Publikacje i popularyzacja

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.


SPRAWOZDANIA Z BADAŃ TERENOWYCH (za lata 1987-1991)

  • Cmentarzysko z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Jakubowicach Murowanych, stan. 5, gm. Wólka Lubelska, woj. lubelskie /U. Kurzątkowska/. "Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1987 roku", Lublin 1987, s. 19-23.
  • Badania na cmentarzysku z wczesnej epoki żelaza w Jakubowicach Murowanych, stan. 5, gm. Wólka Lubelska, woj. lubelskie /U. Kurzątkowska/. "Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1988 roku", Lublin 1988, s. 19-21.
  • Trzeci sezon badań na cmentarzysku z wczesnej epoki żelaza w Lublinie – Jakubowicach Murowanych, ul. Pliszczyńska 14 /U. Kurzątkowska/. "Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1989 roku", Lublin 1989, s. 21-23.
  • Nowe odkrycia archeologiczne w Lublinie-Jakubowicach Murowanych, stan. 5 /U. Kurzątkowska, A. Rozwałka/. "Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku", Lublin 1990, s. 39-43.
  • Drugi sezon badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Lublinie-Jakubowicach Murowanych, stan. 5 /U. Kurzątkowska, A. Rozwałka/. "Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1991 roku", Lublin 1991, s. 39-41.

Standardowe informacje ukazały się także w "Informatorze Archeologicznym":

  • Jakubowice, gm. Wólka Lubelska, woj. lubelskie, stanowisko 5, "Informator Archeologiczny: badania rok 1987". Warszawa 1988, s. 83.
  • Jakubowice, gm. Wólka Lubelska, woj. lubelskie, stanowisko 5, "Informator Archeologiczny: badania rok 1988". Warszawa 1992, s. 51-52.
  • Lublin-Jakubowice Murowane, ul. Pliszczyńska 14, st. 5, "Informator Archeologiczny: badania rok 1989". Warszawa 1993, s. 36.
  • Lublin-Jakubowice Murowane, ul. Pliszczyńska 14, [st. 5], "Informator archeologiczny: badania rok 1990". Warszawa 1994 s. 48.
  • Lublin-Jakubowice Murowane, st. 5, gm. loco, woj. lubelskie, "Informator archeologiczny: badania rok 1991". Warszawa 1997 s. 100.

PUBLIKACJE DO 2018 ROKU
Jakubowice pojawiają się w literaturze od 1997 roku, głównie przy okazji zarysów poświęconych kulturze łużyckiej na Lubelszczyźnie, prezentacji podsumowań badań archeologicznych i pradziejów Lublina i jego okolic, a także w ramach sprawozdań z badań na zbliżonych charakterem stanowiskach z regionu. Stanowisko uwzględniono również w materiałach przygotowanych do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2015-2019.

Informacje dotyczące materiału i prac wykopaliskowych z lat 1987-1989, pochodzące od osób je prowadzących, ukazały się wyłącznie w "Sprawozdaniach z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS" oraz "Informatorze Archeologicznym" (wykaz wyżej).

Materiał tekstowy oraz graficzny w formie prezentowanej na stronie internetowej www.jakubowice.umcs.pl nie był publikowany przez jej autorkę w żadnej formie po 1991 roku. Jednak w opracowaniach różnych badaczy można znaleźć zdjęcia wybranych zabytków oraz odręczne rysunki i plany, wykonane przez osoby dokumentujące odkrycia, nie zawsze publikowane za wiedzą ich twórcy. Ponadto artykuły naukowe, w których wymieniane są Jakubowice zawierają opinie dotyczące charakteru cmentarzyska i znalezisk – obok takich sformułowań, które świadczą o powściągliwości w interpretacji odkryć z Jakubowic, wiele proponowanych stwierdzeń odbiega lub nie znajduje potwierdzenia w opublikowanych relacjach z badań terenowych.


Z PRASY

O pracach w Jakubowicach pisali sami zainteresowani na zaproszenie redakcji jednego z lubelskich dzienników, który w 1987 roku zainicjował cykl artykułów popularyzujących działalność archeologów z UMCS. Nie zapominali o nas również dziennikarze, którzy towarzyszyli wcześniej archeologom w trakcie innych ekspedycji. Ludzi i atmosferę Jakubowic przywoływał w swoich "autowspomnieniach", powielanych dla grona przyjaciół, student dziennikarstwa z Warszawy, wytrwały uczestnik wielu wypraw organizowanych przez UMCS, obecnie uznany publicysta i krytyk literacki.

   

NA WYSTAWIE

Wybrane naczynia z grobów z Jakubowic Murowanych eksponowane były na wystawie poświęconej archeologicznym odkryciom dokumentującym pradzieje okolic Lublina, zorganizowanej w listopadzie 2005 roku w Muzeum Regionalnym w Lubartowie, a potem w Kraśniku, ówczesnych oddziałach Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Zdjęcie: Organizator wystawy.