Dokumenty wymagane przed obroną

Studenci przygotowujący się do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie Wydziału (przynajmniej 2 tygodnie przed terminem obrony) kompletu dokumentów:

  • przed złożeniem kompletu dokumentów należy przesłać (jako załącznik do wiadomości e-mail) pracę w takiej formie / wersji, jaka jest w systemie APD na adres e-mail osoby prowadzącej dany kierunek studiów oraz dostarczyć w formie papierowej oświadczenie o samodzielnie napisanej pracy (wydrukowane z APD i podpisane przez autora pracy)
  • 4 zdjęcia w formie papierowej (4,5 x 6,5 cm)

Zdjęcia w formie papierowej oraz druk oświadczenia z systemu APD mogą Państwo dostarczyć osobiście do Dziekanatu Wydziału Historii i Archeologii lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu Wydziału (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin).