Plan zbiorczy

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.


  

Wykaz prezentowanych obiektów:

• Grób 1     (1987)
• Grób 2     (1987)
• Grób 3     (1987)
• Grób 4     (1988)
• Grób 5     (1988)
• Grób 6     (1988)
• Grób 7     (1989)
• Grób 8     (1989)
• Grób 9     (1989)
• Obiekt I*  (1987)
• Obiekt II  (1987)
• Obiekt III (1988)

        

* Obiekt oznaczony numerem I otrzymał to miano w momencie odkrycia w wykopie sondażowym założonym podczas eksploracji pierwszych grobów (nr 1-3), tylko we fragmencie swojego późniejszego zasięgu. W porównaniu z nimi, znacząco odmienny jego wygląd i nieznane przeznaczenie spowodowały, że nadano mu nazwę będącą pojęciem ogólniejszym. I taka nazwa pozostała w całej dokumentacji. Jednak biorąc pod uwagę znane już cechy charakterystyczne grobów odkrytych w Jakubowicach, obiekt I można traktować jako dziesiąty grób odsłonięty w tamtym czasie na stanowisku. Kolejne nazwy Obiekt i numery rzymskie otrzymały struktury, które odróżniały się swoim charakterem od odkrywanych grobów (m.in. niewielkie rozmiary i brak szczątków kostnych).

Przy materiale zabytkowym podawane są numery inwentarza polowego (nr inw.).
W opisach poszczególnych grobów i obiektów, znajdujących się w plikach pdf., odsyłacz "il." odnosi się do wyedytowanego bezpośrednio na stronie materiału graficznego, towarzyszącego danemu tekstowi.