Wpływ zmian klimatu...

Wpływ zmian klimatu na dynamikę hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, etap 1: Opracowanie założeń i metodyki projektu, staż naukowy w Department of Geosciences Mississippi State UniversityCelem stażu jest poznanie nowoczesnych sposobów eksploracji danych, badań oraz modelowania zmieniającego się klimatu poprzez poszerzenie warsztatu statystycznego, analizy przestrzennej i uczenia maszynowego.

Problem zmian klimatu i ich hydrologicznych konsekwencji cechuje się niezwykle wysoką złożonością, a stosowanie wielu różnych podejść definicyjnych, metodycznych, modelowych i narzędziowych prowadzi do uzyskania niejednorodnego obrazu zmian. Stosowanie podejścia regionalnego lub lokalnego pozwala co prawda na uwzględnienie lokalnych warunków obiegu wody, jednak jednocześnie nie przyczynia się do zrozumienia zmian zachodzących w skali globalnej. Społeczeństwo XXI wieku staje się społeczeństwem globalnym, a przez co, problemy regionalne stają się problemami globalnymi bardzo szybko. Z tego powodu istotnym staje się określenie skutków zmian klimatu na poziomie globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian środowiska i zasobów wody. Obecność wody jest niezbędna dla wszelkiego życia na ziemi, jednak jej nadmiar może prowadzić do strat w gospodarce i naturze, a także stanowić zagrożenie dla życia człowieka. Ale niszczycielska siła wody nie jest związana wyłącznie z jej nadwyżką. Brak wody oznacza niekorzystne warunki rozwoju i bytowania większości żywych organizmów na ziemi. Dla człowieka, brak wody oznacza w pierwszej kolejności straty gospodarcze objawiające się zmniejszaniem plonów, produkcji rolnej i w konsekwencji ograniczeniem dostępności żywności. Dlatego niezbędne jest poszerzanie naszej wiedzy na temat dynamiki zmian zasobów i zagrożeń globalnych, zwłaszcza w dobie zmieniającego się klimatu.

Realizowane przez dr inż. K. Raczyńskiego badania naukowe skupiają się na hydrologicznych zdarzeniach ekstremalnych: powodziach i suszach, oraz ocenie wpływu warunków klimatycznych i regionalnych komponentów środowiska na ekstrema hydrologiczne. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest kompleksowe analizowanie i modelowanie przyszłych zmian środowiska, nie tylko w ujęciu globalnym, ale skalach regionalnych. Jego zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami modelowania wpływu zmian klimatu na dynamikę tych zdarzeń, a w ostatnich latach działalność naukowa uległa ukierunkowaniu na nowoczesne techniki eksploracji danych i Data Science.