Analizy specjalistyczne

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.


DATOWANIE RADIOWĘGLOWE

Pomiary wykonał dr hab. Mieczysław F. Pazdur w Laboratorium C-14 Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Skany sprawozdań (pliki JPG):

>>> Gr. 1    >>> Gr. 2    >>> Gr. 3    >>> Gr. 4    >>> Gr. 5    >>> Gr. 6    >>> Ob. I/ćw. A    >>> Ob. I/ćw. C   >>> Ob. I/ćw. D

BADANIA METALOGRAFICZNE

Badania wykonał mgr Ryszard Zieleń w Centralnym Laboratorium Aparatury Unikalnej UMCS w Lublinie.

>>> Skan tabeli z wynikami (plik JPG)


OCENA ANTROPOLOGICZNA

Preparowanie i dokumentowanie szczątków kostnych, z uwzględnieniem jak największej ilości danych dotyczących warunków ich zalegania, było jednym z najważniejszych zadań w trakcie prac terenowych. Okoliczności towarzyszące tym czynnościom nie były jednakowe przy wszystkich obiektach, a nawet dla każdego z nich – stopień i jakość odczyszczenia zależały od zastanej kondycji materiału, warunków zalegania oraz wydarzeń losowych jak np. pogoda.

Znaczna ilości szczątków w obrębie jednego obiektu wymusiła również wprowadzenie sposobu ich logicznego rozdzielania (usprawniającego dokumentowanie bez narzucania opinii o ilości osobników), tak, aby zachować możliwość uzyskania w trakcie późniejszych analiz antropologicznych odpowiedzi na pytania nie tylko o ilość, płeć i wiek osobników w jednym grobie, ale też o kompletność szkieletów, jakie szczątki znajdowały się obok siebie, w jakiej pozycji wobec siebie i formie (układ anatomiczny czy skupisko); stopień przepalenia kości mógłby być porównany z miejscem, w tym składnikami wypełniska, w którym zalegały (związek z elementami drewnianymi, które były źródłem ognia), i głębokością ich występowania, a wynik można by wykorzystać, razem z innymi danymi, przy rekonstrukcji procesu pogrzebowego. W masie szczątków kostnych znajdowały się także nieliczne kości zwierzęce, dające się wyróżnić już podczas eksploracji obiektu.

W pierwszym sezonie badawczym w pracach terenowych uczestniczyli antropolodzy z Katedry Archeologii UMCS, dokonując wstępnej oceny odkrywanych i oczyszczonych szczątków, m.in. określając ich barwę i miejsce w układzie kostnym człowieka oraz prawdopodobny układ zmarłych wobec siebie, a ich uwagi i spostrzeżenia, które pozostały w dokumentacji, po latach są kluczowe przy analizie niektórych obiektów. W kolejnych sezonach ogólnej oceny ilości osobników i przybliżonego wieku (dorosły – dziecko) nadal dokonywano bezpośrednio podczas pracy przy każdym z obiektów.

Obecnie, z powodów niezależnych od osób odpowiedzialnych za badania, materiał i dokumentację, pogłębiona ocena antropologiczna szczątków nie jest możliwa.