Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Janicki

dr hab. Grzegorz Janicki
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
5376846
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Janicki4
https://orcid.org/0000-0003-0731-7898
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602946242
https://independent.academia.edu/GrzegorzJanicki
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=U6me
Konsultacje

poniedziałek 9.00-10.00 p. 112 A


wtorek 13.00-14.00 p.112A


środa  11.00-12.30 p. 112A


piatek 9.30-10.30 on-line Teams


 

O sobie

Zainteresowania naukowe 

 • Współczesna transformacja rzeźby Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich
 • Funkcjonowanie i rozwój stoku zmywowego
 • Warunki hydrodynamiczne spływu powierzchniowego i jego efekty geomorfologiczne
 • Erozja wodna gleb i proces erozji wąwozowej
 • Geomorfologia fluwialna i hydraulika koryt otwartych
 • Transport fluwialny w zlewniach subpolarnych i strefy umiarkowanej
 • Geneza i ewolucja krajobrazów przyrodniczych i kulturowych Polski SE
 • Geografia praktyczna i zastosowanie wyników badań geograficznych
 • Rewitalizacja krajobrazu i gospodarka przestrzenna w regionie lubelskim
 • Zagrożenia środowiskowe oraz bezpieczeństwo publiczne

 Pełnione funkcje 

 • członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku „Gospodarka przestrzenna” (od 2012 roku)
 • członek Komitetu Organizacyjnego Polonijnej olimpiady geograficznej w USA dla szkół średnich  (od 2016)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk o Ziemi i Środowiska UMCS (od 2019)

Zajęcia dydaktyczne 

Kierunek: Geografia

 • Metodologia geografii
 • Instrumenty zarządzania środowiskiem

Kierunek: Turystyka i rekreacja

 • Zarządzanie rozwojem w turystyce
 • Zarządzanie i marketing w turystyce zdrowotnej
 • Planowanie przestrzeni turystycznej

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

 • Społeczno-kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i wiejskich

Działalność naukowa

Najważniejsze artykuły naukowe 

 • Kociuba W., Janicki G., Dyer J.L., 2019. Contemporary changes of the channel pattern and braided gravel-bed floodplain under rapid small valley glacier recession (Scott River catchment, Spitsbergen). Geomorphology 328: 79-92. doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.12.008
 • Kociuba W.,Janicki G., 2018. Effect of Meteorological Patterns on the Intensity of Streambank Erosion in a Proglacial Gravel-Bed River (Spitsbergen). Water  10(3), 320,  doi:10.3390/w10030320.
 • Samojedna E., Janicki G., 2018. Problemy rozwoju lokalnego Starej Kalinowszczyzny (Lublin). Annales UMCS, sec. B., 73, 218-239.
 • Kociuba W., Janicki G., 2015: Changeability of movable bed-surface particles in natural, gravel-bed channels and its relation to bedload grain size distribution (Scott River - Svalbard). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 97, 507-521.
 • Kociuba W., Janicki G., Rodzik J., Stępniewski K., 2015. Comparison of volumetric and remote sensing methods for assessing the development of a permanent forested loess gully. Natural Hazard 77, 139-158.
 • Kociuba W., Janicki G., 2014:  Continuous measurements of bedload transport rates in a small glacial river catchment in the summer season (Spitsbergen), Geomorphology 212, 58-71.
 • Janicki G., 2014: Transformation of upland wash slope – a case study form the Lublin Upland (SE Poland). Annales UMCS, sec. B, 69, 1, 31-48.
 • Janicki G., Rodzik J., Chabudziński Ł., Franczak Ł., Siłuch M., Stępniewski K., L. Dyer J.L., Kołodziej G., Maciejewska E., 2014: Monitoring of fluvial transport in small upland catchments – methods and preliminary results. Annales UMCS, sec. B, 69, 1, 49-60.
 • Janicki G., Dobek M., Filipiuk E., Gluza A., Kaszewski M.B., Sobolewski W., 2011: Precipitation-free periods and water resources in the Lublin region, SE Poland, International Journal of Climate Change Strategies and Management 3(3), 225-237.
 • Janicki G., Kociuba W., Rodzik J., Zgłobicki W., 2010; Ekstremalne procesy geomorfologiczne we wschodniej części Wyżyn Polskich – warunki występowania i oddziaływanie na rzeźbę. Prace i Studia Geograficzne UW, 45, 11-28.
 • Janicki G., 2011: Toponimy dorzecza Giełczwi (Lubelszczyzna) – zapis historii krajobrazu kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 15, 75-90.
 • Rodzik J., Janicki G., 2003; Local downpours and their erosional effect. Papers on Global Change IGBP. National IGBP-Global Change Committee, 10, 49-66.
 • Janicki G., Rodzik J., Zgłobicki W., 2002; Geomorphic effects of land use changes (a case of the Gutanów loess catchment, Poland). Geografický časopis, 54, 1, 39-57.
 • Rodzik J., Janicki G., Zagórski P., Zgłobicki W., 1998; Deszcze nawalne na Wyżynie Lubelskiej i ich wpływ na rzeźbę obszarów lessowych. Dokumentacja Geograficzna IG PZ PAN 11, 45-68.

Rozdziały w monografiach 

 • Kociuba W., Janicki G., 2015.  Spatiotemporal Variability of the Channel Pattern of High Arctic Proglacial Rivers, [in:] Noel Duncan (ed.) Fluvial Geomorphology and Riparian Vegetation: Environmental Importance, Functions and Effects on Climate Change, Nova Science Publishers, New York: 53-80.
 • Janicki G., Rodzik J. 2014. Rolnicze użytkowanie lubelskich „wąwozów” – erozja gleb i jej zapobieganie, [w:] E. Trzaskowska (red.), Wąwozy i suche doliny Lublina – potencjał i zagrożenia, UM Lublin, 40-54.
 • Kociuba W., Janicki G., 2013. Fluvial processes, [in:] Zagórski P., Harasimiuk M., Rodzik J., (eds.) 2013, Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard), 192-211.
 • Kociuba W., Janicki G., Siwek K., Gluza A., 2012. Bedload transport as an indicator of contemporary transformations of arctic fluvial systems,  [in:] de Wrachien D., Brebbia C.A., S. Mambretii (eds.), Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris Flows IV. WITPress Transactions on Engineering Sciences ,vol. 73: 125-135.
 • Kociuba W., Janicki G., Siwek K., 2010. Dynamics of changes the bed load outflow from a small glacial catchment (West Spitsbergen), (in:) de Wrachien D., Brebbia C.A. (ed.), Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense Debris Flow III. WITPress Transactions on Engineering Sciences, vol. 67: 261-270.
 • Rodzik J., Ciupa T., Janicki G., Kociuba W., Tyc A., Zgłobicki W., 2008. Współczesne przemiany rzeźby Wyżyn Polskich, (w:) Kotarba A., Kostrzewski A., Krzemień K., Starkel L. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski. Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 165-228.
 • Janicki G., 2009. Wartości poznawcze geografii, (w:) Janicki G., Łanczont M. (red.), Geografia i wartości. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 75-82.
 • Janicki G., Wołoszyn W., Wróblewski Z., 2009. Program etyki ekologicznej a odpowiedzialność geografów za stan i ochronę środowiska przyrodniczego, (w:) Janicki G., Łanczont M. (red.), Geografia i wartości: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 259-267.
 • Grądziel T., Janicki G., 2009. Roślinność potencjalna wsi Guciów w strefie ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego, (w:) Reszel R., Grabowski T. (red.), Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 99-108.
 • Janicki G., Pietrzak M., 1999. Podejścia badawcze we współczesnej polskiej geografii fizycznej. (w:) Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Geografii UJ, Kraków, 4, 47-63.

 Monografie 

 • Dobrowolski R., Orłowska A., Hołub B., Janicki G. (red.), 2021. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo UMCS, 290s.
 • Janicki G., 2016. System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne – na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 307s.
 • Janicki G., Rejman J., Zgłobicki W. (eds), 2011. Human impact on gully erosion, Landform Analysis 17, 2011: 235p.
 • Janicki G., Łanczont M. (red.), 2009. Geografia i wartości: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 282s.

 Międzynarodowe projekty badawcze

 • Development of a warning system for flash floods for central-east and south-east Europe (FlashWARN - Flash flood WARNing system) - German Ministry of Science and Education (2017) - wykonawca
 • Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region – Int. Visegrad Found (2013 r.) – wykonawca
 • Environmental Management with GIScience (emGIS) under Asia IT & C , Programme coordinated by the University of Salzburg, Austria. ASIA IT & C - ASIE/2004/091-778  - wykonawca

 Krajowe projekty badawcze 

 • Mechanizmy transportu fluwialnego i dostawy rumowiska do koryt rzek arktycznych o różnym reżimie Hydrologicznym (Spitsbergen SW). Grant NCN nr 2011/01/B/ST10/06996 (2011-2014) - wykonawca
 • Predykcja gwałtownych ulew i modelowanie matematyczne ich skutków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Grant NCN nr N N306 571640 (2011-2013) – kierownik
 • Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen). Grant MNiSW nr N N306 525738 (2010-2012) - wykonawca
 • Funkcjonowanie systemu korytowego i stokowego strefy subpolarnej w warunkach globalnych zmian klimatu. Grant zespołowy prorektora UMCS d/s. Nauki, dofinansowane przez MNiSW. zakończony w 2009r. - wykonawca
 • Elektroniczny słownik geograficzny gmin dorzecza Giełczwi jako program pilotażowy ‘Elektronicznego słownika geograficznego gmin Polski’ [ESGGP]. Grant zespołowy prorektora UMCS d/s. Nauki, dofinansowane przez MNiSW. zakończony w 2008r. - kierownik
 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Grant PBZ KBN 086/PO4/2003: Min. Nauki/KBN; zakończony w 2008r.  wykonawca
 • Wpływ zdarzeń katastrofalnych na funkcjonowanie systemu deluwialnego na przykładzie Wyżyny Lubelskiej (2001-2002), MNiSW główny wykonawca

 Inne projekty 

 • Projekt  w ramach programu „Doskonała Nauka”: Interdyscyplinarne seminarium naukowe: „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ,  MNiSW Nr DNK/SP/466846/2020 - kierownik
 • Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”, POWER 2016-2020, EFS
 • Koncepcja rozwoju produktów turystycznych na obszarze działania LGD Promenada S12,2014-2015, Stowarzyszeni VERUM - konsultacje
 • Koncepcja spójnej sieci ścieżek turystycznych na obszarze Leśnego Komplesku promocyjnego Lasy Mazurskie, 2014-2015, Stowarzyszeni VERUM - konsultacje
 • Inwentaryzacja szlaków turystycznych na obszarze gminy Postomino, 2014-2015, Stowarzyszeni VERUM - konsultacje
 • Rozbudowa zintegrowanego systemu monitorowania zdarzeń i zjawisk ekstremalnych w województwie lubelskim (2012). Budowa lub rozbudowa dużej infrastruktury badawczej MNiSW

 Wyprawy Polarne 

 • Uczestnik XXI i XXIII Wyprawy Polarnej UMCS na Spitsbergen (2009 i 2011)

 Staże naukowe 

 • 17.10-16.11.2012: Katedra Nauk o Ziemi, Uniwersytet Stanowy Mississippi, Starkville (USA)

 Współpraca międzynarodowa 

 • Katedra Nauk o Ziemi, Uniwersytet Stanowy Mississippi, Starkville (USA)