Przewodnicząca Komisji Promocji i Marketingu:
Weronika Chołojczyk

Do kompetencji Komisji Promocji i Marketingu należy głównie:

 • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz ZUSS,
 • kontakt z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się promocją oraz działaniami marketingowymi,
 • ścisła współpraca z Komisjami ZUSS w celu promocji ich działań,
 • promowanie wśród studentów działalności studenckiej oraz działań podejmowanych przez ZUSS,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi:
Dominika Pycka

Do kompetencji Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi należy głównie:

 • kontakt oraz prowadzenie rejestru organizacji studenckich działających na Uniwersytecie,
 • udział w pracach Komisji Grantowej,
 • obsługa realizacji grantów,
 • współpraca z jednostkami Uniwersytetu odpowiedzialnymi za prowadzenie rejestru oraz nadzór nad organizacjami studenckimi i kołami naukowymi,
 • pomoc i doradztwo organizacjom studenckim funkcjonującym na Uniwersytecie,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodnicząca Komisji Kultury:
Aleksandra Zawadzka

Do kompetencji Komisji Kultury należy głównie:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów, spotkań autorskich, meetingów teatralnych, imprez klubowych i innych,
 • promowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez społeczność akademicką,
 • stała współpraca z ACK Chatka Żaka oraz innymi instytucjami kultury,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodniczący Komisji Socjalnej:
Piotr Kawka

Do kompetencji Komisji Socjalnej należy głównie:

 • wnioskowanie o powołanie członków Odwoławczej Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej,
 • zapoznawanie się oraz nadzór nad sytuacją dotyczącą Funduszu Pomocy Materialnej,
 • współpraca przy tworzeniu regulaminu pomocy materialnej z właściwą jednostką Uniwersytetu zajmującą się obsługą studentów, 
 • monitorowanie wraz z ROA stanu akademików,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia:
Wiktor Karschnia

Do kompetencji Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia należy głównie:

 • promowanie oraz realizacja badań i ankiet wśród studentów dotyczących m.in. jakości kształćenia, warunków zamieszkania w akademikach, propozycji zmian oraz udogodnień dla studentów,
 • promocja wśród studentów procesu ankietyzacji,
 • zapoznawanie się ze zmianami zachodzącymi w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia jest kandydatem na przedstawiciela studentów w uczelnianych organach właściwych do spraw dydaktyki i jakości kształcenia.

Przewodniczący Komisji Prawnej:
Andrzej Rojewski

Do kompetencji Komisji Prawnej należy głównie:

 • tworzenie i opiniowanie umów i regulaminów na potrzeby ZUSS UMCS oraz innych organów Samorządu Studentów,
 • kontakt z biurem radców prawnych UMCS,
 • udzielanie pomocy prawnej innym Organizacjom Studenckim na Uniwersytecie,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodnicząca Komisji Sportu:
Aleksandra Rybak

Do kompetencji Komisji Sportu należy głównie:

 • kontakt z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się sportem akademickim,
 • promowanie ich działań,
 • organizowanie imprez sportowych,
 • promowanie osiągnieć sportowych studentów UMCS,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Studentów:
Nikola Wójcik

Do kompetencji Komisji Rozwoju Studentów należy głównie:

 • organizacja wyjazdów szkoleniowych, w szczególności wyjazdu "Adapciak" oraz Zimowisko,
 • organizowanie kursów, szkoleń oraz innych warsztatów,
 • współpraca z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się organizacją szkoleń, sporządzaniem ofert praktyk oraz miejsc pracy,
 • realizowanie projektów mających na celu szeroko ujęty rozwój studenta,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodnicząca Komisji Umiędzynarodowienia:
Vladyslava Aleksiychuk

Do kompetencji Komisji Wymian Międzyuczelnianych należy głównie:

 • promocja wśród studentów programów wymian studenckich m.in. Most, Erasmus,
 • tworzenie i aktualizowanie informatora wymian międzyuczelnianych, 
 • współpraca z Erasmus Student Network,
 • współpraca z jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu odpowiedzialnymi za mobilność studentów,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodniczący Komisji Informatyzacji:
Michał Mikulski

Do kompetencji Komisji Informatyzacji należy głównie:

 • tworzenie i redagowanie strony internetowej ZUSS i Parlamentu Studentów UMCS,
 • kontakt z portalami studenckimi,
 • tworzenie i redagowanie stron dotyczących wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć organizowanych przez ZUSS,
 • pomoc przy tworzeniu i redagowaniu stron przez RWSS i inne organy Samorządu Studentów,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.

Przewodnicząca Komisji Wsparcia:
Julia Rodziewicz

Do kompetencji Komisji Wsparcia należy głównie:

 • współpraca i łączność z jednostkami wsparcia psychologicznego działającymi w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
 • organizacja wydarzeń szerzących wiedzę i metody radzenia sobie z trudnościami natury psychologicznej i dbanie o dobrostan psychiczny studentów,
 • organizowanie aktywności w celu profilaktyki zdrowia psychicznego,
 • promocja wiedzy na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości,
 • inne wyznaczone przez Przewodniczącą ZUSS.
  Autor
  Samorząd Studentów UMCS