Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów

Samorząd Studentów jest reprezentantem ogółu studentów. Jest to organizacja, której głównym zadaniem jest dbanie o interesy społeczności studenckiej Naszego Uniwersytetu.

Działania Samorządu podejmowane są na dwóch płaszczyznach: wydziałowej oraz ogólnouczelnianej.

Na wydziale

Samorząd na wydziale funkcjonuje jako tzw. RWSS czyli Rada Wydziałowa Samorządu Studentów. Tworzą ją przedstawiciele studentów, którzy wybierani są w wyborach na dwuletnie kadencje.

Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w Radzie Wydziału – najważniejszym organie wydziału.

Na forum uczelnianym

Najważniejszym organem Samorządu Studentów UMCS jest Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów oraz Parlament Studentów UMCS. Biorą one udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących studentów UMCS.

Parlament Studentów opiniuje akty prawne, a także wyłania przedstawicieli reprezentujących studentów podczas spotkań Senatu Uczelni. Przedstawicie Uczelnianego Samorządu uczestniczą również w zespołach odpowiedzialnych za politykę jakości kształcenia na Uniwersytecie, mając wpływ m.in. na kształt badań ankietowych wśród studentów UMCS.

Zadaniem Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS jest również dbanie o dobro społeczności studenckiej. W porozumieniu z nim podejmowane są bieżące działania dotyczące spraw studenckich. Wspiera działania młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się w różnych dziedzinach życia. Doradza, jak zdobywać środki finansowe na realizację projektów, pomaga w organizacji różnorodnych przedsięwzięć. Poprzez realizację różnego typu imprez i projektów o charakterze kulturalnym dba o integrację środowiska studenckiego na naszej Uczelni.

W skład Zarządu wchodzi 11 komisji, które zajmują się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi studentów. Są to komisje takie jak: Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Informatyzacji, Kultury, Prawna, Promocji i Marketingu, Rozwoju Studentów, Socjalna, Sportu, Wsparcia, Współpracy z Organizacji Studenckimi oraz Komisja ds. Umiędzynarodowienia.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które realizuje Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów są majowe Lubelskie Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”. Zarząd organizuje także kursy i szkolenia skierowane do studentów Naszej Uczelni, jak również wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, takie jak Adapciak oraz Zimowisko. Zarząd popularyzuje także krzewienie kultury fizycznej wśród studentów w związku z tym organizuje turnieje sportowe, promuje wymiany studenckie takie jak Erasmus oraz MOST, dba o pozytywny wpływ procesu ankietyzacji na jakość kształcenia na Naszym Uniwersytecie, organizuje przedsięwzięcia kulturalne oraz realizuje wiele innych projektów.