Seminaria licencjackie, magisterskie: semestr zimowy 2022/2023

Wykaz oferowanych przez Wydział propozycji nowych seminariów na semestr zimowy roku akad. 2022/2023 wraz z opisem dla kierunków: 

ARCHEOLOGIA I stop. 3 rok, ARCHIWISTYKA I stop. 2 rok, HISTORIA II stop. 1 rok.

Lp.

Imię i Nazwisko

Kierunek

Opis

1.

Dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Celem zajęć jest kształtowanie zdolności samodzielnego opracowywania tematów monograficznych z zakresu historii powszechnej XIX w. i ich prezentacji w postaci pracy magisterskiej. Istotnym elementem seminarium jest zapoznanie studentów z głównymi wydawnictwami pomocniczymi (bibliografie, wydawnictwa źródłowe itp.) przydatnymi w badaniach XIX w. oraz nabycie umiejętności warsztatowych historyka. W ramach seminarium studenci zapoznają się także z narracją historyczną XIX w. wybranych narodów w odniesieniu do XIX w.

Zakres tematyczny prac obejmuje całość dziejów tzw. długiego wieku XIX (1789-1918) ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej oraz ruchów rewolucyjnych. Preferowane zagadnienia:  Rewolucja francuska; Okres napoleoński; Wiosna Ludów; Wojna secesyjna w USA;  III Republika francuska;  II Rzesza niemiecka;  Austro-Węgry; Ideologie polityczne XIX w. – socjalizm, nacjonalizm, konserwatyzm; Przemiany społeczno-gospodarcze w II poł XIX w.; Kolonializm XIX w.; Stany Zjednoczone na przełomie wieków;  Pierwsza wojna światowa.

2.

Dr Tomasz Czarnota

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Dokonywanie charakterystyk, analiz i wnioskowań (ferowanie ocen itp.) w odniesieniu do wybranych w uzgodnieniu z promotorem obszerniejszych zakresów problemowych (równoznacznych z tematami prac licencjackich), ogólnie związanych z przedmiotem archiwistyki lub zarządzania dokumentami. Istnieje możliwość wyboru tematu pracy spośród szerokiego kręgu zagadnień – szerokiego zarówno od strony ram chronologicznych (czasów, których dotyczyłaby praca), jak i zasięgu geograficznego, jak też spektrum przypadków-przedmiotów badań (dociekań badawczych), metod/rozwiązań, osób - „luminarzy archiwistyki”. „Autorskie” propozycje tematów prac zgłaszane przez studentów jak najbardziej mile widziane. Swego rodzaju preferencja na moim seminarium była(by)/jest dawana raczej problematyce XX-wiecznej i czasom współczesnym.

3.

Dr hab. Tomisław Giergiel

Historia, II st., 1 r.

1. Średniowieczne i nowożytne dzieje społeczne, kulturalne i polityczne – lokalne oraz ogólnopolskie.

2. Heraldyka, genealogia, numizmatyka, geografia historyczna, nauka o znakach władzy i prawa (źródła pisane oraz ikonograficzne: herby, pieczęcie, monety, symbole i inne znaki).

3. Muzealnictwo i wystawiennictwo historyczne w teorii i praktyce, zabytek muzealny jako źródło historyczne - jego analiza i interpretacja.

4. Dziedzictwo historyczne zgromadzone w archiwach i muzeach.

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

1. Źródła archiwalne rejestrujące transformacje demograficzne, ruch ludności, rozwój społeczności lokalnych (np. metryki parafialne), jako zwierciadło przemian społeczno-demograficznych i zjawisk genealogicznych.

2. Dzieje społeczne, kulturalne i polityczne – regionalne oraz ogólnopolskie w świetle źródeł archiwalnych.

3. Heraldyka, genealogia, geografia historyczna, nauka o znakach władzy i prawa (źródła archiwalne: pisane oraz ikonograficzne, herby i pieczęcie).

4. Dziedzictwo historyczne zgromadzone w archiwach i muzeach.

5. Dokumentacja w instytucjach kultury.

4.

Dr hab. Artur Górak

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

 

I. Zarządzanie dokumentami:

- zarządzanie dokumentami w urzędach, przedsiębiorstwach i instytucjach, w Polsce i za granicą,

- dokument elektroniczny i systemy elektroniczne zarządzania dokumentami

- archiwa bieżące urzędów, przedsiębiorstw i stowarzyszeń,

- archiwa rodzinne i osobiste.

II. Teoria i historia biurokracji:

- historia administracji na ziemiach polskich XIX i XX wieku

- prawo administracyjne,

- kariery urzędnicze w ujęciu biograficznym lub prozopograficznym: personel wybranego działu administracji.

III. Dyplomatyka:

- systemy kancelaryjne XIX i XX wieku,

- wybrane rodzaje dokumentów,

- dokument współczesny.

IV. Archiwistyka:

- selekcja aktotwórców i dokumentów,

- metodyka opracowywania archiwaliów,

- archiwoznawstwo (analiza i opis zbiorów, zespołów, kolekcji i spuścizn).

5.

Dr Kamil Jakimowicz

Historia, II st., 1 r.

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych historią Polski i powszechną XVI-XVIII wieku. Poruszana problematyka odnosi się przede wszystkim do historii politycznej, społecznej, kultury materialnej oraz miast. Tematy prac uzależnione są jednak od indywidualnych preferencji uczestników seminarium. Zasadniczy cel stanowi doskonalenie warsztatu badacza epoki wczesnonowożytnej, kształcenie umiejętności pracy ze źródłami i krytycznej analizy literatury przedmiotu.

6.

Dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

 

Historia, II st., 1 r.

Proponowana tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje zagadnienia z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej ziem polskich w okresie średniowiecza, historii wsi w okresie przeduwłaszczeniowym, a także badania związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym osad wiejskich. 

Wybrane przez uczestników tematy prac mogą koncentrować się na meandrach polityki wewnętrznej i zagranicznej (zwłaszcza w okresie XIV-XVI stulecia), tudzież znaczeniu czynników gospodarczych dla funkcjonowania państwa oraz życia przedstawicieli różnych grup stanowych lub zawodowych. Szczególnie preferowana będzie problematyka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z funkcjonowaniem rodziny i relacjom pomiędzy poszczególnymi członkami (władza głowy rodziny, pozycja kobiety, dziecko w rodzinie, konflikty i przemoc). W kręgu zainteresowań znajdzie się również szeroko rozumiana historia życia codziennego przedstawicieli różnych grup, a zwłaszcza tych najmniej poznanych, wywodzących się z najniższych warstw lub marginesu społecznego (włóczędzy, żebracy, grupy przestępcze, prostytutki). Do kolejnych problemów należą zagadnienia dotyczące wierzeń chrześcijańskich i pogańskich na ziemiach polskich w czasach średniowiecza (szczególnie z uwzględnieniem ich wzajemnej koegzystencji i stosunkiem Kościoła do dawnej tradycji).

W ramach seminarium może także powstać praca poświęconą dziejom miejscowości lub gminy wiejskiej. Ponadto badania prowadzone mogą koncentrować się na poznaniu dziedzictwa kulturowego wsi lub większego obszaru od czasów średniowiecznych po współczesność i możliwości ich wykorzystania w rozwoju miejscowości i regionu. 

7.

Dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Serdecznie zapraszam na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie. Student będzie miał możliwość opracowania pracy licencjackiej z zakresu historii nowożytnej polski i powszechnej XIX i początku XX w. Tematyka dowolna, zaś wybór tematu pozostawiam wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w seminarium.

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Serdecznie zapraszam na prowadzone przeze mnie seminarium licencjackie. Student będzie miał możliwość opracowania pracy licencjackiej z zakresu: dziejów archiwów; urzędów administracji państwowej; organów sądowych; funkcjonowania systemów kancelaryjnych w XIX i XX w.; zarządzania dokumentacją w nieistniejących i istniejących instytucjach państwowych, społecznych i prywatnych; analizy dokumentacji  wytwarzanej w XIX, XX wiekach i czasach nam współczesnych. Wybór tematu pozostawiam wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w seminarium.

8.

Dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Zarys proponowanego przeze mnie seminarium dotyczy następujących bloków problemowo-tematycznych. Są to:

-„Człowiek i społeczeństwo starożytnej Grecji i Rzymu”

- „Powstanie i upadek imperiów antycznych”

- „Pot, krew i chwała. Historia wojskowości starożytnej”

- „Żołnierze wojsk rzymskich jako twórcy wielkości Imperium Romanum”

Tematyka prac będzie dostosowana do indywidualnych zainteresowań seminarzystów.

9.

Dr hab. Paweł Madejski

Historia, II st., 1 r.

Problematyka seminarium jest dwukierunkowa i obejmuje z jednej strony zagadnienia dotyczące historii starożytnej oraz recepcji kultury antycznej, a z drugiej turystyki historycznej. W przypadku pierwszego bloku zagadnień prowadzący seminarium proponuje zajęcie się nowatorskimi kierunkami badań, jak historia emocji (zwłaszcza negatywnych), społeczny wymiar miar (metrologia) i sposoby mierzenia czasu oraz kwestie dotyczące ideologii świata antycznego. Niemniej pasjonujące są zagadki powiązane z recepcją kultur antycznych, na przykład w grach czy generalnie we współczesnej kulturze masowej. W przypadku woli skupienia się na problemach turystyki kulturowej oferuję podjęcie kwestii praktycznych - ocenę potencjału turystycznego miejsca, tworzenie szlaków turystycznych, przewodników, czy opracowanie planu rozwoju turystyki w danym regionie.

10.

Dr Piotr Mączyński

 

Archeologia, I st., 3 r.

 

Seminarium kierowane jest do studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z okresem epoki kamienia (paleolitem, mezolitem, neolitem). Ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z krzemieniarstwem, badaniami eksperymentalnymi oraz analizami funkcjonalnymi wyrobów wykonanych z kamienia, kości oraz metali.

Tematy prac seminaryjnych ustalane są w porozumieniu z uczestnikami i uwzględniają zarówno zainteresowania studentów jak i prowadzącego. Mogą opierać się na analizie danych w oparciu o literaturę, opracowanie materiałów źródłowych lub własne badania empiryczne (tematy związane z  archeologią eksperymentalną).

11.

Dr Monika Napora

Historia, II st., 1 r.

Tematyka prac magisterskich realizowanych w ramach seminarium związana będzie z zainteresowaniami seminarzystów. Prace dotyczyć mogą zarówno zagadnień, wydarzeń, procesów politycznych, jak i zjawisk społeczno-kulturowych mających miejsce na przestrzeni XX i XXI w. Np. transformacji współczesnych systemów politycznych, transformacje współczesnych systemów medialnych , propagandy w XX i XXI w., XX w. publicystyki politycznej, czy analizie miejsca i roli historii mówionej w badaniach nad XX – XXI w., obecności historii w przestrzeni publicznej (public history).

12.

Dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, prof. UMCS

Archeologia, I st., 3 r.

Propozycja seminarium skierowana jest dla studentów zainteresowanych okresem rzymskim i/lub wędrówek ludów w Środkowo- i Wschodnioeuropejskim Barbaricum oraz ludami koczowniczymi, w tym głównie późnymi Scytami, Sarmatami i Hunami. Tematy prac mogą obejmować zarówno zagadnienia problemowe, oscylujące wokół przemian kulturowych i ich przyczyn czy kontaktów interkulturowych/interregionalnych i ich przejawów, jak też mogą być oparte na materiale źródłowym, jego opracowaniu i analizie. Tematy dobierane są pod kątem zainteresowań studenta. Można je również wybrać z listy zaproponowanej przez prowadzącego.

13.

Dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Proponowana problematyka prac magisterskich związana będzie przede wszystkim z szeroko rozumianymi przemianami w życiu codziennym, mentalności, obyczaju oraz z wielkimi procesami modernizacji życia społecznego i politycznego zachodzącymi w XIX w. (m.in. teoria i praktyka nowych idei politycznych, praktyki demokratyczne i wyborcze, narodziny nowych miast, powstanie masowych mediów, kultura popularna i masowa, wzorce i role społeczne, procesy emancypacji kobiet itp). Oraz inne tematy uzgodnione ze studentami.

14.

Dr Ariel Orzełek

Historia, II st., 1 r.

Tematyka seminarium dotyczy pogłębionych zagadnień najnowszej historii Polski i powszechnej, także z uwzględnieniem wydarzeń po 1989 r. Możliwe są prace dotyczące zarówno klasycznej tematyki, takiej jak historia polityczna, wojskowości i regionalistyka, jak też bardziej nietypowych zagadnień, takich jak historia społeczna czy mikrohistoria. Przygotowywane prace będą mogły dotyczyć także zagadnień kontrowersyjnych i bliżej nieznanych oraz wykorzystywać metodologię historii kontrfaktycznej i alternatywnej. Podczas seminarium studenci będą zapoznawani z pogłębionymi zasadami pracy ze źródłami historycznymi oraz doskonalona będzie umiejętność ich odnajdywania. Uczestnicy zajęć będą zachęceni do wykorzystania archiwalnych materiałów źródłowych, podnoszących wartość pracy.

15.

Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Wiek XX był okresem wielkich przemian cywilizacyjnych. Czasem, w którym ukształtowała się współczesna mapa Europy, wykształciły narody a ludzie zaznali zarówno pokoju, jak też najokrutniejszych w dziejach wojen światowych. Był też czasem dynamicznego rozwoju autorytaryzmów i totalitaryzmów, ale i tryumfu demokracji. Badanie tych zjawisk na różnych poziomach nadal ma sens, albowiem kolejne wyniki przynoszą niezwykle ciekawe spostrzeżenia i nowe interpretacje. Wiek atomu nadal kryje przed kolejnymi badaczami nieznane lub czekające na nową, twórczą interpretację, wydarzenia. Wiek XXI jest jego kontynuacją.

Seminarium, zgodnie z profilem Katedry, obejmuje chronologicznie okres lat 1918-2022 (z ewentualnym przesunięciem cezury początkowej do roku 1914). Seminarzyści wybierają temat pracy magisterskiej w uzgodnieniu z promotorem. Może on być kontynuacją problemu będącego przedmiotem analizy w pracy licencjackiej. Niemniej jednak zakres problematyki jest dowolny i obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno historii politycznej, gospodarczej, społecznej, czy kulturowej (nie wyłączając sztuki i muzyki) jak też oral history i public history. Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej na oryginalny temat (najlepiej wcześniej nieanalizowany), posiadającej cechy pracy naukowej, którego efektem powinien być także artykuł naukowy złożony do druku w czasopiśmie naukowym (np. „Kole Historii”). Koncepcja seminarium, podobnie do licencjackiego, opiera się na pracy indywidualnej seminarzystów. Prezentacja i omawianie wyników badań służyć mają lepszej konceptualizacji i zwróceniu uwagi na kwestie pominięte.

16.

Dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Na prowadzonym przeze mnie seminarium będziemy pracować z tekstami narracyjnymi z epoki średniowiecza. Poruszana będzie problematyka związana z kreowaniem przez średniowiecznych kronikarzy obrazu swojej wspólnoty, jako obdarzonej szczególnymi łaskami boskimi. Będziemy wskazywać określone zabiegi fabularne kronikarzy, by tego czy innego z rodzimych władców przedstawić w złym, lub w dobrym świetle (w zależności od intencji z jaką pisana była kronika). Dla miłośników militariów proponuję tematykę związaną ze sposobem opisywania przez średniowiecznych pisarzy ówczesnych bitew; czyli czego można się dowiedzieć ze średniowiecznej kroniki o strategii bitewnej, o warunkach geograficzno-przyrodniczych pola bitwy, czy wreszcie o uzbrojeniu walczących. Proponuję również tematykę związaną z recepcją średniowiecza w epokach późniejszych, aż do współczesności, czyli: mediewalizm (w malarstwie, literaturze, filmie, grach). Zapraszam.

17.

Dr hab. Ewa Solska

Historia, II st., 1 r.

Historia nauki w kontekście współczesnych studiów nad nauką i technologią (STS)

Tematyka seminarium zawiera w punkcie wyjścia zagadnienie: jak się pisze i rozumie historię nauki? Ważne jest rozpatrywanie tej kwestii w szerszej perspektywie, m.in. epistemologii historycznej, archeologii wiedzy, historii mentalności oraz antropologii i socjologii historycznej. A zatem jedną z propozycji może być tutaj podejście „science in context”, rozpatrywane  przez pryzmat  współczesnych studiów nad nauką i technologią. Jest to wielonurtowa dziedzina badań nad kulturą naukową, wywodząca się ze Szkoły Edynburskiej (tzw. mocnej socjologii wiedzy), która obejmuje analizę faktów naukowych w ich społeczno-kulturowych uwarunkowaniach i lokalnych kontekstach historycznych, także w odniesieniu do obecnych zwrotów i orientacji w metanauce.

18.

Dr Robert Stępień

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Tematyka prac licencjackich będzie uzgadniana indywidualnie zgodnie z zainteresowaniami seminarzystów. Proponowane tematy prac mogą dotyczyć współczesnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami, w tym problematyki dokumentu elektronicznego, digitalizacji, archiwizacji Internetu, systemów EZD, informatyzacji administracji publicznej (e-government) czy też nowoczesnych systemów informacji archiwalnej. Inne obszary tematyczne mogą być związane z archiwami społecznymi i rodzinnymi (każdy z nas ma swoje archiwum domowe), genealogią w oparciu o źródła archiwalne, czy też działalnością edukacyjną i popularyzacyjną. W obszarze historii proponuję tematykę związaną z historią regionalną i lokalną, geografią historyczną, heraldyką, genealogią oraz dyplomatyką.

19.

Dr Małgorzata Szabaciuk

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Problematyka seminarium licencjackiego obejmuje zagadnienia archiwistyki i elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz implementacji zasad records management na gruncie polskiej praktyki kancelaryjnej, jak również wpływ, jaki na nią wywierają europejskie procedury unijne. Zajmować się tymi kwestiami można w oparciu o materiał z okresu PRL i po 1989 r., współczesny, a nawet z wybieganiem w nadchodzącą przyszłość zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka prac licencjackich będzie uzgadniana indywidualnie w zależności od zainteresowań seminarzysty. Może dotyczyć m.in. kwestii procesów informacyjnych w kancelariach i archiwach, dokumentu elektronicznego, systemów EZD, zarządzania dokumentacją w okresie PRL, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, szeroko pojętej informatyzacji urzędów oraz przemian w zakresie archiwistyki na przedpolu archiwalnym. 

20.

Dr Marcin Szeliga

Archeologia, I st., 3 r.

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych różnymi aspektami aktywności ludzkiej w szeroko pojętej epoce kamienia, w tym zwłaszcza w neolicie na terenie Europy Środkowej i Polski. Szczególnie preferowane są prace dyplomowe  realizowane w oparciu o wieloaspektową analizę oryginalnych materiałów źródłowych. Tematy ustalane będą w toku dyskusji uwzględniającej zainteresowania i propozycje studentów oraz prowadzącego.

21.

Dr hab. Halina Taras, prof. UMCS

Archeologia, I st., 3 r.

Epoka brązu na ziemiach polskich (druga połowa III tys. – II tys. BC), ze szczególnym uwzględnieniem Polski środkowowschodniej: kultura materialna i duchowa.

I propozycje szczegółowych tematów:

  1. Stan badań nad kulturą mierzanowicką na Lubelszczyźnie.
  2. Wytwórczość z kości i poroża we wczesnej [lub starszej] epoce brązu na Lubelszczyźnie

[zakres terytorialny, chronologiczny lub kulturowy do wyboru]

Student może również zgłosić własną propozycję (pożądane!)

22.

Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Proponowana problematyka zajęć seminaryjnych obejmuje zagadnienia z zakresu dziejów Rosji/ZSRR/państw obszaru postradzieckiego, relacji polsko-rosyjskich i stosunków międzynarodowych w XIX-XX w. Tematyka prac będzie dostosowana do indywidualnych zainteresowań seminarzystów.

23.

Dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Problematyka seminarium:
 1) Historia wizualna jako rodzaj historii niekonwencjonalnej.
 2) Przedstawianie historii w filmie, TV, grach komputerowych, Internecie.
 3) Możliwość przygotowania hybrydowej pracy licencjackiej: tekst pisany + film badawczy. 

24.

Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Wybrane zagadnienia:

•             wizerunki przeszłości w grach (planszowych, komputerowych….)
•             historia w Internecie
•             medialne wizerunki przeszłości
•             historie alternatywne i niekonwencjonalne
•             przeszłość w dyskursie/dyskursach publicznych
•             polityka historyczna - Wizja przeszłości Polski we współczesnej polityce historycznej
•             public history – przeszłość w przestrzeni publicznej (rekonstrukcje historyczne, widowiska i inscenizacje, gry miejskie…)

25.

Dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

 

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych różnymi zagadnieniami z zakresu dziejów XX i XXI wieku, gotowych do podjęcia wyzwania pracy nad problemami badawczymi z zakresu dziejów Polski, regionu lub historii powszechnej. Tematy prac mogą podejmować całe spektrum problemów dotyczących dziejów politycznych, społecznych i ekonomicznych, biografistyki, życia kulturalnego, dziejów techniki, wojskowości, historii idei i myśli itd. Uczestnicy seminarium będą pracować nad sformowaniem i rozwojem własnego warsztatu naukowego historyka doby najnowszej oraz przygotowywać się do pracy ze źródłami charakterystycznymi dla epoki (XX i XX w.), ich umiejętnej krytyki i analizy.

26.

Prof. dr hab. Anna Zakościelna

 

Archeologia, I st., 3 r.

Propozycja seminarium dla studentów I archeologii skierowana jest do zainteresowanych neolitem i eneolitem Polski i Europy Środkowej, budownictwem obronnym w tych okresach, krzemieniarstwem pradziejowym i archeologią funeralną.

Zajęcia seminaryjne mają przygotować studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej, pogłębić umiejętności poszukiwania źródeł, ich wieloaspektowej analizy oraz kontekstowego ujęcia syntetyzującego. Prace dyplomowe mogą być realizowane w oparciu o oryginalne źródła lub literaturę przedmiotu. Tematy ustalane są w toku dyskusji uwzględniającej zainteresowania i propozycje studentów oraz prowadzącego.