Komisje

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Przewodniczący: Dawid Kępa
Do kompetencji Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia należy głównie:
 • realizacja badań i ankiet dotyczących m.in.:
  • jakości kształcenia,
  • stanu i warunków zamieszkania w akademikach,
  • propozycji zmian i udogodnień dla studentów,
 • promocja wśród studentów procesu ankietyzacji,
 • zapoznawanie się ze zmianami zachodzącymi w ustawodawstwie dotyczącymi szkolnictwa wyższego,
 • reprezentowanie studentów w uczelnianych organach właściwych do spraw dydaktyki i jakości kształcenia,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu.
 
Komisja ds. Kultury
Przewodnicząca: Aleksandra Zawadzka
Do kompetencji Komisji ds. Kultury należy głównie:
 • organizacja wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów, spotkań autorskich czy warsztatów,
 • promowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez społeczność akademicką,
 • stała współpraca z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatką Żaka i innymi instytucjami kultury,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Prawnych
Przewodniczący: Andrzej Rojewski
Do kompetencji Komisji ds. Prawnych należy głównie:
 • tworzenie umów i regulaminów na potrzeby Zarządu oraz innych organów Samorządu Studentów,
 • opiniowanie wcześniej wymienionych dokumentów prawnych,
 • kontakt z biurem radców prawnych Uniwersytetu,
 • udzielanie pomocy prawnej innym organizacjom studenckim na Uniwersytecie,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi
P.O. Przewodniczącego: Jakub Brzeziński
Do kompetencji Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi należy głównie:
 • kontakt i prowadzenie rejestru organizacji studenckich działających na Uniwersytecie,
 • udział w pracach Komisji Grantowej i obsługa realizacji grantów,
 • współpraca z jednostkami Uniwersytetu odpowiedzialnymi za:
  • prowadzenie rejestru organizacji studenckich,
  • nadzór nad organizacjami studenckimi i kołami naukowymi,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Socjalnych
Przewodniczący: Piotr Kawka
Do kompetencji Komisji ds. Socjalnych należy głównie:
 • wnioskowanie o powołanie członków Odwoławczej Komisji Socjalnej Studentów,
 • zapoznawanie się i nadzór nad sytuacją dotyczącą Funduszy Pomocy Materialnej,
 • współpraca przy tworzeniu regulaminu pomocy materialnej z właściwymi jednostkami Uniwersytetu,
 • monitorowanie wraz z Radą Osiedla Akademickiego stanu akademików,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Umiędzynarodowienia
P.O. Przewodniczącego: Volodymyr Vityk
Do kompetencji Komisji ds. Umiędzynarodowienia należy głównie:
 • promocja wśród studentów programów wymian studenckich, m.in. MOST czy Erasmus,
 • tworzenie i aktualizowanie informatora wymian międzyuczelnianych,
 • współpraca z Erasmus Student Network,
 • współpraca z jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu odpowiedzialnymi za mobilność studentów,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Promocji i Marketingu
Przewodnicząca: Weronika Chołojczyk
Do kompetencji Komisji ds. Promocji i Marketingu należy głównie:
 • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Zarządu,
 • kontakt z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się promocją i działaniami marketingowymi,
 • ścisła współpraca z Komisjami Zarządu w celu promocji ich działań,
 • promowanie wśród studentów działalności studenckiej i działań podejmowanych przez Zarząd,
 • tworzenie i redagowanie stron internetowych związanych z:
  • Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów i innymi organami Samorządu Studentów,
  • wydarzeniami kulturalnymi i innymi przedsięwzięciami organizowanymi przez Zarząd,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Rozwoju Studentów
P.O. Przewodniczącej: Anastasiia Semykoz
Do kompetencji Komisji ds. Rozwoju Studentów należy głównie:
 • organizacja wyjazdów szkoleniowych, w szczególności "Adapciaka" oraz "Zimowiska",
 • organizowanie kursów, szkoleń i innych warsztatów,
 • współpraca z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się organizacją:
  • szkoleń,
  • sporządzeniem ofert praktyk,
  • miejsc pracy,
 • realizowanie projektów mających na celu szeroko ujęty rozwój studenta,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Sportu
P.O. Przewodniczącej: Patrycja Wira
Do kompetencji Komisji ds. Sportu należy głównie:
 • kontakt z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się sportem akademickim,
 • promowanie działań wcześniej wspomnianych jednostek Uniwersytetu,
 • organizowanie imprez sportowych i innych wydarzeń związanych z aktywnością fizyczną,
 • promowanie osiągnięć sportowych studentów Uniwersytetu,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Informatyzacji
P.O. Przewodniczącego: Michał Mikulski
Do kompetencji Komisji ds. Informatyzacji należy głównie:
 • tworzenie i redagowanie stron internetowych związanych z:
  • Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów i innymi organami Samorządu Studentów,
  • wydarzeniami kulturalnymi i innymi przedsięwzięciami organizowanymi przez Zarząd,
 • kontakt z portalami studenckimi,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu. 
 
Komisja ds. Wsparcia
Przewodnicząca: Aleksandra Misiak
Do kompetencji Komisji ds. Wsparcia należy głównie:
 • ścisła współpraca z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się wsparciem psychologicznym,
 • kontakt z wcześniej wspomnianymi jednostkami Uniwersytetu,
 • organizacja wydarzeń, warsztatów i innych aktywności dotyczących:
  • metod radzenia sobie z trudnościami natury psychologicznej,
  • profilaktyki i dobrostanu zdrowia psychicznego,
  • równości i przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości,
 • dbanie o dobrostan psychiczny studentów Uniwersytetu,
 • promocja wiedzy na tematy związane ze zdrowiem psychicznym,
 • inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącą Zarządu.