Projekt o nazwie „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN”, w skrócie NewMAN, zakłada wybór, zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN. Jego celem jest stworzenie platformy transmisyjnej zwiększającej przepustowość sieci MAN oraz umożliwiającej zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie, wykorzystywanych przez uczelnie oraz instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.

Polskie środowisko naukowe dysponuje jedną z najnowocześniejszych sieci naukowych o nazwie PIONIER - Polski Internet Optyczny. Możliwości transmisyjne sieci (20 Gb/s) stwarzają warunki do rozwoju prawdziwie szerokopasmowych usług. Obecnie ich realizacja, ze względu na niewystarczającą infrastrukturę infromatyczną, przysparza licznych problemów wewnątrz sieci naukowych MAN. Planowany rozwój sieci MAN zapewni jednostkom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju i innym obsługiwanym przez siebie podmiotom dostęp do nowoczesnej oraz bezpiecznej infrastruktury sieciowej.

Biorąc pod uwagę światowe tendencje w zakresie rozwoju usług naukowych sieci szerokopasmowych, w ramach Konsorcjum PIONIER wytypowano kierunki rozwoju sieci MAN, których najważniejszymi elementami są:

  • zastosowanie interfejsów 1-Gigabit i 10-Gigabit Ethernet,
  • wykorzystanie technologii MPLS do realizacji zaawansowanych usług teletransmisyjnych.

Przyjęcie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych jest zgodne z tendencjami światowymi oraz z wypracowanymi równolegle rozwiązaniami paneuropejskiej sieci Geant2 i Geant3.

W ramach projektu NewMAN, poprzez  zakup i wdrożenie w sieciach MAN 132 przełączników szkieletowych i 253 przełączników dostępowych wykorzystujących wskazane wyżej technologie, doposażonych sprzętowo zostanie 21 środowiskowych teleinformatycznych sieci nauki. Nowo wyposażona sieć stanowić będzie bazę rozwojową dla prac nad Internetem przyszłości w zakresie realizowanym zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej definiowanymi w dokumentach 7 PR.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej rozszerzy możliwości podłączania kolejnych podmiotów do środowiskowych sieci naukowych MAN oraz umożliwi obsługiwanym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości. Dzięki nowoczesnym technologiom wzrośnie poziom niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN i centrów KDM, a infrastruktura sieciowa umożliwi jednostkom naukowym podłączonym do sieci miejskich MAN prowadzenie badań wymagających dostępu do Internetu i przesyłania informacji o najwyższych światowych parametrach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.newman.pionier.net.pl/online