Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
81 5376876
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje on-line na Platformie Teams


link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd1078913cfe4cdc85757b14e8a6c637%40thread.tacv2/conversations?groupId=b5f030f8-56e5-4c28-a462-8aefae622ac2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


semestr letni 2020/2021: wtorek 15.15-16.15, czwartek 10.00-11.00 


 


 

O sobie

Wykształcenie:

2014 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Zakład Hydrologii; tytuł pracy: Zmiany form retencji w zlewniach jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego jako przejaw ewolucji hydrosfery.

2005 - magister geografii w zakresie hydrometeorologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, Zakład Hydrografii; tytuł pracy: Naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w zlewni torfowiska Lejno

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe:

Mięsiak K., Turczyński M., Szwajgier W., 2005, Environmental transformations in Lake Lejno catchment basin. Limnological Review v. 5. Sosnowiec, 175-182.

Mięsiak-Wójcik K., 2009, Rola mokradła pojeziernego w zasilaniu rzeki (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) [w:] Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. (red.) R. Bogdanowicz, J. Fac – Beneda,  Gdańsk, 177-184.

Turczyński M., Michalczyk Z., Chmiel S., Mięsiak–Wójcik K., Głowacki S., 2009, Evaluation of the hydrological role of wetlands in the Włodawka river catchment (Polesie Lubelskie). Journal of Water and Land Development, No. 13b, 109-123.

Turczyński M., Sobolewski W., Mięsiak-Wójcik K., 2009, Selected problems related to the demarcation of lake range in the light of field surveys. Limnological Review, Vol. 9, 4, 3-12.

Michalczyk Z., Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., Turczyński M., 2012, The hydrological consequences of human impact in the Lublin Region. Annales UMCS sec. B. LXVII, 63-78.

Mięsiak-Wójcik K., Turczyński M., Sposób J., 2014, Natural and anthropogenic changes of standing water bodies in West Polesie (East Poland) [w:] Water resources and wetlands. Conference proceedings. Ed. Petre Gâştescu, Włodzimierz Marszelewski, Petre Bretcan. Transversal Publishing House, Targoviste, 36-43.

Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., 2015, Budowle hydrotechniczne jako atrakcje turystyczne Polesia Lubelskiego (powiat łęczyński i włodawski) [w:] R. Dobrowolski, K. Mięsiak-Wójcik, P. Demczuk (red.) Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Wyd. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna, 147-161.

Woźniak J., Mięsiak-Wójcik K., 2017, Specyfika pracy guest relations w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie wybranych hoteli w Egipcie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka Turystyczna w Regionie: Przedsiębiorstwo, Samorząd, Współpraca, nr 473, 597-608.

Michalczyk Z., Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., Turczyński M., 2017, Stan i zmiany stosunków wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przegląd Geograficzny, 89, 1, 9-28.

Turczyński M., Mięsiak-Wójcik K., Chmiel S., 2017, Jakość wód na terenach mokradeł. [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, PWN , 274-280.

Mięsiak-Wójcik K., 2018, Analysis of water retention changes in selected lake-wetland catchments of West Polesie based on historical documents, Limnological Review, 18(2), 59-75.

Mięsiak-Wójcik K., Turczyński M., Sposób J., 2018, The diversity of sediment permeability and its potential implications for groundwater exchange in closed lake-wetland catchments (West Polesie, East Poland), Wetlands, 38(4), 779-792.

Michalczyk Z., Mięsiak-Wójcik K., Sposób J., Chmiel S., Głowacki S., Turczyński M., 2020, Wody [w:] red. T. J. Chmielewski, A. Weigle, J. Szymański, Poleski Park Narodowy. Monografia, Wyd. UMCS, Lublin, 119-142.

Chmiel S., Sposób J., Mięsiak-Wójcik K., Michalczyk Z., Głowacki S., 2020, The effect of a dam reservoir on water trophic status and forms of river transport of nutrients. E. Korzeniewska, M. Harnisz (eds.), Polish River Basins and Lakes – Part I. 2020, The Handbook of Environmental Chemistry 86, Springer, 305-320.

Projekty naukowe:

- wykonawca w projekcie badawczym KBN 2 PO4E 009 27 realizowanym w latach 2004-2007 kierownik projektu: dr M. Turczyński, temat: Rola układów hydrokatenalnych zlewni w naturalnych i antropogenicznych w przekształceniach jezior Łęczyńsko Włodawskich w ostatnim tysiącleciu

- wykonawca w grancie zespołowym Prorektora UMCS realizowanym w latach 2009-2010 kierownik projektu: dr S. Chmiel, temat: Weryfikacja trofii jezior Lubelszczyzny uznawanych za dystroficzne metodami hydrochemicznymi i botanicznymi

- kierownik w projekcie badawczym własnym KBN N N306 180337 realizowanym w latach 2009-2011, temat: Znaczenie stref retencji pośredniej w zasilaniu jezior