Katedra Hydrologii i Klimatologii

Kierownik:

dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS

Pracownicy:


Aktualne tematy badawcze:

  • Zmiany i wahania klimatu – aspekty praktyczne i metodyczne
  • Klimat obszarów o różnym stopniu antropopresji
  • Ocena zasobów wodnych Lubelszczyzny
  • Kompleksowy monitoring środowiska przyrodniczego Roztocza Środkowego
  • Hydrologiczne i gospodarcze konsekwencje zmiany warunków obiegu wody w aglomeracji lubelskiej
  • Kontekst geomorfologiczny katen glebowych wyżyn lessowych regionu lubelskiego
  • Dynamika rozwoju wąwozów
  • Zastosowanie nowych technik pomiarowych i metod ich interpretacji w regionalnych badaniach hydrologicznych i hydrochemicznych

Aktualnie realizowane projekty naukowe:


Historia:

Katedra Hydrologii i Klimatologii powstała 1 października 2019 roku. Wcześniej, od 1 października 2018 roku, był to Zakład Hydrologii i Klimatologii. Zakład ten powstał z połączenia Zakładu Meteorologii i Klimatologii, Zakładu Hydrologii oraz Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie. Zakładem, a następnie Katedrą kierował prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski. Od 1 października 2020 r. kierownikiem Katedry jest dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS.

Katedra Meteorologii i Klimatologii powstała w 1955 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był doc. dr Włodzimierz Zinkiewicz. W 1970 roku Katedra zmieniła nazwę na Zakład Meteorologii i Klimatologii. W 1979 roku nastąpił podział Zakładu na Zakład Klimatologii pod kierownictwem prof. dr. hab. Edwarda Michny (a od 1984 roku pod kierownictwem dr. hab. Stanisława Paczosa) oraz Zakład Meteorologii i Obserwatorium Meteorologiczne pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Warakomskiego. Po śmierci dr. hab. S. Paczosa w 1991 roku oba Zakłady zostały ponownie połączone, a kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. W. Warakomski. Od roku 1998 Zakładem kierował dr hab. Bogusław M. Kaszewski.

Zakład Hydrografii (od 2011 r. Zakład Hydrologii) powstał w 1956 roku. Jego organizatorem i kierownikiem przez 31 lat był prof. dr Tadeusz Wilgat. Po jego przejściu na emeryturę Zakład pozostawał przez rok pod opieką kuratora, prof. dr. hab. W. Warakomskiego. W 1988 roku kierownictwo Zakładu objął dr hab. Zdzisław Michalczyk, który pełnił tę funkcję do 31 stycznia 2017 r. Od 1 lutego 2017 r. do zmiany struktury Wydziału funkcję kierownika Zakładu pełnił dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS.

Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie koło Zwierzyńca jako jednostka Instytutu Nauk o Ziemi, rozpoczęła działalność w 1979 roku. Stacja mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej, przekazanym UMCS w 1977 roku przez władze oświatowe. Jej pierwszym kierownikiem został doc. dr hab. Jan Buraczyński, który pełnił tę funkcję do 1988 roku. W latach 1988-1989 kuratorem Stacji był prof. dr Henryk Maruszczak, a następnie doc. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski. W latach 1977-2018 kierownikiem Stacji był dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS.