Profesjonalizm w edukacji

 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny realizuje projekt „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS” trwający do 31 grudnia 2014 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Partnerem projektu jest Gmina Miasta Lublin.

Kierownicy merytoryczni projektu:

- mgr Anna Mazur (Instytut Sztuk Pięknych)

- dr Renata Gozdecka (Instytut Muzyki)

Bezpłatna oferta obejmuje:

- szkolenia dla nauczycieli przedmiotów artystycznych pełniących funkcję opiekunów praktyk pedagogicznych

- praktyki pedagogiczne dla studentów Wydziału Artystycznego na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- warsztaty wymiany doświadczeń oraz wakacyjne praktyki plenerowe dla studentów i uczniów

- lekcje muzealne

- materiały do pracy artystycznej

Od początku trwania projektu zorganizowaliśmy:

-    2 edycje konsultacji w sprawie nowej podstawy programowej i dwa cykle szkoleniowe dla 85 nauczycieli/-ek przedmiotów artystycznych z lubelskich placówek edukacyjnych,

- praktyki pedagogiczne w lubelskich placówkach edukacyjnych,

- 9 turnusów praktyk plenerowych w Szeligach na Mazurach, Ustrzykach Dolnych, Janowie Lubelskim i Krasnobrodzie,

- warsztaty wymiany doświadczeń z udziałem wybitnych pedagogów z Polski i z zagranicy,

- lekcje muzealne w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum „MOCAK” w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie ,

- zakup instrumentów i materiałów plastycznych dla studentek i studentów Wydziału Artystycznego UMCS,

- wystawy prac dzieci i studentów w Instytucie Sztuk Pięknych oraz Galerii ISP „Zajezdnia”,

- 3 publikacje: „Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży”, „Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły” oraz „Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999/2010” –raport z badań prowadzonych według koncepcji programowej opracowanej przez Annę Mazur.

www.praktyki.wa.umcs.lublin.pl