Rzecznik Praw Studenta

Michał Czokajło
tel. 517 696 962
e-mail: rps@mail.umcs.pl

 Do zadań Rzecznika Praw Studenta Samorządu Studentów UMCS należy:

1) udzielanie informacji prawnej odnośnie obowiązujących regulaminów i przepisów dotyczących praw i obowiązków studenta, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia problemu;
2) występowanie, na pisemny wniosek studenta, za pośrednictwem Przewodniczącego Samorządu Studentów, do wszystkich organów i pracowników Uniwersytetu z prośbą o udzielenie informacji oraz wgląd do dokumentów dotyczących studenta;
3) reprezentowanie studenta w trakcie posiedzeń właściwej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów I lub II instancji, na prośbę studenta złożoną co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem;
4) interweniowanie u władz Wydziałów oraz władz Uczelni w przypadkach łamania praw studenta;
5) występowanie na wniosek studenta w jego obronie oraz prowadzenie mediacji pomiędzy studentem, a pracownikami Uniwersytetu.

    Autor
    Michał Mikulski