Ubezpieczenia NNW

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów na rok akademicki 2015/2016 zawarte zostało w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group O/Lublin (ul. Zamoyska 47, 20-102 Lublin).

Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Składka na ubezpieczenie: 45 zł + opcjonalnie 10 zł ubezpieczenie OC

Suma ubezpieczenia: 40 000 zł

Seria i numer polisy:

Składkę można opłacić:

- w siedzibie ZUSS UMCS, DS. Babilon pok 4 w godz. 9.00-15.00

- w dziekanatach

- przelewem na konto internetowe:

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

  nr rachunku: 31 1140 1094 0000 2905 1600 1214

  tytułem: Ubezpieczenie studenckie, Imię, Nazwisko, Wydział

Aby zgłosić szkodę należy pobrać ze strony internetowej InterRisk wniosek (polisa EDU-PLUS podstawowa) oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Studenci, który w roku akademickim 2015/2016 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia terenowe, zajęcia laboratoryjne zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS