Projekty i badania

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa jednostka naukowo-badawcza po prawej stronie Wisły. Nasi naukowcy prowadzą badania i projekty, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki. Ich rosnąca aktywność wzmacnia polską i światową naukę.

Nauka, inwestycje, rozwój

Pracownicy UMCS prowadzą badania na 11. wydziałach, w ramach kilkuset pracowni, zakładów, katedr i instytutów. Efekty ich badań można odnaleźć w licznych publikach polsko- i obcojęzycznych.

Pracownicy oraz studenci Uczelni sięgają coraz częściej po krajowe i międzynarodowe źródła finansowania badań. Z powodzeniem startują w konkursach ogłaszanych m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Angażują się w badania podstawowe, nastawione na zdobywanie nowej wiedzy, jak również w badania stosowane, których celem jest odkrycie praktycznych i użytkowych rezultatów.

Wydziały UMCS prowadzą aktualnie ok. 150 projektów badawczych. Z ich listą można zapoznać się tutaj:

Wspomaganiem badań naukowych realizowanych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zajmują się trzy jednostki UMCS:

  • Centrum Badań Naukowych (projekty badawcze krajowe i projekty inwestycyjne)
  • Centrum Współpracy Międzynarodowej (projekty badawcze międzynarodowe)
  • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (projekty badawcze realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami)

Pracownicy tych jednostek pomagają w koordynowaniu działań oraz pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych na realizację priorytetowych projektów związanych z rozwojem badań i infrastruktury dydaktyczno-badawczej.

Edukacja

UMCS aktywnie wykorzystuje możliwości związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Od 2006 roku z sukcesem realizuje projekty pierwotnie finansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, dziś Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Nieustannie rozwija posiadaną ofertę, wzmacniając pozycję na rynku usług edukacyjnych. Dzięki projektom wdraża wiele ciekawych, innowacyjnych i rozwojowych rozwiązań. Z ich listą można zapoznać się tutaj:

Łączna wartość dotychczas pozyskanych środków z Unii Europejskiej to ponad 100 mln złotych.

Koordynowaniem procesu planowania i organizacją pozyskiwania bezzwrotnych środków europejskich i innych środków pomocowych na projekty edukacyjne Uczelni zajmuje się Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. Pracownicy Centrum biorą udział zarówno w pozyskiwaniu funduszy na realizację przedsięwzięć edukacyjnych, jak również wspierają zespoły projektowe w procesie ich realizacji, w tym m.in. w monitorowaniu, sprawozdawczości oraz w prawidłowym rozliczeniu merytorycznym i finansowym.