Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2021 - Regulamin organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 29 listopada 2021 r. w sprawie organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 29 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 2021-2022

PISMO OKÓLNE Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 2 marca 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Pracowni ds. badań archeologicznych nad okresem średniowiecza na Lubelszczyźnie oraz wynikających z tego zmian w Zarządzeniu Nr 50/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UMCS w Lublinie

ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 30 marca 2022 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Historii i Archeologii stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku: Studia Śródziemnomorskie - podróże historyczne o profilu praktycznym prowadzonych od roku akademickiego 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej

ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 na studiach wyższych dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej

PISMO OKÓLNE Nr 2/2022 Kanclerza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących sposobu przygotowania obiektów Uniwersytetu do organizacji zajęć dydaktycznych w warunkach epidemii

Załącznik do Pisma Okólnego Nr 2/2022 Kanclerza UMCS: WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OBIEKTÓW UNIWERSYTETU DO ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W WARUNKACH EPIDEMII

ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2022/2023 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

Załącznik nr 6: wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

ZARZĄDZENIE Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 30 marca 2022 r. w sprawie zasad kwalifikowania obywateli Ukrainy na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2022 z dn. 30 marca 2022 r. - Oświadczenie - procedura przyjęcia cudzoziemców - Ukraina

ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2022 z dn. 30 marca 2022 r. - Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2022 z dn. 30 marca 2022 r. - Karta przyjęcia zgłoszenia choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2