacjalnego źródliskowego torfowiska kopułowego w Pawłowie. Materiały konferencyjne I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów, Rzeszów 6-7.09.2013 r. Uniwersytet Rzeszowski: 57.
 • Pietruczuk J., Dobrowolski R., Pidek I.A., Urban D. 2013. „Paleoekologiczna rekonstrukcja funkcjonowania torfowiska kopułowego w Pawłowie. [w:] IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych”, Lublin-Chełm, 5-7 czerwca 2013 r.: 42-43.

Sprawozdania:

 • Suchora M., Mięsiak-Wójcik K., Pietruczuk J., 2014. V Sesja Paleolimnologiczna „Płytkie jeziora jako obiekt badań paleolimnologicznych i sukcesji torfowiskowej”, 27-28 marca 2014, Lublin. Studia Limnologica et Telmatologica 8(2): 101-106.
 • Dzierżak M., Jarosz J., Pietruczuk J., Pietruczuk M., 2014. IV Seminarium Doktoranckie, 9-11 maja 2014, Mielnik – sprawozdanie. Annales UMCS, sec. B, 2014, t. LIX, zesz. 2.
 • Jarosz J., Pietruczuk J., Pietruczuk M., 2014. IX Warsztaty Młodych Geomorfologów, 6 – 8 maja 2014, Biała Góra – sprawozdanie z warsztatów. Annales UMCS, sec. B, 2014, t. LIX, zesz. 2.
 • Dzierżak M., Jarosz J., Pietruczuk J., Pietruczuk M. 2013. VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów 3-5 czerwca 2013, Lublin - sprawozdanie z Warsztatów, Annales UMCS, sec.B, zesz. I, 2013: 197-201.
 • Dzierżak M., Jarosz J., Pietruczuk J., Pietruczuk M. 2013 „VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów w Lublinie”. Wiadomości Uniwersyteckie nr 7/197, wrzesień 2013r.: 64.

Udział w konferencjach naukowych:

2019:

 • X Sesja Paleolimnologiczna, Białystok, 18-19.03.2019 r. Poster pt. "Sukcesja biolitofacjalna torfowiska Kosobudy-Bór (Roztocze)".

2018:

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Potencjał przyrodniczy Polesia - ocena, walory, wykorzystanie" z okazji 35-lecia istnienia Chełmskiego, Poleskiego, Sobiborskiego i Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. 10-11.05.2018 r. Referat współautorski pt. abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego Parków Krajobrazowych Polesia Zachodniego”.
 • IX Sesja Paleolimnologiczna, Kraków, 15-16.03.2018 r. Referat współautorski pt. „Paleoekologiczna ewolucja torfowiska źródliskowego Pawłów (Pagóry Chełmskie)”.

2017:

 • XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15.09.2017 r. Referat pt. „Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy)”.
 • VIII Sesja Paleolimnologiczna, Warszawa, 30-31.03.2017 r.. Referat pt. „Budowa geologiczna i ewolucja torfowiska węglanowego Bagno Staw (Poleski Park Narodowy)”.

2016:

 • X Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W 100 rocznicę powstania analizy pyłkowej. Poznań, 13-15.10.2016 r. Poster: pt. „Warunki rozwoju i charakterystyka sukcesji biolitofacjalnej torfowiska węglanowego Bagno Staw (Poleski Park Narodowy)”.
 • Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) południowej Polski. Sitaniec Wolica 20.09.2016 r.

2015:

 • VI Sesja Paleolimnologiczna „Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk” 24-25.03.2015 r. Łódź. Referat pt. „Zapis zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw”. 
 • Przyszłość Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie – szanse i zagrożenia” 22.04.2015 r. Lublin. Referat współautorski pt. „Rozpoznanie geologiczne osadów dennych i struktury podłoża Zbiornika Zemborzyckiego”.

2014:

 • V Sesja Paleolimnologiczna „Płytkie jeziora jako obiekty badań paleolimnologicznych
  i sukcesji torfowiskowej
  ”. 27-28.03.2014 r. Referat pt. „Badania paleolimnologiczne jezior Polesia”. Referat pt. „Geologiczne uwarunkowania rozwoju torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw – wstępne wyniki”. Poster pt. „Paleomorfologia i biogeniczna sukcesja osadowa Bagna Bubnów w świetle analiz przestrzennych GIS”.
 • IX Warsztatach Młodych Geomorfologów w Białej Górze, 6 – 8.05.2014 r.
 • Seminarium doktorantów, Mielnik, 9 – 11.05.2014 r.
 • X Zjazd Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”. Toruń, 16-19.09.2014 r. Poster pt. „Zróżnicowanie paleomorfologiczne mis torfowisk węglanowych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie”.

2013:

 • Seminarium doktorantów, Janów Lubelski 11-12.05.2013 r. Referat pt. „Rezerwat Imielty Ług – perła Lasów Janowskich
 • IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych”, Lublin-Chełm 5-8.06.2013 r. Poster: „Paleoekologiczna rekonstrukcja funkcjonowania źródliskowego torfowiska kopułowego w Pawłowie”.
 • I Podkarpacka Konferencja Naukowa Doktorantów, Rzeszów 6-7.09.2013 r. Referat pt.: „Interpretacja paleogeograficzna zróżnicowania biolitofacjalnego źródliskowego torfowiska kopułowego w Pawłowie”.
 • VI Seminarium „Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych”, Poznań
  14-15.11.2013 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym”, Lublin 28-29.11.2013 r., 
 • VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów, Lublin 3-5.06.2013 r.

Udział w realizacji projektów badawczych:

 • Opracowanie projektu planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego i obszarów NATURA 2000 w granicach Parku - prace koordynowane przez Prof. dr hab. R. Dobrowolskiego.
 • Na zlecenie Urzędu Miasta Lublin Rozpoznanie osadów dennych Zalewu Zemborzyckiego – prace koordynowane przez Prof. dr hab. R. Dobrowolskiego.

Popularyzacja wiedzy naukowej:

 • Komitet organizacyjny VIII Warsztatów Młodych Geomorfologów, Lublin 3-5.06.2013 r.
 • Komitet organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym”, Lublin 28-29.11.2013 r.
 • Komitet Organizacyjny Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS, Lublin 23.02.2018 r.; 8.02.2019 r.
 • Dwukrotny udział w Dniach Ziemi na WNoZiGP, 25.04.2014 r. i 22.04.2016 r. – współprowadzone zajęcia pt. „Żywioły Ziemi, zadziwiająca siła natury” Wspólnie z Dzierżak M., Jarosz J., Pietruczuk M.

Nagrody i wyróżnienia:

 • W maju 2017 roku zostałem laureatem nagrody im. Allana Robertsona, przyznawanej przez International Peatland Society (IPS) młodym naukowcom z całego świata prowadzącym badania naukowe na obszarach torfowiskowych. Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem, po raz pierwszy w jej historii wśród wyróżnionych znalazł się przedstawiciel z Polski.