Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Sposób

dr Joanna Sposób
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
81 537 68 76
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje (stacjonarnie, pokój 114D) w semestrze letnim roku 2022/2023:


poniedziałki 12.00-13.30


środy 11.00-12.30


 

O sobie

Wykształcenie

2005 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, praca doktorska: Ocena wpływu aglomeracji lubelskiej na przepływy Bystrzycy, promotor: dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS

1997 – magister geografii (specjalność hydroklimatologia), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, praca magisterska: Termika wód powierzchniowych Narwiańskiego Parku Narodowego, promotor: prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

Przebieg pracy zawodowej

2019 – obecnie – adiunkt dydaktyczny w Katedrze Hydrologii i Klimatologii WNoZiGP

2011-2019 – adiunkt w Zakładzie Hydrologii, następnie w Katedrze Hydrologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

2005-2011 – adiunkt w Zakładzie Hydrografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

1997-2005 – asystent w Zakładzie Hydrografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi


Działalność naukowa

Problematyka badawcza

Problematyka badań koncentruje się wokół szeroko pojętej hydrologii, a w szczególności dotyczy zasobów wodnych Lubelszczyzny i ich wykorzystania, gospodarki wodnej oraz zmian ilościowych i jakościowych hydrosfery spowodowanych działalnością człowieka.

Wybrane publikacje

Michalczyk Z., Sposób J., 2021. Water resources in Poland and their use [w:] Zeleňáková M., Kubiak-Wójcicka K., Negm A., (red.) Management of Water Resources in Poland.  Springer International Publishing, 43-62. Doi: 10.1007/978-3-030-61965-7.

Chmiel S., Sposób J., Mięsiak-Wójcik K., Michalczyk Z., Głowacki S., 2020. The Effect of a Dam Reservoir on Water Trophic Status and Forms of River Transport of Nutrients [w:] Polish River Basins and Lakes – Part I, The handbook of Environmental Chemistry,  Polish River Basin and lakes, Springer. Doi: 10.1007/978-3-030-12123-5_15.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Mięsiak-Wójcik K., Raczyński K., Sposób J., Turczyński M., 2020: Charakterystyka wód [w:] Polesie – Środowisko, Melioracje red. ogólno-naukowa: J. A. Mażajski [et al.]; redakcja tomu: D. Urban, R. Dobrowolski, J. Jeznach, Międzynarodowa Monografia Naukowa : 4 tomy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa, SGGW, 2020. T. 3 : Polesie Polskie,  984, 162-223.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., Zielińska B., 2020. Discharge of the springs of the Lublin Upland and Roztocze.  Ecohydrology & Hydrobiology, Vol. 20, No. 4, 599-609. doi.org/10.1016/j.ecohyd.2020.07.003.

Michalczyk Z., Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., Chmiel S., Głowacki S., Turczyński M., 2020. Wody [w:] Chmielewski T.J., Szymański J., Weigle A. (red.) Poleski Park Narodowy. Dziedzictwo i przyszłość. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 119-142.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., Zielińska B., 2019. Charakterystyka hydrologiczna zlewni rzeki Ciemięgi. Annales UMCS, sec. B, 74, 27-43, http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.27-43.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., Zielińska B., 2019. Zmiany wydajności i cech fizyczno-chemicznych wody źródła w Pliszczynie koło Lublina. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 479, 87-93.

Mięsiak-Wójcik K., Turczyński M., Sposób J., 2018. Diverse Sediment Permeability and Implications for Groundwater Exchange in Closed Lake-Wetland Catchments (West Polesie, East Poland). Wetlands, vol. 38, issue 4, pp. 779–792. https://doi.org/10.1007/s13157-018-1027-4.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., 2017. Eksploatacja zasobów wody podziemnej w Lublinie w latach 1955-2015. Przegląd Geologiczny, 65, 1344–1349.

Michalczyk Z., Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., Turczyński M., 2017. Stan i zmiany stosunków wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przegląd Geograficzny, 89, 1, 5-24.

Chmiel S., Hałas S, Głowacki S., Sposób J., Maciejewska E., Trembaczowski A., 2016. Concentration of soil CO2 as an indicator of the decalcification rate after liming treatment. Int. Agrophys., 30, 143-150, doi: 10.1515/intag-2015-0085.

Michalczyk Z, Chmiel S., Głowacki S., Siwek K., Sposób J., 2016. Wpływ obszaru zurbanizowanego Lublina na powstawanie i transformację wezbrań wód Bystrzycy. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 39, 225-251. ISSN 0867–7816.

Michalczyk Z, Chmiel S., Głowacki S., Siwek K., Sposób J., 2016. Wpływ obszaru zurbanizowanego Lublina na powstawanie i transformację wezbrań wód Bystrzycy. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 39, 225-251.

Turczyński M., Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., Chmiel S., Głowacki S., Janusz-Emerla J., 2016. Shallow groundwaters of the Polesie National Park in the period following intensified rainfall alimentation. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.-OL PAN, 13, 129-136.

Chmiel S., Hałas S., Pieńkos T., Głowacki S., Maciejewska E., Polkowska Ż., Sposób J., Trembaczowski A., 2015. CO2 emission to the atmosphere from carbonate waters: the study case of the Lublin Upland and Roztocze regions. ECOL CHEM ENG S. 22(4), 499-511.

Michalczyk Z., Głowacki S., Sposób J., 2015. Charakterystyka hydrograficzna północno-zachodniej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie [w:] R. Dobrowolski, K. Mięsiak-Wójcik, P. Demczuk (red.) Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Lublin, 11-32.

Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., 2015. Budowle hydrotechniczne jako atrakcje turystyczne Polesia Lubelskiego (powiat łęczyński i włodawski) [w:] R. Dobrowolski, K. Mięsiak-Wójcik, P. Demczuk (red.) Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Lublin, 147-161.

Projekty naukowe

2004-2007 - projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-086/P04/2003: Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka), wykonawca.

2004-2007 - projekt badawczy 2P04E00927: Rola układów hydrokatenalnych zlewni w naturalnych i antropogenicznych przekształceniach jezior Łęczyńsko-Włodawskich w ostatnim tysiącleciu, wykonawca.

2010-2012 - projekt badawczy N N306180737:   Ocena zmian zasobów wody i warunków tworzenia się spływu powierzchniowego w aglomeracji lubelskiej, wykonawca.