Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Orłowska

dr Anna Orłowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
(+48) (81) 537-68-41
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Orlowska6
https://orcid.org/0000-0001-6431-4648
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=VWVpSMYAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5bhdY1biKvgPudcq8b-ldhZUSIxu5a_kK9BNW44b-n0ZTPBnOJsMKVYdHLi2yUa-KxrPajSfl3D
Konsultacje

Semestr letni/Winter zimowy 23/24:
Poniedziałek/Monday 12.00-13.30 
Wtorek/Tuesday 12.00-13.30


AKTUALNIE PROWADZONE PRZEDMIOTY:
- w jęz. polskim:
Ewolucja środowiska przyrodniczego
Metody badawcze w turystyce i rekreacji
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Historia Ziemi na szlakach turystycznych
Geografia i geologia Europy Środkowej (ćwiczenia terenowe)
- w jęz. angielskim:
Bachelor thesis
Physical geography of Poland
Biogeography and environmental protection

 

Adres

Kraśnicka 2d/108A
20-718 Lublin

O sobie

Dr Anna Orłowska (Godlewska)

Wykształcenie / Education:
2007 - magister geografii o specjalności: paleogeografia czwartorzędu
2013 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii o specjalności: paleogeografia czwartorzędu, geomorfologia

Specjalność i zainteresowania naukowe / Specialization and scientific interests:
geomorfologia glacjalna / glacial geomorphology
sedymentologia / sedimentology
paleogeografia / palaeogeography
stratygrafia plejstocenu / Pleistocene stratigraphy
geoturystyka / geotouristics

Artykuły naukowe/Scientific papers:
Godlewska A., 2008. Mechanizm kształtowania strefy marginalnej lobu Tocznej lądolodu warciańskiego (Nizina Południowopodlaska). Annales UMCS, sec. B, 63, 7; 131-146.
Godlewska A., 2008. Geneza kemów lobu Tocznej lądolodu warciańskiego (Nizina Podlaska). Landform Analysis, 9; 143-145.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., 2011. Influence of field and road pattern changes on gully development in the Bug river valley side (E Poland). Landform Analysis, 17; 241-245.
Godlewska A., Terpiłowski S., 2012. Transverse, supraglacially derived crevasse infillings in a Pleistocene ice-sheet margin zone (eastern Poland): genesis and sedimentary record. Geomorphology, 161-162; 73-81.
Terpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A., Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014. How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly, 58 (2): 235-250.
Kasprzak M., Kocińska K., Janicki G., Pietruczuk M., Godlewska A., Łanczont M., 2014. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rewaloryzacji wsi Bazar-Pilaszkowice w województwie lubelskim. Problemy Ekologii Krajobrazu, 37; 87-95.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015. Contemporary development of an atypical bank gully in the Szwajcaria Podlaska Nature Reserve resulting from human activity. Zeitschrift für Geomorphologie, 59, Suppl. 2; 7-22.
Godlewska A., 2015. Nowe spojrzenie na dynamikę lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu (wschodnia Polska). Acta Geographica Lodziensia 103, 45-56.
Godlewska A., 2015. Z jaką dynamiką lodu należy wiązać formy szczelinowe? - przegląd badań. Annales UMCS, sec. B, 70, 2; 27-43.
Zieliński T., Terpiłowski S., Zieliński P., Pidek I.A., Godlewska A., Czubla P., 2016. What was an interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland. Geological Quarterly, 60 (1); 149-166.
Sławiński K., Trojanowska J., Wolińska D., Godlewska A., Janicki G., 2016. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania terenów przyległych do węzłów komunikacyjnych na przykładzie obwodnicy miasta Lublin. Barometr Regionalny, 14 (2); 107-115.
Włodarski W., Godlewska A., 2016. Sedimentary and structural evolution of a Pleistocene small-scale push moraine in eastern Poland: new insight into palaeoenvironmental conditions at the margin of an advancing ice lobe. Quaternary Science Reviews, 146; 300-321.
Orłowska A., Pidek I.A., 2017. Górski szlak dla alergików jako nowy produkt turystyczny Tatr. Annales UMCS, sec. B, 72; 91-102.
Pidek I.A., Orłowska A., 2017. Conception of the „Unique Ferdynandovian flora” geosite in the Łuków Plain. Polish Journal of Natural Sciences, 32 (3), 573-585.
Orłowska A., 2017. Evaluation of geotourism potential of selected geological sites in the eastern part of the borderland between Siedlce Upland and Łuków Plain. Geotourism/Geoturystyka, 46-47(1-2), 17-30.
Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A., 2019. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems – a case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501, A; 45-58.
Włodarski W., Orłowska A., 2019. Topography and melting dynamics of ice-cored ridges: evidence for geometry, kinematics and sedimentary evolution of collapse structures within kame deposits (eastern Poland). Boreas, 48(4), 891-912.
Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 530; 59-77.
Marks, L., Woronko, B., Majecka, A., Rylova, T., Orłowska, A., Hrachanik, M.,Rychel, J., Zbucki, Ł., Bahdasarau, M., Hradunova, A., Nitychoruk, J., Nowacki, Ł., Pochocka-Szwarc,K., 2020. Middle Pleistocene deposits at Rechitsa, western Belarus, and their input to MIS 12-6 stratigraphy incentral Europe, Quaternary International, 553, 34-52.
Rychel J., Orłowska A., Zbucki Ł., Nowacki Ł., Zalesski I., 2021. Revised palaeogeography and stratigraphy of the Rostan hills in north-western Ukraine. Studia Quaternaria, 38(1); 33-41.
Orłowska A., 2022. Crevasse-fill forms – Bridging the gap in glacial geomorphology between East and West based on a case study from eastern Poland. Quaternary International, 617; 59-72.

Monografie/Books:
Godlewska A., 2014. Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej. Wyd. UMCS, Lublin; 154. /Dynamics of the younger Saalian ice-sheet in the marginal zone in the Krzna and Bug interfluve in the light of lithofacies analysis. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin; 154 pp. [in Polish with English summary]

Redakcja monografii i rozdziały w monografiach/Book Editor and book chapters:
Dobrowolski R., Orłowska A., Hołub B., Janicki G., 2021. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Wyd. UMCS, Lublin.
Marks L., Majecka A., Orłowska A., Pochocka-Szwarc K., Rylova T., Szymanek M., Zalesky I., Żarski M., 2023. Metody badań. [W:] L. Marks (red.), Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego - rejon Włodawy, 1:250 000. Wyd. PIG-PIB, Warszawa; 60-64.
Orłowska A., Hrachanik M., Bahdasarau M., Hradunova A., 2023. Stanowisko Ahova. [W:] L. Marks (red.), Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego - rejon Włodawy, 1:250 000. Wyd. PIG-PIB, Warszawa; 72-76.
Orłowska A., Marks L., Nowacki Ł., Rychel J., Zalesky I., Zbucki Ł., Bogucki A., Tomeniuk O., 2023. Stanowisko Rostan. [W:] L. Marks (red.), Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego - rejon Włodawy, 1:250 000. Wyd. PIG-PIB, Warszawa; 94-98.
Orłowska A., Marks L., Rychel J., Zbucki Ł., Hrynowiecka A., Nowacki Ł., Hrachanik M., Bahdasarau M., Hradunova A., 2023. Stanowisko Ariekhovo. [W:] L. Marks (red.), Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego - rejon Włodawy, 1:250 000. Wyd. PIG-PIB, Warszawa; 77-82.
Orłowska A., Pochocka-Szwarc K., Żarski M., Rychel J., Zbucki Ł., 2023. Stanowisko Kolonia Stawki. [W:] L. Marks (red.), Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego - rejon Włodawy, 1:250 000. Wyd. PIG-PIB, Warszawa; 60-64.
Pietruczuk M., Janicki G., Godlewska A., Łanczont M., 2016. Rewitalizacja krajobrazu doliny Giełczwi w obszarze wsi Wygnanowice (Wyżyna Lubelska). [W:] P. Nocuń, A. Przybyła-Dudin, K. Fokt (red.), Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów; 323-338.
Żarski M., Hrynowiecka A., Pochocka-Szwarc K., Orłowska A., 2023. Stanowisko Suszno. [W:] L. Marks (red.), Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego - rejon Włodawy, 1:250 000. Wyd. PIG-PIB, Warszawa; 87-94.

Sprawozdania / Reports:
Godlewska A., 2008. Warsztaty Geomorfologiczne w Wielkiej Brytanii. Wiadomości Uniwersyteckie, 142; 40.
Godlewska A., 2009. XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” pt. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Zimna Woda k. Łukowa, 31 sierpnia – 4 września 2009 roku. Wiadomości Uniwersyteckie, 158; 66-67.
Wiśniewski T., Godlewska A., 2011. XVIII Kongres INQUA, 21-27 lipca 2011 Berno/Szwajcaria. Wiadomości Uniwersyteckie, 180; 29.
Godlewska A., Gajek G., 2014. Międzynarodowy Dzień Ziemi i Dzień Geografa. Wiadomości Uniwersyteckie, 204-205; 70-71.
Godlewska A., 2015. X Warsztaty Młodych Geomorfologów w Gdańsku. Annales UMCS, sec. B, 70, 2; 211-213.

Udział w projektach badawczych / Research projects:
MNiSW nr 306198739 "Klimatyczne cykle środkowego Plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej okolic Łukowa (Polska E)" / "Climatic cycles of the Middle Pleistocene recorded in sedimentary sequence of the Łuków vicinity (E Poland)" – wykonawca/contributor (2010-2013)
NCN - MINIATURA - nr 2017/01/X/ST10/00247 "Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce - badania pilotażowe" - kierownik/leader (2017-2018)
NCN - OPUS - nr 2017/27/B/ST10/00165 "Rewizja podziału stratygraficznego i zasięgów zlodowaceń plejstocenu środkowego na zachodnim Polesiu (pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie) - wykonawca (2018-2021)

Stypendia konferencyjne / Conference Funds:
2007 – International Association of Geomorphologists for British Society for Geomorphology Post-Graduate Research Training Workshop - Windsor (Great Britain)
2011 – Quaternary Research Association (Great Britain) for XVIIIth INQUA Congress - Bern (Switzerland)
2013 – Quaternary Research Association (Great Britain) for 8th International Conference on Geomorphology - Paris (France)
2014 – Erasmus Teaching Staff Programme - Riga (Latvia)
2015 – Quaternary Research Association (Great Britain) for 31st IAS Meeting on Sedimentology - Cracow (Poland)
2019 – Quaternary Research Association (Great Britain) for XXth INQUA Congress - Dublin (Ireland)

Pełnione funkcje / Functions:
2017-2024 - Sekretarz Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich / General Secretary of Association of Polish Geomorphologists
od 2019 - Redaktor tematyczny Annales UMCS sec. B / Thematic Editor of Annales UMCS sec. B magazine