Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Orłowska

dr Anna Orłowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
(+48) (81) 537-68-41
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Orlowska6
https://orcid.org/0000-0001-6431-4648
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=VWVpSMYAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5bhdY1biKvgPudcq8b-ldhZUSIxu5a_kK9BNW44b-n0ZTPBnOJsMKVYdHLi2yUa-KxrPajSfl3D
Konsultacje

Semestr letni/Summer semester 22/23 - stationary and on-line via MS Teams:
Poniedziałek/Monday 10.00-12.00 
Środa/Wednesday 10.00-12.00


 

Adres

Kraśnicka 2d/108A
20-718 Lublin

O sobie

Dr Anna Orłowska (Godlewska)

Wykształcenie / Education:
2007 - magister geografii o specjalności: paleogeografia czwartorzędu
2013 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii o specjalności: paleogeografia czwartorzędu, geomorfologia

Specjalność i zainteresowania naukowe / Specialization and scientific interests:
geomorfologia glacjalna / glacial geomorphology
sedymentologia / sedimentology
paleogeografia / palaeogeography
stratygrafia plejstocenu / Pleistocene stratigraphy
geoturystyka / geotouristics

Artykuły naukowe/Scientific papers:
Godlewska A., 2008. Mechanizm kształtowania strefy marginalnej lobu Tocznej lądolodu warciańskiego (Nizina Południowopodlaska). Annales UMCS, sec. B, 63, 7; 131-146.
Godlewska A., 2008. Geneza kemów lobu Tocznej lądolodu warciańskiego (Nizina Podlaska). Landform Analysis, 9; 143-145.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., 2011. Influence of field and road pattern changes on gully development in the Bug river valley side (E Poland). Landform Analysis, 17; 241-245.
Godlewska A., Terpiłowski S., 2012. Transverse, supraglacially derived crevasse infillings in a Pleistocene ice-sheet margin zone (eastern Poland): genesis and sedimentary record. Geomorphology, 161-162; 73-81.
Terpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A., Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014. How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly, 58 (2): 235-250.
Kasprzak M., Kocińska K., Janicki G., Pietruczuk M., Godlewska A., Łanczont M., 2014. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rewaloryzacji wsi Bazar-Pilaszkowice w województwie lubelskim. Problemy Ekologii Krajobrazu, 37; 87-95.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015. Contemporary development of an atypical bank gully in the Szwajcaria Podlaska Nature Reserve resulting from human activity. Zeitschrift für Geomorphologie, 59, Suppl. 2; 7-22.
Godlewska A., 2015. Nowe spojrzenie na dynamikę lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu (wschodnia Polska). Acta Geographica Lodziensia 103, 45-56.
Godlewska A., 2015. Z jaką dynamiką lodu należy wiązać formy szczelinowe? - przegląd badań. Annales UMCS, sec. B, 70, 2; 27-43.
Zieliński T., Terpiłowski S., Zieliński P., Pidek I.A., Godlewska A., Czubla P., 2016. What was an interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland. Geological Quarterly, 60 (1); 149-166.
Sławiński K., Trojanowska J., Wolińska D., Godlewska A., Janicki G., 2016. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania terenów przyległych do węzłów komunikacyjnych na przykładzie obwodnicy miasta Lublin. Barometr Regionalny, 14 (2); 107-115.
Włodarski W., Godlewska A., 2016. Sedimentary and structural evolution of a Pleistocene small-scale push moraine in eastern Poland: new insight into palaeoenvironmental conditions at the margin of an advancing ice lobe. Quaternary Science Reviews, 146; 300-321.
Pietruczuk M., Janicki G., Godlewska A., Łanczont M., 2016. Rewitalizacja krajobrazu doliny Giełczwi w obszarze wsi Wygnanowice (Wyżyna Lubelska). [W:] P. Nocuń, A. Przybyła-Dudin, K. Fokt (red.), Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów; 323-338.
Orłowska A., Pidek I.A., 2017. Górski szlak dla alergików jako nowy produkt turystyczny Tatr. Annales UMCS, sec. B, 72; 91-102.
Pidek I.A., Orłowska A., 2017. Conception of the „Unique Ferdynandovian flora” geosite in the Łuków Plain. Polish Journal of Natural Sciences, 32 (3), 573-585.
Orłowska A., 2017. Evaluation of geotourism potential of selected geological sites in the eastern part of the borderland between Siedlce Upland and Łuków Plain. Geotourism/Geoturystyka, 46-47(1-2), 17-30.
Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A., 2019. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems – a case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501, A; 45-58.
Włodarski W., Orłowska A., 2019. Topography and melting dynamics of ice-cored ridges: evidence for geometry, kinematics and sedimentary evolution of collapse structures within kame deposits (eastern Poland). Boreas, 48(4), 891-912.
Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 530; 59-77.
Marks, L., Woronko, B., Majecka, A., Rylova, T., Orłowska, A., Hrachanik, M.,Rychel, J., Zbucki, Ł., Bahdasarau, M., Hradunova, A., Nitychoruk, J., Nowacki, Ł., Pochocka-Szwarc,K., 2020. Middle Pleistocene deposits at Rechitsa, western Belarus, and their input to MIS 12-6 stratigraphy incentral Europe, Quaternary International, 553, 34-52.
Rychel J., Orłowska A., Zbucki Ł., Nowacki Ł., Zalesski I., 2021. Revised palaeogeography and stratigraphy of the Rostan hills in north-western Ukraine. Studia Quaternaria, 38(1); 33-41.
Orłowska A., 2021. Crevasse-fill forms – Bridging the gap in glacial geomorphology between East and West based on a case study from eastern Poland. Quaternary International, 617; 59-72.

Monografie/Books:
Godlewska A., 2014. Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej. Wyd. UMCS, Lublin; 154. /Dynamics of the younger Saalian ice-sheet in the marginal zone in the Krzna and Bug interfluve in the light of lithofacies analysis. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin; 154 pp. [in Polish with English summary]

Redakcja monografii/Book Editor:
Dobrowolski R., Orłowska A., Hołub B., Janicki G., 2021. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Wyd. UMCS, Lublin.

Abstrakty konferencyjne / Conference proceedings:
Godlewska A., 2007. Rozwój strefy marginalnej lobu Tocznej zlodowacenia warty (Nizina Południowopodlaska). [W:] P. Molewski, W. Wysota., P. Weckwerth (red.), Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”, 3-7 września 2007, Ciechocinek; 105-106.
Godlewska A., Terpiłowski S., 2009. Rzekome moreny martwego lodu lobu Liwca. W: M. Żarski, S. Lisicki (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa; 159-162.
Godlewska A., Terpiłowski S., 2009. Recesyjne moreny czołowe lobu Tocznej. W: M. Żarski, S. Lisicki (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa; 163-165.
Terpiłowski S., Albrycht A., Dobrowolski R., Godlewska A., 2009. Formy szczelinowe lobu Klukówki. W: M. Żarski, S. Lisicki (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa; 166-172.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., 2010. Gully development In the Bug river Valley side (E Poland) as the effect of field and road pattern changes. In: W. Zgłobicki (ed.), Human impact on gully erosion. 5th International Symposium on Gully Erosion, Lublin (Poland), April 19th – 24th, 2010. Abstracts. Kartpol, Lublin; 95.
Lisicki S., Szynkaruk E., Kacprzak L., Terpiłowski S., Godlewska A., 2010. Osady akumulacji szczelinowej w strefie marginalnej lądolodu fazy pomorskiej (stanowisko 4 - Stożne). W: L. Marks, K. Pochocka-Szwarc (red.), Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy Pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Jeziorowskie, 6-10.09.2010. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; 176-179.
Czubla P., Terpiłowski S., Godlewska A., 2010. Koncepcje maksymalnego zasięgu lobu Bugu lądolodu warty a skład eratyków przewodnich najmłodszych glin lodowcowych. W: L. Marks, K. Pochocka-Szwarc (red.), Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy Pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Jeziorowskie, 6-10.09.2010. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; 56-57.
Godlewska A., Terpiłowski S., 2011. Sedimentary records of transverse crevasses in Pleistocene ice sheet: a case study from E Poland. XVIII INQUA Congress, 21-27.07.2011, Bern, Switzerland.
Bogucki A., Łanczont M., Jacyszyn A., Dmytruk R., Zieliński P., Terpiłowski S., Kusiak J., Mroczek P., Godlewska A., 2011. Reperowy profil Torganowyczi 1: poziom Łojowej, osady wodno-lodowcowe, gliny zwałowe, lessy. [W:] A. Bogucki i in. (red.), Zbirnyk naukowych prac „Glacjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja. Wyd. Uniwersytetu I. Franko, Lwów; 62-68.
Bogucki A., Łanczont M., Jacyszyn A., Dmytruk R., Zieliński P., Godlewska A., Terpiłowski S., Mroczek P., 2011. Reperowy profil Torganowyczi 2: poziom Łojowej, pokrywy lessowe, gleby kopalne.. [W:] A. Bogucki i in. (red.), Zbirnyk naukowych prac „Glacjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja. Wyd. Uniwersytetu I. Franko, Lwów; 69-78.
Bogucki A., Łanczont M., Jacyszyn A., Dmytruk R., Zieliński P., Terpiłowski S., Kusiak J., Mroczek P., Godlewska A., 2011. Reperowy profil Krużyky nad Dniestrem; relacje aluwialnych, lodowcowych i subaeralnych warstw plejstoceńskich. [W:] A. Bogucki i in. (red.), Zbirnyk naukowych prac „Glacjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja. Wyd. Uniwersytetu I. Franko, Lwów; 79-86.
Bogucki A., Łanczont M., Jacyszyn A., Dmytruk R., Zieliński P., Terpiłowski S., Kusiak J., Mroczek P., Godlewska A., 2011. Reperowy profil Dubriwka; kompleks lodowcowy, pokrywa lessowa, osady przedglacjalne.. [W:] A. Bogucki i in. (red.), Zbirnyk naukowych prac „Glacjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja. Wyd. Uniwersytetu I. Franko, Lwów; 87-96.
Terpiłowski S., Godlewska A., Bogucki A., Łanczont M., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J., Mroczek P., Woronko B., Zieliński P., 2011. Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Torganowyczi I. [W:] Glacjał i peryglacjał wschodniego Podkarpacia. XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, 15-18 września 2011; 117-123.
Terpiłowski S., Godlewska A., Bogucki A., Łanczont M., Hołub B., Jacyszyn A., Dmytruk R., Kusiak J., Mroczek P., Woronko B., Zieliński P., 2011. Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Dubriwka. [W:] Glacjał i peryglacjał wschodniego Podkarpacia. XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, 15-18 września 2011; 129-133.
Zieliński P., Mroczek P., Bogucki A., Łanczont M., Godlewska A., Hołub B., Jacyszyn A., Kusiak J., Terpiłowski S., Woronko B., 2011. Analiza sedymentologiczna osadów plejstoceńskich w stanowisku Krużyky. [W:] A. Bogucki i in. (red.), Zbirnyk naukowych prac „Glacvjał i peryglacjał ukrainskoho Peredkarpattja. Wyd. Uniwersytetu I. Franko, Lwów; 124-128.
Terpiłowski S., Zieliński T., Czubla P., Pidek I.A., Godlewska A., Kusiak J., Małek M., Zieliński P., Hrynowiecka A., 2012. Pozycja stratygraficzna "ciepłej" serii fluwialnej w dolinie rzeki Samicy (rejon Łukowa, wschodnia Polska). [W:] M. Błaszkiewicz, F. Brose (red.), Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. XIX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; 101-102.
Godlewska A., 2012. Zanik lądolodu warty na międzyrzeczu Krzny i Bugu (wschodnia Polska). [W:] M. Błaszkiewicz, F. Brose (red.), Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. XIX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; 123.
Godlewska A., 2012. Sedimentary records of transverse crevasses in Pleistocene ice sheet; a case study from eastern Poland. Quaternary International, 279-280; 170.
Czubla P., Godlewska A., Terpiłowski S., Zieliński T., Zieliński P., Kusiak J., Pidek I.A., Małek M., 2013. Glacial till petrography of the South Podlasie Lowland (eastern Poland) and stratigraphy of the middle Pleistocene complex (MIS 11-6). INQUA Peribaltic Group International Field Symposium "Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, south-eastern Lithuania", 25th-30th June 2013, Book of Abstracts; 27-29.
Pidek I.A., Zieliński T., Terpiłowski S., Czubla P., Hrynowiecka A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2013. Unique features of interglacial deposits (MIS 11, E Poland): comparison of palaeobotanical and geological data. 1st International Congress on Stratigraphy, 1-7 July 2013, Lisbon, Portugal; 93.
Godlewska A., 2013. Differentiation of the younger Saalian ice-sheet dynamics in the interfluve of the Krzna and Bug rivers (E Poland). 8th International Conference on Geomorphology "Geomorphology and sustainability", 27th-31st August 2013, Paris, France; 1018.
Godlewska A., Rodzik J., Terpiłowski S., 2013. Human impact on runoff forming and gully development in the Bug river valley side (E Poland). 8th International Conference on Geomorphology "Geomorphology and sustainability", 27th-31st August 2013, Paris, France; 459.
Terpiłowski S., Zieliński T., Czubla P., Pidek I.A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., Mroczek P., Hrynowiecka A., 2013. Klimatyczne cykle kompleksu środkowopolskiego w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (wschodnia Polska). XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" pt. "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; 85.
Terpiłowski S., Godlewska A., Łanczont M., Bogucki A., Hołub B., Jacyszyn A., Dmytruk R., Kusiak J., Mroczek P., Zieliński P., Woronko B., 2013. Osady glacigeniczne maksymalnego nasunięcia lądolodu skandynawskiego na ukraińskim Podkarpaciu: aspekt paleośrodowiskowy i stratygraficzny. XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" pt. "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; 86-87.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2014: Stanowisko Neple – monitoring rozwoju wąwozu w rezerwacie „Szwajcaria Podlaska”. [w:] W. Mizerski (red.), Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXI wiek. Materiały konferencyjne LXXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Biała Podlaska, 29-31 V 2014 r. Wyd. PiG-PIB, Warszawa; 60-62.
Godlewska A., Włodarski W., 2014. Osady akumulacji szczelinowej lobu Liwca lądolodu warciańskiego (wschodnia Polska) jako wskaźnik martwego lodu. [W:] R. Sokołowski (red.), Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego. XVI Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne, Władysławowo, 9-13.06.2014 r. Materiały. Wyd. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk; 3-6.
Godlewska A., Włodarski W., 2014. Morena pchnięta jako wskaźnik oscylacji czoła podczas recesji frontalnej strefy marginalnej lobu Liwca lądolodu warty (Nizina Południowopodlaska). [W:] Pochocka-Szwarc K. (red.), Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Augustów, 1-5.09.2014 r. Materiały. Wyd. PIG-PIB, Warszawa; 96-97.
Godlewska A., 2014. Rozwój strefy marginalnej lądolodu warty w międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej. [W:] P. Molewski, W. Juśkiewicz (red.), Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Materiały konferencyjne. X Zjazd Geomorfologów Polskich, 16-19 września 2014, Toruń; 46-47.
Łanczont M., Terpiłowski S., Bogucki A., Yatsyshyn A., Godlewska A., Zieliński P., Hołub B., Mroczek P., Woronko B., 2014. Stratigraphic significance of the loess-soil and glacigenic deposit sequence at the Dubrivka site (NW Ukraine). [In:] Z. Jary, P. Mroczek (Eds), Kukla Loessfest’14 – 7th Loess Seminar. International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla, 8-9 September, Wrocław; 36-37.
Godlewska A., Pidek I.A., 2014. Szlak górski dla alergików jako nowy produkt turystyczny Tatr. Konferencja Naukowa "Turystyka w obliczu zmian klimatu", 15-17 października 2014, Zakopane.
Łanczont M., Godlewska A., Janicki G., Pietruczuk M., 2014. Rewitalizacja krajobrazu doliny Giełczwi na przykładzie wsi Wygnanowice. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”. Streszczenia wystąpień. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny, 16-17 października 2014, Chorzów.
Godlewska A., Włodarski W., 2015. A new model of transgressive sequence of glacimarginal fan documented in the Middle Pleistocene seasonal push moraine in eastern Poland: Sedimentary and structural record. 31st IAS Meeting on Sedimentology, Cracow, 22nd-25th June, 2015; 207.
Matejek M., Łobodziński P., Janicki G., Godlewska A., 2015. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rewitalizacji historycznych Rynków w Łęcznej. Kongres Geografów Polskich "Granice Geografii", LX Zjazd polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii, Lublin, 17-21 czerwca 2015; 48.
Sławiński K., Trojanowska J., Wolińska D., Godlewska A., Janicki G., 2015. Uwarunkowania zagospodarowania terenów przyległych do węzłów komunikacyjnych na przykładzie obwodnicy miasta Lublin. Kongres Geografów Polskich "Granice Geografii", LX Zjazd polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii, Lublin, 17-21 czerwca 2015; 52.
Czubla P., Terpiłowski S., Zieliński T., Godlewska A., Pidek I.A., Zieliński P., 2015. Eratyki przewodnie jako narzędzie korelacji osadów glacjalnych w Polsce wschodniej. XXII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” pt. „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby”. 31.08-4.09.2015. Materiały konferencyjne. IGiPZ PAN, PIG-PIB, Warszawa; 30-31.
Godlewska A., 2016. Współczesne i plejstoceńskie formy szczelinowe – analiza porównawcza. [W:] Franczak Ł., Gajek G. (red.), XXXVI Sympozjum Polarne pt. „Progress in polar research – new experiences and challenges”, 8-11 czerwca 2016, Lublin, Książka Streszczeń. Wyd. WNoZiGP UMCS w Lublinie; 173-174.
Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Terpiłowski S., Yacyshyn A., Komar M., Godlewska A., Hołub B., Zieliński P., Woronko B., 2016. Loess vs glacial deposits on the periphery of Pleistocene ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Materiały konferencyjne „The 2016 INQUA LoessFest”, 22nd-25th September 2016, Eau Claire, USA; 153-154.
Pidek I.A., Orłowska A., 2016. Koncepcja stanowiska geoturystycznego „Unikalna flora ferdynandowska” na Równinie Łukowskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od regionu fizycznogeograficznego do regionu turystycznego”, 29-30 września 2016, Lublin; w druku.
Orłowska A., 2016. Ocena potencjału geoturystycznego wybranych stanowisk wschodniej części Wysoczyzny Siedleckiej i Równiny Łukowskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od regionu fizycznogeograficznego do regionu turystycznego”, 29-30 września 2016, Lublin; w druku.
Orłowska A., 2017. Osady plejstoceńskich powodzi lodowcowych w strefie marginalnej lądolodu warty we wschodniej Polsce. [W:] J. Twardy (red.), Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce środkowej. XXIV Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", 4-8 września 2017, Wawrzkowizna koło Bełchatowa. Materiały konferencyjne, Łódź; 111-113.
Łanczont M., Bogucki A., Yacyshyn A., Terpiłowski S., Orłowska A., Hołub B., Mroczek P., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., 2017. Ślady pobytu lądolodu i plejstoceńskie markery stratygraficzne na wschodnim Podkarpaciu (Ukraina). [W:] J. Twardy (red.), Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce środkowej. XXIV Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", 4-8 września 2017, Wawrzkowizna koło Bełchatowa. Materiały konferencyjne, Łódź; 57.
Orłowska A., 2017. Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich form akumulacji szczelinowej i ich paleogeograficzne implikacje. XI Zjazd Geomorfologów Polskich pt. "Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby". Materiały konferencyjne. Warszawa, 13-15 września 2017; 109.
Terpiłowski S., Zieliński T., Czubla P., Pidek I.A., Orłowska A., Zieliński P., Mroczek P., Kusiak J., Małek M., Hrynowiecka A., Fedorowicz S., 2018. Klimatyczne cykle kompleksu środkowopolskiego w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (Polska E). XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe "Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej", Mielnik, 2-5 lipca 2018; 27-28.
Terpiłowski S., Zieliński T., Czubla P., Pidek I.A., Zieliński P., Orłowska A., Kusiak J., Hrynowiecka A., Małek M., 2018. Stanowisko Kolonia Domaszewska. Sekwencja osadów zlodowacenia san 2 - interglacjał mazowsze. XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe "Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej", Mielnik, 2-5 lipca 2018; 35-39.
Terpiłowski S., Zieliński T., Czubla P., Zieliński P., Mroczek P., Orłowska A., Pidek I.A., Fedorowicz S., Małek M., 2018. Stanowiska Wólka Zagórna i Kaczory. Sekwencja osadów zlodowacenia odra - zlodowacenia warta. XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe "Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej", Mielnik, 2-5 lipca 2018; 40-44.
Orłowska A., 2019. Crevasse forms – bridging the gap in glacial geomorphology between East and West. XX INQUA Congress "Life on Edge", Dublin, 25th-31st July 2019.
Orłowska A., Włodarski W., 2019. Ice-cored ridges: topography and melting dynamics based on sedimentary and structural evolution of collapse structures within kame deposits (eastern Poland). XX INQUA Congress "Life on Edge", Dublin, 25th-31st July 2019.
Orłowska A., Rychel J., Zbucki Ł., Nowacki Ł., Zalesskij I., 2021. Nowe spojrzenie na paleogeografię i stratygrafię wzniesień w Rostani (NW Ukraina) w świetle analiz sedymentologicznej i petrograficznej. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe "Glacjał i peryglacjał Europy środkowej", Lublin, 9-10.09.2021, 243-246.
Marks L., Orłowska A., Zbucki Ł., Hrynowiecka A., Majecka A., Hrachanik M., Nowacki Ł., Woronko B., Bahdasarau M., Bogucki A., Brovkina G., Hradunova A., Nitychoruk J., Rylova T., Tomeniuk O., Zalessky I., 2021. Saalian glaciation in western Polessye region (border area of Poland, Ukraine and Belarus). Proceedings of INQUA SEQS Conference, Wrocław; 67-68.

Sprawozdania / Reports:
Godlewska A., 2008. Warsztaty Geomorfologiczne w Wielkiej Brytanii. Wiadomości Uniwersyteckie, 142; 40.
Godlewska A., 2009. XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” pt. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Zimna Woda k. Łukowa, 31 sierpnia – 4 września 2009 roku. Wiadomości Uniwersyteckie, 158; 66-67.
Wiśniewski T., Godlewska A., 2011. XVIII Kongres INQUA, 21-27 lipca 2011 Berno/Szwajcaria. Wiadomości Uniwersyteckie, 180; 29.
Godlewska A., Gajek G., 2014. Międzynarodowy Dzień Ziemi i Dzień Geografa. Wiadomości Uniwersyteckie, 204-205; 70-71.
Godlewska A., 2015. X Warsztaty Młodych Geomorfologów w Gdańsku. Annales UMCS, sec. B, 70, 2; 211-213.

Udział w projektach badawczych / Research projects:
MNiSW nr 306198739 "Klimatyczne cykle środkowego Plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej okolic Łukowa (Polska E)" / "Climatic cycles of the Middle Pleistocene recorded in sedimentary sequence of the Łuków vicinity (E Poland)" – wykonawca/contributor (2010-2013)
NCN - MINIATURA - nr 2017/01/X/ST10/00247 "Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce - badania pilotażowe" - kierownik/leader (2017-2018)
NCN - OPUS - nr 2017/27/B/ST10/00165 "Rewizja podziału stratygraficznego i zasięgów zlodowaceń plejstocenu środkowego na zachodnim Polesiu (pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie) - wykonawca (2018-2021)

Stypendia konferencyjne / Conference Funds:
2007 – International Association of Geomorphologists for British Society for Geomorphology Post-Graduate Research Training Workshop - Windsor (Great Britain)
2011 – Quaternary Research Association (Great Britain) for XVIIIth INQUA Congress - Bern (Switzerland)
2013 – Quaternary Research Association (Great Britain) for 8th International Conference on Geomorphology - Paris (France)
2014 – Erasmus Teaching Staff Programme - Riga (Latvia)
2015 – Quaternary Research Association (Great Britain) for 31st IAS Meeting on Sedimentology - Cracow (Poland)
2019 – Quaternary Research Association (Great Britain) for XXth INQUA Congress - Dublin (Ireland)

Pełnione funkcje / Functions:
2017-2024 - Sekretarz Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich / General Secretary of Association of Polish Geomorphologists
od 2019 - Redaktor tematyczny Annales UMCS sec. B / Thematic Editor of Annales UMCS sec. B magazine