Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Nowosad

dr hab. Marek Nowosad
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
(+4881)5376813
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://scholar.google.pl/citations?user=Xm2Up7wAAAAJ&hl=pl
https://www.researchgate.net/profile/Marek_Nowosad
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne:
- wtorek 12:00 - 12:30
- środa 13:45 - 14:25
- czwartek 13:40 - 14:30.
Konsultacje na platformie TEAMS https://tiny.pl/72cdw po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adres

Al. Kraśnicka 2 cd
20-718 Lublin

O sobie

mgr

1978 07 03 Ocena wybranych elementów meteorologicznych pod kątem potrzeb turystyki zimowej w Bieszczadach. Promotor prof. dr hab. W. Warakomski, recenzent prof. dr hab. E. Michna

dr

1992 06 10 Pokrywa śnieżna w Bieszczadach i warunki jej występowania. Promotor prof. dr hab. W. Warakomski, recenzenci prof. dr hab. T. Niedźwiedź, prof. dr hab. J. Kołodziej

dr hab.

2007 03 14 Roczna zmienność cyrkulacji atmosferycznej nad Polską. Recenzenci: prof. dr hab. K. Błażejczyk, prof. dr hab. K. Kożuchowski, prof. dr hab. J. Trepińska, prof. dr hab. A. Woś

 

Zatrudnienie – jednostki organizacyjne:

1978 12 01 – 1980 12 31 Zakład Hydrografii UMCS

1981 01 01 – 1995 10 09 Stacja Naukowa w Równi (po zmianie nazwy - Bieszczadzka Stacja Naukowa) UMCS

1995 10 10 – 2011 09 30 Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

2011 10 01 - 2018 09 30  Zakład Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

2018 10 01 - 2019 09 30 Zakład Hydrologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

od 2019 10 01 - Katedra Hydrologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Wydziału Nauk o ZIemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

 

 

Zatrudnienie – stanowiska:

1978 12 01 – 1979 02 28           stażysta

1979 03 01 – 1983 12 31           samodzielne stanowisko – geograf

1984 01 01 – 1992 05 31           specjalista inżynieryjno–techniczny

1992 06 01 – 1993 08 31           młodszy specjalista naukowo–techniczny

1993 09 01 – 1998 03 31           starszy specjalista naukowo–techniczny

1998 04 01 – 2007 03 13           adiunkt

2007 03 14 – 2013 03 31           adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego

2013 04  01 –                           profesor UMCS

 

 

ReasearcherID    F-2245-2010

 

Udział w przewodach doktorskich i habilitacyjnych:

– 2009 recenzent doktoratu – K. Pietras Wpływ zbiorowisk leśnych na zróżnicowanie klimatu lokalnego w Puszczy Boreckiej Uniwersytet Warszawski

– 2010 recenzent wydawniczy rozprawy habilitacyjnej – A. Bokwa Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

– 2012 promotor doktoratów: M. Dobek Zróżnicowanie bioklimatyczne Lublina

                                               S. Wereski Bioklimatyczne uwarunkowania wybranych form turystyki w okolicy Zbiornika Solińskiego

– 2014 recenzent habilitacji – M. Szymanowski Modelowanie pola temperatury powietrza w wybranych skalach przestrzennych i czasowych: metody interpolacji, walidacji i wizualizacji

– 2015 promotor doktoratu – P. Bednarczyk Rozkład przestrzenny wybranych wskaźników kontynentalizmu klimatu w Europie w świetle różnych metod interpolacji

– 2018 promotor doktoratu – K. Kosturska Uwarunkowania widzialności poziomej na lotniskach cywilnych w Polsce.

 

 

 

Udostępniony kalendarz wskaźników cyrkulacji atmosferycznej nad Polską:

 

https://www.researchgate.net/publication/360082431_Calendar_of_circulation_indices_over_Poland_according_to_the_Litynski_classification_formula_ver_08_1948-2021 

 

 

 


Działalność naukowa

 

 

Wybrane publikacje

Sachindra D.A., Nowosad M., 2022. Variations in relative humidity across Poland and its possible impacts on outdoor thermal comfort: An analysis based on hourly data from 1995 to 2020. International Journal of Climatology, 47, 7, 3861-3887. https://doi.org/10.1002/joc.7449

Sachindra D.A., Nowosad M, 2021: Characteristics of air temperature in Poland from 1994 to 2019 based on hourly data. Internaational Journal of Climatology https://doi.org/10.1002/joc.7077

2019: O problemach związanych z wyznaczaniem typów cyrkulacji atmosferycznej Lityńskiego, Prace geograficzne UJ, z. 159, 49-66. https://doi.org/10.4467/20833113PG.19.019.11487

2019: Czas występowania temperatury powietrza przekraczającej 25°C w Lublinie-Radawcu i we Włodawie. [w:] L. Kolendowicz, E. Bednorz, A.M. Tomczyk (red.) Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 117-133, ISBN 978-83-7986-267-2.

Krzyżewska A., Wereski S., Nowosad M., 2019: Thermal Variability in the Lublin Region During the Frost Wave in January 2017. Annales UMCS sec. B, 74, 217-229. https://doi.org/10.17951/b.2019.74.0.217-229

Falarz M., Nowosad M., Bednorz E., Rasmus S., 2018: Review of Polish Contribution to Snow Cover Research (1880–2017). Quaestiones Geographicae, 37 (1), 7-22. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0002

Krzyżewska A., Wereski S., Nowosad M., 2018: Thermal variability in the Lublin Region during an exceptionally strong heat wave in August 2015. Przegląd Geofizyczny, XIII, zeszyt 1-2.

2017: Variability of the zonal circulation index over Central Europe according to the Lityński method. Geographia Polonica, vo. 90, issue 4., 417-430

Szymanowski M, Bednarczyk P., Kryza M., Nowosad M., 2017: Spatial interpolation of Ewert’s index of continentality in Poland. Pure and Applied Geophysics, vol. 174, Issue 2, 623-642.

Krzyżewska A., Nowosad M., Dobek M., 2016, Silne fale termiczne w Lublinie. Acta Geographica Lodziensia, 104, 11-19.

Nowosad M., Wereski S., 2016: Warunki klimatyczne [w:] red. Górecki A., Zemanek B., Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne, 31-38.

2016: Warunki klimatyczne [w:] red. Wolski J., Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i… jutro? IGiPZ PAN, Monografie 17, tom I,Warszawa. PAN, Monografie 17, tom I, Warszawa, 209-222.

2015: Wereski S., Nowosad M., Dobek M., 2015: Sezony bioklimatyczne w sąsiedztwie Zbiornika Solińskiego (1989-1998). [w:] red. Lorenc H., Ustrnul Z., Klimat a społeczeństwo i gospodarka, Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Warszawski, IMGW PIB, Warszawa, 145-157.

2015: Historia badań geograficznych dotyczących Bieszczadów prowadzonych przez pracowników i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Roczniki Bieszczadzkie, 23, 287-317.

Moskal K., Nowosad M., 2014: Widzialność pozioma w Krakowie-Balicach i jej uwarunkowania w latach 2008-2012. Przegląd Geofizyczny, z. 3-4, 141-155.

Nowosad M., Rodzik B., Wereski S., Dobek M., 2013: The UTCI Index in Lesko and Lublin and its Circulation Determinants, Geographia Polonica, 86, 1, 29-36.

Dobek M., Demczuk P., Nowosad M., 2013: Spatial variation of the Universal Thermal Climate Index in Lublin in specified weather scenarios. Streszczenie: Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika UTCI w Lublinie w określonych scenariuszach pogodowych. Annales UMCS, sec. B. vol. LXVIII, z. 1, 21-37.

2012: Zmiany grubości pokrywy śnieżnej w Lublinie i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Summary: The changes of snow cover depth in Lublin and theirs circulation conditions. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 74, 157-166.

2011: Wpływ zagospodarowania terenu na klimat lokalny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Summary: The influence of the land use on the local climate with the special regard to the mountain areas. Roczniki Bieszczadzkie, 19, 261-272.

2011: Variability of the meridional circulation index over Poland according to the Lityński classification formula Streszczenie: Zmienność wskaźnika cyrkulacji południkowej nad Polską według formuły Lityńskiego. Prace i Studia Geograficzne, 47, 41-48.

2010: The comparison of annual courses of the index of variability of circulation types: the example of Hess-Brezowsky classification.  Annales UMCS sec. B., Volume 65, Number 2, 109-115.

2010: Monitoring elementów klimatu w Bieszczadzkim Parku Narodowym - stan obecny, trudności, perspektywy. Summary: Monitoring of climate in the Bieszczady National Park – present situation, difficulties, perspectives. Roczniki Bieszczadzkie 18, 377-388.

Nowosad M., Dobek M., Siwek K., 2010: Warunki termiczne w Lublinie w 2009 roku a wskaźnik cyrkulacji strefowej według formuły Lityńskiego. [w:] red. Bednorz E., Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 79-93.

Nowosad M., Dobek M., Kieliszek A., Siwek K., 2009: Some Remarks on the Highest Wind Speed Values in Lublin. Bulletin of Geography (physical geography series) No. 2/2009, 63-69, Toruń.

2009: O wybranych wartościach w aspekcie działalności dydaktycznej i naukowej [w:] red. Janicki G., Łanczont M., Geografia i wartości, Wyd. UMCS, 143-155.

2008: Próba określenia występowania termicznego „efektu niedzieli” w Lublinie. Summary: The attempt of estimation of occurrence of “the thermal Sunday Effect” in Lublin. [w:] red. Kłysik K.,  Wibig J., Fortuniak K., Klimat i Bioklimat Miast,. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, 209–218.

2008: Remarks about the Lityński classification calendar of the types of the atmospheric circulation. [w:] Piotrowicz K., Wypych A. (red.), Advances in weather and circulation type classifications & applications (COST&33 Mid-term Conference), Book of abstracts, COST-ESSEM (COST Action 733), Jagiellonian University Kraków, Institute of Meteorology and Water Management, Branch in Krakow, 66.

2008: An attempt of the comparison of annual courses of the index of variability of circulation types: the example of Hess-Brezowsky classification [w:] red. Brönnimann S., Ewen T., Luterbacher J., Variability of the Global Atmospheric Circulation During the Past 100 Years. Abstracts Part II: Posters, 20-21. Monte-Verita

Nowosad M., Bartoszek K., 2007: Wieloletnia zmienność grubości pokrywy śnieżnej w okolicy Lublina. Summary: Long-term variability of snow cover depth in Lublin and the surrounding region. [w:] red. Piotrowicz K., Twardosz R., Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. IGiGP UJ, Kraków, 411-421.

2007: Próba wydzielenia sezonów cyrkulacyjnych nad Europą Środkową. Annales UMCS, sec. E, vol. LXII, 57-67.

2007: O subiektywności percepcji na przykładzie opisów cyrkulacji atmosferycznej. [w:] red. Szkutnicki J., Kossowska-Cezak U., Bogdanowicz E., Ceran M., Cywilizacja i żywioły, seria: Monografie IMGiW. Polskie Tow. Geofizyczne, IMiGW, Warszawa, 93-98.

2006: More examples of early 20 th-century descriptions of teleconnection. Meteorol. Z., vol. 15, nr 3, 327-330.

2006: Sezony cyrkulacyjne nad południową Polską. Summary: Circulation seasons over southern Poland. [w:] red. J. Trepińska, Z. Olecki, Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. IGiGP UJ, Kraków, 351-364.

2006: Wartości a świadomość – próba spojrzenia subiektywnego. [w:] Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza. red. Łanczont M., Janicki G., UMCS Zakł. Geogr. Fiz. i Paleogeografii, PAN Komitet Nauk Geograficznych, PTGeogr. Oddz. Lubelski, 87-93.

2005: Współpraca a kompromis – rozważania pod kątem kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, 8 (123), listopad, Lublin, 26-27.

2005: O uwarunkowaniach funkcjonowania uniwersyteckiej stacji naukowej. Summary: Factors conditioning the activity of university research stations. [w:] Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. red. Krzemień K., Trepińska J., Bokwa A., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 23-28.

2005: Jeszcze o historii badań nad Oscylacją Północnego Atlantyku. Wiad. IMGW, XXVIII (XLIX), 1, 81-88.

2004: Z metodyki wydzielania sezonów cyrkulacyjnych. [w:] Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii. Red. Bokwa A., Ustrnul Z., IGiGP UJ, Kraków, 101–120.

Bednorz E., Bielec-Bąkowska Z., Bokwa A., Kicińska B., Kolendowicz L., Lewik P., Nowosad M., Ustrnul Z., Żelazny M., 2003: Regionalizacje, typologie i wyznaczanie sezonów klimatycznych z zastosowaniem analizy skupień. Summary: Regionalisations, typologies and climatic seasons with application of cluster analysis. Prz. Geofiz. XLVIII, 1-2, 11-32.

2003: Badania topoklimatyczne na terenie Bieszczadów i Roztocza. Summary: Topoclimatic investigations in Bieszczady Mts and Roztocze. Prace Geograficzne nr 188, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, 191-197.

Dziaduszyński K., Nowosad M., 2001: Wpływ form terenu na przebieg elementów meteorologicznych w wybranych dniach w Guciowie (Roztocze). Summary: The influence of the relief on the course of the meteorological elements, during the selected days in Guciów (Roztocze Region). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCXXIX, Melior. Inż. Środ. 21, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 67-72.

2001: Badania topoklimatyczne prowadzone na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Summary: Topoclimatic investigations carried out in the BieszczadyNational Park. Dokumentacja Geograficzna, nr 23, IGiPZ PAN, Warszawa, 53-58.

2000/2001: Badanie jednorodności ciągów pomiarowych za pomocą wybranych testów nieparametrycznych na przykładzie charakterystyk pokrywy śnieżnej. Summary: Examining the uniformity of the measurement series by means of selected non-parametrical tests as exemplified by snow cover characteristics. Annales UMCS, sec. B, vol. LV/LVI, Lublin, 259-262.

2000: Z badań nad zróżnicowaniem klimatycznym Bieszczadów. Summary: From the studies on the climatic differentiation of the BieszczadyMountains. Acta Agrophysica, 34, Lublin, 125-135.

Nowosad M., Filipiuk E., 1999: Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995. Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995. Summary: The changes of the duration of the thermal seasons at Lublin in the period 1951-1995. ActaUniv. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 231‑240.

1998: Annual Variability of Circulation Types: the Example of the Upper Vistula River Basin. Streszczenie: Roczna zmienność typów cyrkulacji na przykładzie dorzecza górnej Wisły. Wydawnictwo UMCS, Lublin ss. 70.

Kanzaki N., Perzanowski K., Nowosad M., 1998: Factors affecting wild boar (Sus scrofa) population dynamics in Bieszczady, Poland. Gibier Faune Sauvage, Game Wildl., Vol. 15 (Hors série Tome 3), 1171-1178.

1998: Redakcja tomu: Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 158.

1998: Z historii badań klimatu Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Summary: From history of climatic studies in the Bieszczady National Park. Rocz. Bieszczadzkie, t. 7, Ustrzyki Dolne, wyd. 1999, 147-157.

1997: Niezwykle śnieżna zima 1995/1996 w Lublinie. Summary: Unusually snowy winter of 1995/1996 in Lublin. Sympozjum Jubileuszowe „Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne”, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Warszawa, 116-119.

1996: About the Air Pollution in the Bieszczady Moutains. Meteorological Processes in the Boundary Layer of the Atmosphere, Stara Lesna, red. Hurtalova T., Bratislava, 210-215.

1995: Zarys klimatu Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny świetle dotychczasowych badań. Summary: Outlines of climate of the BieszczadyNational Park and its buffer zone in the light of previous studies. Rocz. Bieszczadzkie, 4, Ustrzyki Dolne, wyd. 1996, 163-183.

1995: Zmiany z dnia na dzień grubości pokrywy śnieżnej w Lublinie. Summary: Day-to-day Changes of a Snow Cover Thickness in Lublin. Gleby i klimat Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 222-228.

1995: Zagospodarowanie przestrzenne Ustrzyk Dolnych a warunki klimatyczne. Summary: Spatial management of Ustrzyki Dolne and the climatological conditions. [w:] Klimat i bioklimat miast. red. Kłysik K., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 265-270.

1994: Zarys charakterystyki pokrywy śnieżnej w Bieszczadach. Summary: A Draft of the Characteristics of Snow-Cover in the Bieszczady Mountains. Annales UMCS, sec. B, vol. XLIX, 197-215.

1993: Some Snow Cover Characteristics in the Bieszczady Mountains. 16. International Conference on Carpathian Meteorology, Smolenice, red. Zavodska E., Bratislava, 118-123.

1993: Dependence of Change of Snow Depth on Snowfalls at Brzegi Dolne. Proceeding of the International Symposium on Precipitation and Evaporation, Red. Becker A., Sevruk B., Lapin M., Vol. 3, Evaporation, Water Balance & Deposition, Bratislava, 329-334 + sum.

1993: Próba oceny metod pośrednich wyznaczania charakterystyk pokrywy śnieżnej (na przykładzie Bieszczadów). Summary: An Attempt at Appreciating Indirect Methods of Calculating Snow Cover Characteristics (on the Example of the BieszczadyMountains). Prz. Geofiz., XXXVIII, 3-4, 261-265.

1993: Temperatura powietrza w Równi (Bieszczady) latem 1992 roku. Summary: Air temperature at Równia (Bieszczady) in the summer 1992. [w:] Działalność naukowa Profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja. red. Wójcik G., Marciniak K., Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, wyd. 2002, 163-173

1992: The Dynamics of Snow Depth Depending on the Types of Atmospheric Circulation on the Example of the Bieszczady Mountains. Streszczenie: Dynamika grubości pokrywy śnieżnej w zależności od typów cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie Bieszczadów. UMCS, Lublin, ss. 32.

1992: Uwagi do metody obliczania liczby dni z pokrywą śnieżną. 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Konferencja „Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu”, Oddział Krakowski Pol. Tow. Geograficznego, Kraków, 248-250.

1992: O stałej pokrywie śnieżnej w Bieszczadach. O stałej pokrywie śnieżnej w Bieszczadach. 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Konferencja „Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu”, Oddział Krakowski Pol. Tow. Geograficznego, Kraków, 251-252.

1987/1988: Trwałość pokrywy śnieżnej w okolicy Ustrzyk Dolnych. Summary: Permanence of Snow Cover in the Area of Ustrzyki Dolne. Annales UMCS, sec. B, vol. XLII/XLIII, wyd. 1993, 189‑202.

1986: Wykonywanie obserwacji meteorologicznych w Bieszczadzkiej Stacji Naukowej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Równi. UMCS Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Lublin, ss. 42.

1984: Szlaki turystyczne okolic Lublina. WOIT Lublin, wyd. 1989, ss. 68.

1983: Zastosowanie średnich konsekutywnych z wagami do wydzielania sezonów narciarskich na przykładzie Równi. Summary: Application of Mean Consecutive Values with Weights to Distinguish Ski Seasons as Exemplified by Równia. Annales UMCS, sec. B, vol. XXXVIII, wyd. 1989, 183-190.

1982: Charakterystyka typów klimatyczno-śniegowych w Komańczy dla potrzeb narciarstwa i saneczkarstwa. Summary: The characteristics of the climatic and snow types in Komańcza for the needs of skiing and lugeing. Biul. Lub. Tow. Nauk., vol. 24, geogr. 1/2, 43‑50.

1982: Zależność wystąpienia pokrywy śnieżnej o wysokości >= 20 cm od wystąpienia pokrywy o tej wysokości n dni wcześniej w Komańczy. Summary: The relation between the occurrence of the snow cover of >= 20 cm and the occurrence of the cover of the same thickness n days earlier in Komańcza. Biul. Lub. Tow. Nauk., vol. 24, geogr. 1/2, 59‑66.

1981: Natężenie zagrożeń środowiska w Polsce (1975 i 1978). Summary: Intensity of hazard of the environment in Poland (1975 and 1978). Biul. Lub. Tow. Nauk., vol. 23, geogr. 1/2, 115‑124.

1980/1981: Sezony narciarskie w Komańczy (1960/61-1974/75). Summary: Ski Seasons in Komańcza (1960/61-1974/75). Annales UMCS, sec. B., vol. XXXV/XXXVI, wyd. 1984, 161‑173.

1980: Ocena wybranych elementów meteorologicznych pod kątem potrzeb turystyki narciarskiej na przykładzie Przemyśla. Summary: Evaluation of some meteorological elements with respect to the needs of winter tourism on the example of Przemyśl. Biul. Lub. Tow. Nauk., vol. 22, geogr. 2, 63‑68.

1980: Dostępność komunikacyjna doliny górnego Wieprza pod kątem rekreacji niedzielnej. Problemy Turystyki, nr 3 (9), Instytut Turystyki, Warszawa, 85‑89.

1979: Meteorologia na usługach turystyki zimowej. Wierchy, 48, wyd. 1981, 193‑195.

1979: Charakterystyka fizyczno-geograficzna województwa chełmskiego. Informator Turystyczno-Krajoznawczy Województwa Chełmskiego, SZSP, Lublin, 3-9.