Podstawowe informacje

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 235 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 120. Koła skupiają młodych ludzi, którzy z zapałem i determinacją organizują ciekawe inicjatywy.

Wzrasta także potencjał naukowo-badawczy UMCS, m.in. dzięki środkom z funduszy europejskich. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Otworzyliśmy nowoczesne pracownie i laboratoria, np. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii.

Współpracujemy również z wieloma innymi instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy, oraz pozyskujemy nowych partnerów wśród instytucji naukowych z Chin. Docenione zostały nasze starania, dotyczące dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. UMCS otrzymał wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. Jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Według Rankingu Perspektywy 2016 nasz Uniwersytet zajął 1. miejsce jako najwyżej oceniana uczelnia przez lubelskich pracodawców. Z kolei z informacji podanych w raporcie „Studenci zagraniczni w Polsce”, opartego na niepublikowanych danych GUS za rok akademicki 2015/16, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, wynika, że UMCS pod względem liczby studentów zagranicznych w 2016 roku znalazł się na 6. pozycji wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce. Zgodnie z zestawieniem, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zajął też 1. miejsce wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. Możemy poszczycić się 9 akademikami, które pod względem funkcjonalności plasują się w czołówce domów studenckich w Polsce.

Studenckie życie kulturalne toczy się wokół Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego. Do dyspozycji studentów pozostaje również Centrum Kultury Fizycznej wyposażone w nowoczesny basen o standardach międzynarodowych. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ponad 35 sekcji sportowych, prowadzonych przez Klub Uczelniany AZS UMCS. Ponadto w KU AZS UMCS działa 14 sekcji wyczynowych, zaś sam Klub liczy ponad 1000 członków. Koszykarki „Pszczółki” AZS UMCS w 2016 roku zdobyły Puchar Polski, a UMCS zajął II miejsce w klasyfikacji uniwersytetów w Polsce.