Celem projektu eduroam jest udostępnienie pracownikom i studentom jednostek edukacyjnych oraz naukowo-badawczych bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dotyczy to głównie sieci bezprzewodowych, jednak rozwiązania zastosowane w projekcie umożliwiają również implementację usługi w sieciach opartych na technologiach przewodowych. Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, biorącej udział w projekcie eduroam, może uzyskać dostęp do sieci Internet w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie całego świata. Wykorzystuje przy tym te same dane uwierzytelniające oraz metody dostępu co w swojej macierzystej instytucji. Niezwykle istotnym czynnikiem w projekcie eduroam jest bezpieczeństwo korzystania z sieci. Proces uwierzytelniania użytkownika jest szyfrowany, a użytkownicy mają pewność, że sieć, do której się podłączają, jest zaufana. Żadne informacje o uzyskaniu dostępu do sieci nie są publicznie dostępne. Z drugiej strony, w przypadku popełnienia nadużycia ze strony uwierzytelnionego użytkownika, administratorzy mogą jednoznacznie określić jego tożsamość. 

Usługa eduroam jest świadczona w sieci PIONIER i sieciach miejskich zarządzanych przez członków konsorcjum PIONIER jako usługa dodana do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Aby móc korzystać z usługi eduroam, trzeba spełnić następujące warunki:

  • być abonentem jednej z sieci miejskich członków konsorcjum PIONIER lub bezpośrednio sieci PIONIER,
  • być instytucją o statusie: szkoły wyższej, instytutu badawczego, jednostki badawczo-rozwojowej, biblioteki publicznej,
  • zgodzić się na udostępnianie gościnnego dostępu zgodnie z warunkami technicznymi eduroam,
  • akceptować warunki określone w Polskiej Polityce eduroam (formalne zobowiązania regulowane są poniższymi dokumentami: zasady działania europejskiej usługi eduroam oraz zasady działania eduroam w Polsce).

Projekt koordynowany jest przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej informacji na temat usługi eduroam można znaleźć na następujących stronach:

eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację GEANT.