Seminaria licencjackie, magisterskie: semestr letni 2021/22

Wykaz oferowanych przez Wydział propozycji nowych seminariów na semestr letni 2021/2022 wraz z opisem dla kierunków: Historia I stop. II rok, Turystyka Historyczna I stop. II rok, Archiwistyka II stop. I rok

ZAPISY W SYSTEMIE USOS: od 25 lutego od godz. 8.00 do 4 marca do godz. 23.59

Lp.

Imię i Nazwisko

kierunek

Opis

1.

Dr hab. Mariusz Bartnicki

Historia I st. 2 r.

Seminarium skierowane jest do studentów zainteresowanych różnymi zagadnieniami z zakresu dziejów średniowiecznej Europy. Realizowane tematy  mogą dotyczyć zarówno kręgu Europy łacińskiej, jak i słowiańskiej. Tematy prac mogą podejmować całe spektrum problemów dotyczących dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych, życia kulturalnego oraz wojskowości. Uczestnicy seminarium będą pracować nad sformowaniem i rozwojem własnego warsztatu naukowego historyka mediewisty oraz przygotowywać się do samodzielnej, krytycznej pracy nad literaturą przedmiotu.

2.

Dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Celem zajęć jest kształtowanie zdolności samodzielnego opracowywania tematów monograficznych z zakresu historii powszechnej XIX w. i ich prezentacji w postaci pracy pisemnej; zapoznanie z głównymi wydawnictwami pomocniczymi (bibliografie, wydawnictwa źródłowe itp.) przydatnymi w badaniach XIX w.; omówienie wybranych zagadnień historii XIX w. w zakresie pomocnym studentom w realizacji prac dyplomowych; rozwijanie zainteresowań historią XIX w.

Preferowany zakres tematyczny: Rewolucja francuska; Okres napoleoński; Wiosna Ludów; Wojna secesyjna w USA; III Republika francuska; II Rzesza niemiecka;  Austro-Węgry; Ideologie polityczne XIX w. – socjalizm, nacjonalizm, konserwatyzm; Przemiany społeczno-gospodarcze w II poł XIX w.; Kolonializm XIX w.; Stany Zjednoczone na przełomie wieków; Pierwsza wojna światowa.

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studenta umiejętności opisu i wartościowania cech stanowiących o atrakcyjności rejonów turystycznych krajów europejskich oraz przygotowanie pracy dyplomowej na temat wybranego obszaru w kontekście jego historii i walorów kulturowych. 

Preferowany zakres tematyczny: Turystyka historyczna Lubelszczyzny; Różnorodność atrakcyjności turystycznej niemieckojęzycznego obszaru językowego; Szlaki turystyczne wybranych krajów romańskich; Turystyka alpejska; Turystyka miejska, Turystyka pielgrzymkowa; Wielokulturowość jako walor turystyczny regionu.

3.

Dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Proponowana tematyka prac licencjackich obejmuje różnorodne zagadnienia z historii Polski i powszechnej w XVI-XVIII w. Mogą być poruszane problemy polityczno-ustrojowe, społeczne i wojskowe Rzeczypospolitej szlacheckiej, z zakresu szeroko rozumianej kultury, religii, obyczajów oraz gospodarki. Możliwa jest także realizacja tematów związanych z historią regionalną, jak też dotyczących stosunków Rzeczypospolitej z sąsiadami w omawianym okresie. Szeroki zakres problematyki daje sposobność indywidualnego wyboru sfery własnych zainteresowań historycznych oraz drogę ich realizacji w przygotowaniu i opracowaniu pracy dyplomowej.

4.

Dr hab. Artur Górak

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II st. 1 r.

I. Zarządzanie dokumentami:

- zarządzanie dokumentami w urzędach, przedsiębiorstwach i instytucjach, w Polsce i za granicą;

- dokument elektroniczny i systemy elektroniczne zarządzania dokumentami;

- archiwa bieżące urzędów, przedsiębiorstw i stowarzyszeń;

- archiwa rodzinne i osobiste.

II. Teoria i historia biurokracji:

- historia administracji na ziemiach polskich XIX i XX w.;

- prawo administracyjne;

- kariery urzędnicze w ujęciu biograficznym lub prozopograficznym: personel wybranego działu administracji.

III. Dyplomatyka:

- systemy kancelaryjne XIX i XX w.;

- wybrane rodzaje dokumentów;

- dokument współczesny.

IV. Archiwistyka:

- selekcja aktotwórców i dokumentów;

- metodyka opracowywania archiwaliów;

- archiwoznawstwo (analiza i opis zbiorów, zespołów, kolekcji i spuścizn).

5.

Dr hab. Tomisław Giergiel

Historia I st. 2 r.

1. Średniowieczne i nowożytne dzieje społeczne, kulturalne i polityczne – lokalne oraz ogólnopolskie.

2. Heraldyka, genealogia, numizmatyka, geografia historyczna, nauka o znakach władzy i prawa (źródła pisane oraz ikonograficzne: herby, pieczęcie, monety, symbole i inne znaki).

3. Muzealnictwo i wystawiennictwo historyczne w teorii i praktyce, zabytek muzealny jako źródło historyczne - jego analiza i interpretacja.

Turystyka historyczna I st. 2 r.

1. Dziedzictwo historyczne jako czynnik rozwoju turystyki (dzieje lokalne i regionalne, zabytki oraz muzea, jako produkty turystyczne promujące przeszłość).

2. Heraldyka, genealogia, numizmatyka, geografia historyczna, nauka o znakach władzy i prawa (źródła pisane oraz ikonograficzne: herby, pieczęcie, monety, symbole i inne znaki).

3. Muzealnictwo i wystawiennictwo historyczne w teorii i praktyce, zabytek muzealny jako źródło historyczne - jego analiza i interpretacja.

6.

Dr Kamil Jakimowicz

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Seminarium poświęcone będzie analizie potencjału turystycznego wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zalecana forma prac to szlaki tematyczne, produkty turystyczne, czy też autorskie przewodniki, które mogą obejmować m.in. zagadnienia związane z zabytkami kultury materialnej (pałace, rezydencje, zamki, kamienice, mury obronne w miastach, ratusze), postaciami historycznymi, życiem codziennym (również w kontekście przestrzennym, np. place handlowe, miejsca praktyk religijnych, obszary związane z magią i czarami) lub szeroko rozumianą kulturą. Tematy prac licencjackich skorelowane zostaną z indywidualnymi zainteresowaniami każdego z uczestników seminarium.

7.

Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Celem seminarium jest umożliwienie studentom napisania pracy licencjackiej z tematyki traktującej m.in. o dziejach Rosji, Związku Sowieckiego, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Białorusi, losach Polaków w imperium rosyjskim w XIX w. i w początkach XX stulecia, obecności rosyjskiej w Królestwie Polskim oraz stosunkach polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich.

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II st. 1 r.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów, zgodnie z wymogami kierunku, do wyboru zagadnień badawczych, sformułowania tematu, a następnie napisania pracy magisterskiej. Problematyka seminarium będzie się koncentrować wokół kwestii dotyczących dziejów Polski w XIX w. i w początkach XX stulecia, losów Polaków w imperium rosyjskim czy też rosyjskiej obecności w Królestwie Polskim.

8.

Dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Blok tematyczny I: 

Zagadnienia dotyczące historii Polski i Powszechnej z lat 1918-1939, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów życia społecznego-politycznego, ustroju i administracji, mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej.

Blok tematyczny II:

Zagadnienia dotyczące historii Polski oraz Europy i świata w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem struktur okupacyjnych niemieckich i sowieckich na ziemiach polskich, Polskiego Państwa Podziemnego, sprawy polskiej na arenie międzynarodowej.

Blok tematyczny III:

Dzieje Polski i świata po drugiej wojnie światowej - okres zimnej wojny 1945-1989, w szczególności życie społeczno-polityczne w Polsce komunistycznej, zagadnienia ustroju i administracji, historia społeczna i edukacja w Polsce Ludowej.

Blok tematyczny IV:

Historia Polski współczesnej i świata w okresie pozimnowojennym: 1989-2021, a zwłaszcza dzieje polskiej transformacji ustrojowo-politycznej po 1989 r., życie społeczne i polityczne III Rzeczypospolitej, dzieje Unii Europejskiej i kwestia Międzymorza. 

9.

Dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II st. 1 r.

Wybór tematyki pracy magisterskiej jest dokonywany w toku dyskusji seminaryjnych, z uwzględnieniem predyspozycji oraz zainteresowań słuchaczki/słuchacza, a także posiadanego wykształcenia czy doświadczenia nabytego podczas praktyk, wolontariatu lub pracy. W szczególności proponuję następujące obszary poszukiwań tematyki prac magisterskich:

1. funkcjonowanie dokumentacji i zarządzanie nią na wszystkich etapach jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w administracji publicznej;

2. zasady funkcjonowania, przydatność zasobu i problemy metodyczne poszczególnych instytucji archiwalnych lub rodzajów archiwów;

3. prawne aspekty działalności archiwalnej i postępowania z dokumentacją;

4. możliwości wykorzystania materiałów archiwalnych w działalności naukowej, administracyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, komercyjnej lub hobbystycznej;

5. inne zagadnienia mieszczące się w obszarach archiwistyki oraz funkcjonowania dokumentacji współczesnej lub historycznej (XX w.).

10.

Prof. dr hab. Robert Litwiński

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II st. 1 r.

1. Program seminarium obejmuje zasady pisania prac magisterskich na kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na źródła archiwalne, drukowane, prasę oraz literaturę przedmiotu.
2. Problematyka seminarium, dotycząca zasadniczo dziejów Polski i powszechnych w XX–XXI w., koncentruje się wokół wybranych przez seminarzystów tematów, a w szczególności kwestii związanych z polityką wewnętrzną, zagraniczną, obyczajowością, administracją, gospodarką, wojskowością, historią regionalną itd.

11.

Prof. dr hab. Janusz Łosowski

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II st. 1 r.

Na swoje seminarium zapraszam osoby zainteresowane napisaniem pracy z zakresu historii archiwów, metodyki archiwalnej (w tym poświęcone inwentarzom, katalogom lub innym pomocom informacyjnym) lub dziejów kancelarii urzędów dawnych i współczesnych. Przewiduję też możliwość pisania na temat współczesnych systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, zbiorów i archiwów archiwalnych w formie elektronicznej lub roli dokumentacji dawniej i obecnie.

12.

Dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Problematyka seminarium dotyczy trzech bloków problemowo-tematycznych. Są to: „człowiek i społeczeństwo starożytnej Grecji i Rzymu”, „powstanie i upadek imperiów antycznych” oraz „Pot, krew i chwała. Historia wojskowości starożytnej”. Tematyka prac będzie dostosowana do indywidualnych zainteresowań seminarzystów.

13.

Dr hab. Paweł Madejski

Historia I st. 2 r.

- seminarium licencjackie historia II rok: dzieje Republiki rzymskiej, historia emocji w starożytności, metrologia antyczna, noc i mrok w religii, obyczajach i prawie, recepcja antyku w epokach późniejszych.

Turystyka historyczna I st. 2 r.

- seminarium licencjackie turystyka historyczna II rok: ocena potencjału turystyki kulturowej wybranych podmiotów, tworzenie przewodników, metodologia turystyki historycznej; historia przewodników i przewodnictwa polskiego.

14.

Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Tematy prac licencjackich mieszczą się w zakresie historii Polski i powszechnej XX-XXI w. Obejmują historię społeczną, polityczną, militarną, kultury, mediów. Praca polega na znalezieniu zagadnienia interesującego dla seminarzysty/ki, wspólnym wypracowaniu tytułu oraz zakresu tematycznego. Następnie opracowywana jest konstrukcja pracy. Omówieniu podlegają metody poszukiwania źródeł i literatury oraz warsztat naukowy adekwatny dla wybranego tematu.

15.

Dr Wojciech Michalski

Turystyka historyczna I st. 2 r.

1. Zabytki architektury, dzieła sztuki i przedmioty materialne stanowiące walory kultury wybranych miejscowości w Polsce i Europie.

2. Tradycje i legendy lokalne (związane z punktami krajobrazu, bohaterskie, hagiograficzne) jako świadectwa tożsamości i świadomości historycznej lokalnych społeczności oraz dobra kulturowe atrakcyjne dla przewodnika.

3. Społeczna historia kultury grup związanych z przestrzenią i zabytkami stanowiącymi obiekt zainteresowań przewodnika.

16.

Dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Proponowana problematyka prac licencjackich związana będzie przede wszystkim z szeroko rozumianymi przemianami w życiu codziennym, mentalności, obyczaju oraz z wielkimi procesami modernizacji życia społecznego i politycznego zachodzącymi w XIX w. (m.in. teoria i praktyka nowych idei politycznych, praktyki demokratyczne i wyborcze, narodziny nowych miast, powstanie masowych mediów, kultura popularna i masowa, wzorce i role społeczne, procesy emancypacji kobiet itp). I inne tematy uzgodnione ze studentami.

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Proponowane obszary prac licencjackich:

1. kultura, życie codzienne i obyczaje w XIX i XX w. jako elementy nowoczesnych szlaków i przewodników turystycznych;

2. zabytki materialne XIX i XX w. i ich potencjał turystyczny;

3. postacie historyczne i literackie jako elementy promujące walory turystyczne wybranych regionów i miejscowości.

17.

Dr Anna Obara-Pawłowska

Historia I st. 2 r.

Historia polityczna, gospodarcza, kulturalna, społeczna Polski późnośredniowiecznej; relacje Polski Piastów i Jagiellonów z sąsiadami; obraz "Innych/Obcych" w polskich średniowiecznych źródłach narracyjnych. 

Turystyka historyczna I st. 2 r.

1. Atrakcje turystyczne Półwyspu Bałkańskiego.

2. Turystyka kulinarna.

3. Turystyka filmowa.

4. Turystyka literacka.

5. Dark tourism.

6. Miejsca pamięci Lubelszczyzny.

18.

Dr Ariel Orzełek

Historia I st. 2 r.

Seminarium jest adresowane do studentów zainteresowanych historią Polski i powszechną XX i XXI w. Przygotowywane prace licencjackie mogą dotyczyć bardziej klasycznych ujęć, jak historia polityczna, historia wojskowości, regionalistyka, ale i tematów mniej konwencjonalnych, tj. historia społeczna czy historia alternatywna i rewizjonistyczna. Możliwe są tematy, których celem będzie próba podważenia tradycyjnych schematów historiografii dziejów najnowszych, a także te dotyczące działania policji politycznej, zwłaszcza w PRL. Osoby zainteresowane będą mogły dokonać kwerendy archiwalnej w zasobie IPN i innych zbiorach archiwalnych, a także podjąć próby ogłoszenia wyników swych badań na konferencjach i w czasopismach naukowych.

19.

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Historia sportu ciągle nie potrafi przebić się na uniwersyteckie salony. Zdominowana przez dziennikarzy wizja wynikowa i związana z nią statystyka sportowa zniechęcają akademickich badaczy do studiów nad dziejami tego fenomenu. Problem jawi się jednak zupełnie inaczej, jeśli na sport spojrzeć jako złożone i niejednorodne zjawisko związane właściwie z każdą dziedziną naszego życia (zdrowiem, armią, gospodarką, polityką, modą, odżywianiem etc.). W tym kontekście sport wygląda dużo bardziej poważnie i zachęcająco.  

Dlatego na seminarium poświęconym historii sportu, od antyku począwszy, proponuję badanie wspomnianych związków i interakcji tak, aby ze sportu uczynić soczewkę, przez którą dużo lepiej widać i łatwiej zrozumieć określoną rzeczywistość historyczną. Dostępne online zasoby Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu stanowią bogate repozytorium źródeł do badań nad dziejami lokalnego sportu (podobnie współtworzone przeze mnie Wirtualne Muzeum AZS). Dają one możliwości do badań nie tylko nad historią regionalną, ale też ważną dla sportu sferą wartości, sport jako siły spajającej lokalne społeczności i kreującej ważne postawy obywatelskie i patriotyczne. 

Stąd potrzeba badań nad dziejami najmniejszych nawet klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych, biografiami lokalnych mistrzów sportu, a nawet organizacji kibicowskich. Zapraszam wszystkich amatorów sportu do wspólnych w tym zakresie dociekań. Jest ogromna szansa na publikowanie ich efektów na historiasportu.umcs.lublin.pl.

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Umiejętność tworzenia (pisania) przewodników turystycznych, których zasadniczy zrąb stanowią informacje natury historycznej, opiera się na racjonalnym wyborze wspomnianych treści ze specjalistycznej literatury historycznej. Nie ma w tym nic dziwnego, piszę np. przewodnik po Neapolu, więc czytam o jego historii. Ogromną sztuką jest jednak wybór tytułowej atrakcji, bo przecież Neapol doczekał się setek wspaniałych przewodników. Ważne zatem, aby w przestrzeni miasta znaleźć coś oryginalnego, wyjątkowego i nadzwyczajnego, o czym zapewne nikt dotąd nie pisał (i nie wydeptał takich szlaków). Szanse na kreowanie oryginalnych przewodników daje rzetelna wiedza o nowoczesnych formach uprawiania turystyki historycznej i swego rodzaju wrażliwość na nowe trendy jej rozwoju.

Zapewniam, że wspólnymi siłami, łącząc wszystkie te umiejętności, będziemy w stanie tworzyć takie przewodniki turystyczne (skoncentrowane nie tylko na basenie M. Śródziemnego i nie wyłącznie na antyku), które będą miały podwójny wymiar praktyczny. Pozwolą uzyskać stopień licencjata i opublikować gotowy przewodnik (z nadzieją, że tę umiejętność można powtarzać w przypadku innych atrakcji!). Zapewniam, że ocieplenie klimatu nie ograniczy wyjazdów Polaków nad M. Śródziemne. Nie jedziemy przecież tam wyłącznie w „powodów pogodowych”, ale głównie dla poznania dziejów tego regionu.            

20.

Dr hab. Ewa Solska

Historia I st. 2 r.

Nowa humanistyka: główne zagadnienia i orientacje badacze

Przybliżenie wybranych nurtów i orientacji we współczesnej humanistyce, jako głównego kontekstu badań historycznych, w tym: humanistyki cyfrowej, humanistyki kognitywnej, humanistyki zaangażowanej, humanistyki artystycznej (podejście art based research) oraz dyskursu posthumanistycznego (w tym debaty nad antropocenem). 

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Public history w rozwoju turystyki historycznej

Przybliżenie orientacji określanej jako użytkowanie badań i metodyki nauk historycznych w sferze publicznej dla pogłębiania i urozmaicania relacji odbiorców społecznych z dziedzictwem przeszłości, szczególnie w odniesieniu do praktyk muzealnictwa, rekonstrukcji i odtwórstwa historycznego, turystyki kulturowej, archiwistyki społecznej, historii mówionej, historii wizualnej, oraz polityki historycznej i polityki pamięci. 

21.

Dr hab. Dariusz Szewczuk

Historia I st. 2 r.

Seminarium skierowane jest do studentów 2-go roku studiów I stopnia kierunek historia. Celem seminarium będzie przygotowanie studentów do wyboru problematyki badawczej, zdefiniowania tematu pracy licencjackiej, samodzielnego poszukiwania a następnie wykorzystania literatury przedmiotu oraz źródeł historycznych niezbędnych do opracowania podjętej tematyki a następnie przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z zasadami warsztatu naukowego historyka.

Proponowana tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

1. Dziejów oświaty polskiej w XIX i XX w.
2. Problemów współczesnej edukacji historycznej, w tym miejsca i roli historii we współczesnej edukacji szkolnej  oraz pozaszkolnej.
3. Specyfiki narodowościowego, religijnego i kulturowego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Lubelszczyzny w XIX i XX w.

22.

Dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Seminarium przygotowuje do napisania pracy licencjackiej z zakresu historii średniowiecznej powszechnej (mediewistyki). Tematy przyszłych rozpraw, uzgodnione w pełni w partnerski sposób, będą mogły dotyczyć zarówno Europy łacińskiej, jak i Bizancjum oraz Rusi. Zakres merytoryczny będzie obejmować historię polityczną, wojskowości, ale też religijną i szerzej - mentalności.

W ramach przygotowania do pisania pracy – w pierwszym semestrze naszych spotkań – będę przedstawiać źródła historyczne z epoki, zarówno w sposób syntetyczny, jak też skupiając się na wybranych przykładach i na wybranych wątkach. Ponadto zaprezentuję ważne, lub tylko modne kierunki badań nad historią średniowiecza. Pokaże, jak współczesne prądy umysłowe wpływają na mediewistykę. Zaproponuję refleksję nad obecnością średniowiecza we współczesnej nam kulturze masowej. Będę zachęcać uczestników seminarium do dyskusji.

Jest to zatem czas na zastanowienie się nad tym, co nas najbardziej interesuje. Ponadto przypomniane zostaną różne informacje warsztatowe przydatne w przygotowywaniu pracy niezależnie od tego, jakiej epoki ona dotyczy.

23.

Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

"Społeczeństwo i polityka Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wybranych krajów europejskich w epoce nowożytnej".

24.

Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

• wizerunki przeszłości w grach (planszowych, komputerowych….);
• historia w Internecie;
• medialne wizerunki przeszłości;
• historie alternatywne i niekonwencjonalne;
• przeszłość w dyskursie/dyskursach publicznych;
• polityka historyczna - Wizja przeszłości Polski we współczesnej polityce historycznej;
public history – przeszłość w przestrzeni publicznej (rekonstrukcje historyczne, widowiska i inscenizacje, gry miejskie…).

25.

Prof. dr hab. Janusz Wrona

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II st. 1 r.

Na seminarium będą realizowane tematy z najnowszej historii Polski i powszechnej XX/XXI w. Życie społeczne, polityczne i kulturalne. Funkcjonowanie rzeczy i spraw  codziennych oraz zmieniających się cywilizacyjnie  postaw społeczeństwa. Dzieje państwa, kościoła, wojska, służb specjalnych, instytucji, prasy, ruchów politycznych w okresie II RP, czasów II wojny, PRL i III RP. Wybór tematu pracy magisterskiej w pełni zależy od zainteresowań historycznych seminarzysty.

26.

Dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

 

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych różnymi zagadnieniami z zakresu dziejów XX i XXI w., gotowych do podjęcia wyzwania pracy nad problemami badawczymi z zakresu dziejów Polski, regionu lub historii powszechnej. Tematy prac mogą podejmować całe spektrum problemów dotyczących dziejów politycznych, społecznych i ekonomicznych, biografistyki, życia kulturalnego, dziejów techniki, wojskowości, historii idei i myśli itd. Uczestnicy seminarium będą pracować nad sformowaniem i rozwojem własnego warsztatu naukowego historyka doby najnowszej oraz przygotowywać się do pracy ze źródłami charakterystycznymi dla epoki (XX i XX w.), ich umiejętnej krytyki i analizy.