Zamawianie materiałów reklamowych

Jednostki UMCS, które chcą zamówić materiały promocyjne naszej Uczelni, powinny wypełnić pismo adresowane do Sekcji Magazyn UMCS (w załączniku), z podaniem nazwy jednostki zamawiającej, źródła finansowania (np. MPK, ZFIN) oraz nazwy i ilości zamawianych materiałów.

Na piśmie trzeba zebrać podpisy i pieczątki, kolejno:

  • dysponenta środków;
  • Zespołu Kontrolingu;
  • Kwestora / Z-cy Kwestora.

Zamówienie należy złożyć w Sekcji Magazyn UMCS:
ul. Radziszewskiego 17, 20-031 Lublin
wejście od ul. Langiewicza (na wprost Przychodni Akademickiej)
poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 14:00

Informacje dotyczące materiałów (ceny, ilości) można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 (81) 537 57 92 lub +48 (81) 537 58 22 (prosić Magazyn)