Odkrycie z 2014 roku

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.


ODKRYCIE Z 2014 ROKU NA STAN. JM5 – OBIEKTU Z CIALOPALENIEM I WYPOSAŻENIEM NAWIĄZUJĄCYM DO GROBÓW BADANYCH W LATACH 80. XX W.

Obiekt odkryto przypadkowo podczas nadzoru archeologicznego wykonywanego w trakcie prac związanych z prowadzeniem inwestycji komunalnej w tej części Lublina. Autorzy sprawozdania z nadzoru określają go jako grób ciałopalny z okresu halsztackiego. Wypełnisko obiektu o zarejestrowanej miąższości ok. 30 cm, zawierające m.in. warstwę przepalonego lessu z niewielką ilością spalonych rozdrobnionych kości ludzkich wraz z 12 wypalonymi wtórnie naczyniami, zajmowało przestrzeń ograniczoną do obszaru ok. 1 x 1 m, a naczynia ustawione były wzdłuż linii N-S.

Biorąc pod uwagę elementy obiektu powtarzające najważniejsze cechy charakterystyczne poprzednio badanych grobów w jego najbliższym otoczeniu – obecność w warstwie skremowanych ludzkich szczątków i umiejscowienie naczyń (wśród nich widać analogie do niektórych form z wcześniejszych znalezisk) oraz ich indywidualne ustawienie – odkrycie z 2014 roku może być wiązane z okresem użytkowania tego terenu przez społeczność, po której pozostały wcześniej zarejestrowane pochówki.

Lokalizacja obiektu - zob. zakładka: Miejsce badań na mapach i planach, il. 6.

Rysunki i zdjęcia dokumentujące odkrycie znajdują się w Sprawozdaniu końcowym z nadzoru archeologicznego...*, a także zostały opublikowane m.in. w artykule w opracowaniu zbiorowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie w 2016 roku.**.

Zabytki z odkrycia w 2014 roku przechowywane są w Muzeum Lubelskim.


* Sylwester Bochyński, Adam Olszewski, Sprawozdanie końcowe z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w związku z inwestycją pn.„Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”,(...) Zadanie 5”. Jakubowice Murowane, gm. Wólka, stan. 5 AZP 77-82/61. Zespół pałacowo-parkowy nr Ew. A/46. Lublin 2015 [mps w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie];

**Józef Niedźwiedź, Pochówki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na trasie inwestycji „drogowych” Lubelszczyzny. W: Drogi Lubelszczyzny: odkrycia i badania archeologiczne, red. E. Banasiewicz-Szykuła. Lublin 2016 (seria: Skarby z Przeszłości, tom 17).