Rzecznik Praw Studenta

Michał Czokajło
tel.: 517 696 962
e-mail:  rps@mail.umcs.pl

Dyżury w każdą środę 14:30-15:30 w Biurze Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (adres: DS. Femina, Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin)

 Do zadań Rzecznika Praw Studenta należy:

  • udzielanie informacji prawnej odnośnie obowiązujących regulaminów i przepisów dotyczących praw i obowiązków studenta, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia problemu;
  • występowanie, na pisemny wniosek studenta, za pośrednictwem Przewodniczącego Samorządu Studentów, do wszystkich organów i pracowników Uniwersytetu z prośbą o udzielenie informacji oraz wgląd do dokumentów dotyczących studenta;
  • reprezentowanie studenta w trakcie posiedzeń właściwej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów I lub II instancji, na prośbę studenta złożoną co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem;
  • interweniowanie u władz Wydziałów oraz władz Uczelni w przypadkach łamania praw studenta;
  • występowanie na wniosek studenta w jego obronie oraz prowadzenie mediacji pomiędzy studentem, a pracownikami Uniwersytetu.