Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jan Reder

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
81 537-68-91
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 3A


w semestrze letnim 2022/2023


poniedziałek 12-14


wtorek 12-14

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Urodzony w Lublinie, rodzice Elżbieta Reder (hydrolog) i Jerzy Reder (historyk prawa). Absolwent SP nr 6 im. Romualda Traugutta, I LO im. Stanisława Staszica. Mgr z archeologii na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalność archeologia Polski i powszechna, na podstawie pracy magisterskiej „Próba rekonstrukcji środowiska naturalnego Grzędy Horodelskiej w oparciu o materiały archeologiczne i paleośrodowiskowe”. Mgr z geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, specjalność geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu, na podstawie pracy magisterskiej „Rzeźba i osady czwartorzędowe Dyrstaddalen (Zachodni Spitsbergen)”. Dr z geomorfologii glacjalnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na podstawie rozprawy doktorskiej „Holoceńska morfogeneza stref marginalnych lodowców północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen Zachodni)”.

Przebieg pracy zawodowej

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, a od 2011 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Zakład Geografii Fizycznej (pod kier. prof. Henryka Maruszczaka)

Zakład Geomorfologii (pod kier. prof. Kazimierza Pękali i prof. Józefa Supersona)

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii (pod kier. prof. Marii Łanczont i prof. Radosława Dobrowolskiego)

 

Zainteresowania naukowe

Geomorfologia glacjalna, strukturalna, dynamiczna

Geoarcheologia ziem Polski południowo-wschodniej

Paleogeografia holocenu ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny

Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa oraz rozwoju pradziejowych, historycznych i współczesnych systemów społeczno-gospodarczych

Geografia historyczna Małopolski

Turystyka zrównoważona, ekoturystyka, turystyka aktywna

 

Inne zainteresowania

Historia kultury, antropologia fizyczna i kulturowa, neurobiologia ewolucyjna, epistemologia, psychologia społeczna

Film, teatr, sztuki audiowizualne, muzyka rockowa i klasyczna, blues, reggae

 

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 20202/23:

Geomorfologia – geografia 1 rok lic

Ćwiczenia terenowe przedmiotowe z geomorfologii – geografia 1 rok lic

Zasoby kulturowe – geografia 2 rok lic

Przygotowanie pracy dyplomowej – geografia 3 rok lic

Geozagrożenia – geografia 1 rok mgr

Regiony geograficzne Polski i świata – turystyka i rekreacja 1 rok lic

Aspekty rozwoju turystyki w wymiarze regionalnym – turystyka i rekreacja 2 rok lic

Turystyka i rekreacja w gospodarce państw i regionów – turystyka i rekreacja 1 rok mgr

Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej – turystyka i rekreacja 1 rok mgr

Przygotowanie pracy dyplomowej – turystyka i rekreacja 3 rok lic

Rozwój obszarów zurbanizowanych – gospodarka przestrzenna 2 rok lic

Wstęp do geomorfologii – archeologia 2 rok lic

Geografia Polski – dla studentów Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

 

Pod moim kierunkiem studenci Naszego Wydziału napisali dotychczas 101 prac licencjackich.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 

Superson J., Reder J., Demczuk P. 2020. Tectonic denudation concept of Lublin Upland morphogenesis using the example of Giełczew Heights. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica LIII-LIV, 137-151.

Reder J., Demczuk P. 2019. Krajobrazy średniowiecznej Lubelszczyzny. [w:] Banasiewicz-Szykuła E. (red.) Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku. Seria Skarby z Przeszłości. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, 5-34.

Demczuk P., Reder J. 2019. Analiza geośrodowiskowa okolic stanowiska archeologicznego w Dubecznie. [w:] Taras H. (red.) Dubeczno, stanowisko 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987. UMCS, Lublin, 21-46.

Reder J. 2018. Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji wielokulturowego stanowiska pradziejowego w Puławach-Włostowicach. [w:] Niezabitowska-Wiśniewska B. (red.) Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Instytut Archeologii UMCS, Lublin, 126-141.

Superson J., Demczuk P., Reder J., 2018. Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina, Annales UMCS, sec., B, vol. LXXIII, 107-124.

Superson J., Reder J.,Demczuk J., Franczak Ł.2017. Wpływ osadnictwa na rozwój stożków napływowych w dnach dolin rzecznych Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich. [w:] Dłużewski M., Rojan E., Smolska E., Tsemeges I. (red.) XI Zjazd Geomorfologów Polskich: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, SGP Wydz. Geografii i Studiów regionalnych UW, Warszawa: 145.

Superson J., Rodzik J., Reder J., Zgłobicki W., Klimowicz Z., Franczak Ł. 2015. Phases of alluvial fan development in a loess area, Lublin Upland, E Poland. Quaternary International 399, 31-45.

Superson J, Rodzik J., Reder J. 2014. Natural and human influence on loess gully catchment evolution: A case study from Lublin Upland, E Poland. Geomorphology, Special Issue: Stream Catchment Dynamics, 28-40.

Reder J., Stępniewski K. 2014. Analiza geologiczno-morfologiczno-glebowa przeprowadzona na stanowiskach archeologicznych w Grabowcu, gmina Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie. [w:] Kadrow S. (red.) Studia i Materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Raport 9, 169-176.

Rodzik J., Gajek G., Reder J., Zagórski P. 2013. Glacial geomorphology. [in:] Zagórski P., Harasimiuk M., Rodzik J. (red.) Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard). Faculty of Earth Science and Spatial Management UMCS, Lublin, 136-165.

Reder J. 2012. Krajobrazy naturalne Lublina. [w:] Ausz M., Bugajska-Więcławska J., Miliszkiewicz G., Stachyra H., Szewczuk D. (red.) Edukacja historyczna o Lublinie. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, Lublin, 78-91.

Reder J., Rodzik J. 2012. Osadnictwo i użytkowanie ziemi w zlewniach stożków. [w:] Superson J. (red.) Morfogeneza stożków napływowych w dolinie Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski, Wyżyna Lubelska). Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Lublin, 43- 65.

Superson J., Reder J. 2012. Etapy rozwoju stożków napływowych. [w:] Superson J. (red.) Morfogeneza stożków napływowych w dolinie Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski, Wyżyna Lubelska). Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Lublin, 107-119.

Superson J., Klimowicz Z., Reder J., Rodzik J., Zgłobicki W. 2011. Phases of gully erosion recorded in alluwial fans (Lublin Upland, E Poland). Landform Analysis 17, 201-204.

Gawrysiak L., Reder J. 2011. Zastosowanie GIS do opracowania bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych na przykładzie dorzecza Wolicy (Wyżyna Lubelska). [w:] Zapłata R. (red.) Dygitalizacja dziedzictwa archeologicznego – wybrane zagadnienia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyd. Wiedza i Edukacja, Lublin, 132-142.

Reder J., Superson J., Król T. 2010 (wyd. 2011). Etapy rozwoju osadnictwa zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego i ich zapis w osadach dna doliny Bystrej. Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis 93, Studia Geographica I, Kraków, 126-136.

Reder J., Gawrysiak L. 2010.  Proposal of spatial and information database of AZP archaeological sites in GIS standard by example of Wolica river catchment (Lublin Upland). [in:]Mente et rutro.Studia archeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów, 463-474.

Reder J, 2009. Środowisko geograficzne pogranicza. [w:] Banasiewicz-Szykuła E. (red.) Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie. Seria Skarby z Przeszłości. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin, 5-22.

Gajek G., Reder J. 2008. Ocena zmian geometrii lodowca Renardbreen (Spitsbergen) na podstawie materiałów archiwalnych i pomiarów GPS. Prace Geograficzne 120, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 31-37.

Reder J., Zagórski P. 2007. Recession and development of marginal zone of the Renard Glacier. Landform Analysis, vol. 5, 163-167.

Reder J., Zagórski P. 2007. Recession and development of marginal zone of the Scott Glacier. Landform Analysis, vol. 5, 175-178.

Reder J. 2007. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa i gospodarki społeczności pradziejowych południowo-wschodniej Lubelszczyzny. [w:] Banasiewicz-Szykuła E. (red.) Pradzieje południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Seria Skarby z Przeszłości. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin, 5-21.

Reder J. 2006. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa prahistorycznego w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. [w:] Kałamucka W. (red.) Krajobraz kulturowy zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. UMCS, Lublin, 62-75.

Reder J. 2006. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Chodliku – jego położenie i funkcje w Kotlinie Chodelskiej. [w:] Kałamucka W. (red.) Krajobraz kulturowy zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. UMCS, Lublin, 106-110.

Reder J. 2006. Środowisko przyrodnicze Polesia Lubelskiego. [w:] Ewa Banasiewicz-Szykuła (red.)  Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim – pejzaż kulturowy. Seria Skarby z Przeszłości. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin, 5-19.

Reder J. 2006. Znaczenie informacji geograficznej w badaniach archeologicznych. [w:] Kozak-Zychman W., Gurba J. (red.) Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii. Instytut Archeologii UMCS, Lublin, 102-120.

Reder J. 2006. Ewolucja stref marginalnych lodowców NW części Ziemi Wedela Jarlsberga. [w:] Superson J., Zagórski P. (red.) Stan i zmiany środowiska przyrodniczego północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen) w warunkach zmian klimatu i antropopresji. Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Lublin, 45-51.

Reder J. 2005. Główne cechy środowiska przyrodniczego Roztocza i ich ewolucja. [w:] Ewa Banasiewicz-Szykuła (red.) Roztocze od pradziejów po czasy nowożytne. Seria Skarby z Przeszłości. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin, 5-20.

Reder J. 2004. Małopolski Przełom Wisły – geneza i ewolucja. [w:] Dobrowolski R., Terpiłowski S. (red.) Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski. UMCS, Lublin, 9-22.

Reder J., Warowna J. 2004. Zmiany hydrograficzne i geomorfologiczne w Małopolskim Przełomie Wisły w średniowieczu i czasach nowożytnych. [w:] Dobrowolski R., Terpiłowski S. (red.) Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski. UMCS, Lublin, 23-28.

 

Jestem także współautorem około 30 ekspertyz geoarcheologicznych, wykonywanych na zlecenie państwowych służb konserwacji zabytków na stanowiskach archeologicznych badanych ratowniczo w ramach inwestycji drogowych bądź ekspertyz orzekających o kwalifikacji obiektów do kategorii zabytków.