Miejsce badań na mapach i planach

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.


 
  1.  
     2.  
  3.   
  4.  
    5.  
  6.  

1. Lokalizacja stanowiska JM5 na tle mapy Polski z regionami fizycznogeograficznymi 1:1.500.000 (aut. J. Kondracki, A. Richling [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1994);
źródło: By Aotearoa za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regiony_Kondrackiego-hipsometria.png (CC BY-SA 3.0).
2. Lokalizacja stanowiska JM5 na tle cieniowanej mapy rzeźby województwa lubelskiego (oprac. L. Gawrysiak, UMCS. Lublin 2004).
3. Miejsce badań obiektów grobowych z l. 1987-1989 na stanowisku JM5 (autor planu nieznany; przerys. 1987 r.).
4. Miejsce badań obiektów grobowych z l. 1987-1989 na stanowisku JM5 na tle planu sytuacyjno-wysokościowego Jakubowic Murowanych (oprac. J. Karkut 1969).
5. Miejsce badań obiektów grobowych z l. 1987-1989 na stanowisku JM5 na zdjęciu lotnicznym Jakubowic Murowanych - widok z 2018 roku; zrzut z Mapy Google na stronie: http://www.zamki.pl/?idzamku=jakubowice.
6. Plan rozmieszczenia obiektów na stanowisku JM5, aut. U. Kurzątkowska 2018 (na tle planu sytuacyjno-wysokościowego L. Karkuta 1969, przerys. R. Joć 1990).