Inne prace 1988, 1990-1991

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.


JM5 – BADANIA 1988 (OBIEKT NOWOŻYTNY)

Z badaniami na stanowisku JM5 w 1988 roku wiąże się odsłonięcie w wykopie wysuniętym najdalej ku SE (zob. zakładka: Miejsce badań na mapach i planach, il. 6) fragmentu niewielkiego regularnego ceglanego obiektu, o wysokości ok. 120 cm, najprawdopodobniej śmietnika. Znaleziono w jego wnętrzu, obok drobnego złomu żelaznego, resztek budowlanych, kości zwierzęcych, części naczyń ceramicznych, talerzy i pokrywek, kilka dość charakterystycznych fragmentów np. talerza fajansowego marki "Villeroy u. Boch" czy szklane butelki apteczne z etykietami jednej z lubelskich firm. Oceny ramowych dat produkcji (k. XIX w. - 7. dekada XX w.) dokonali specjaliści z Muzeum Wsi Lubelskiej, do którego przekazano te przedmioty.

JM5 – BADANIA 1990-1991

W marcu i lipcu 1990 roku oraz lipcu 1991 roku przeprowadzono badania sondażowe (w ramach stanowiska JM5) mające na celu poszukiwanie materiału, który mógłby być związany z kolejnymi obiektami grobowymi o znanym już charakterze. Miejsce prac - w kierunku NE od dotychczas rozpoznanych obiektów - warunkowała względna dostępność tego obszaru dla możliwości ręcznego wykonywania prac na terenie dawnego parku otaczającego pałac. Dodatkowo starano się lokalizować wykopy w taki sposób, aby nawiązać w miarę możliwości do dających się zauważyć w tamtym czasie przynajmniej dwóch rzędów wyznaczonych przez obiekty zbadane w poprzednich sezonach, z wykorzystaniem potencjalnie zarysowanych odległości między nimi.

W wyniku badań w obrębie szczątkowo zachowanych form obiektów osadowych zarejestrowano nieco materiału pradziejowego, w tym ceramiki wykazującej analogie do naczyń z grobów. Nie było materiału kostnego ani pozostałości konstrukcyjnych, oprócz śladowych ilości polepy. Badania w obu sezonach przyniosły natomiast trochę materiału ceramicznego datowanego na okres średniowiecza.

Lokalizacja wykopów i obiektów - zob. zakładka: Miejsce badań na mapach i planach, il. 6.
Wykaz sprawozdań - zob. zakładka: Publikacje i popularyzacja.
Uwagi o okolicznościach determinujących zakres badań terenowych - zob. zakładka: Podsumowanie i wnioski.

Zabytki z badań w latach 1990-1991 przechowywane są w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie.

KOLONIA JAKUBOWICE MUROWANE – BADANIA 1990

W lipcu 1990 roku założono również dwa wykopy sondażowe w obrębie jednego z dalszych gospodarstw - ówcześnie administracyjnie należącego do Kolonii Jakubowice Murowane; obecnie - Lublin, ul. Łysakowska (lokalizacja na mapie - zob. plik jpg. >>>). Z relacji właścicieli wynikało, że we wczesnych latach 50. XX w. w trakcie prac budowlanych znaleziono na tym terenie krzemienny grot i kości, być może ludzkie; całość materiału miała zostać powtórnie zakopana. Prace dały wynik negatywny (por. "Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku").