Profesjonalizm w edukacji

Wydział Artystyczny UMCS realizował w latach 2010-2015 projekt „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Partnerem projektu jest Gmina Miasta Lublin.

Kierownicy merytoryczni projektu:

- mgr Anna Mazur (Instytut Sztuk Pięknych)

- dr Renata Gozdecka (Instytut Muzyki)

Bezpłatna oferta obejmowała:

- szkolenia dla nauczycieli przedmiotów artystycznych pełniących funkcję opiekunów praktyk pedagogicznych

- praktyki pedagogiczne dla studentów Wydziału Artystycznego na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- warsztaty wymiany doświadczeń oraz wakacyjne praktyki plenerowe dla studentów i uczniów

- lekcje muzealne

- materiały do pracy artystycznej

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

-    2 edycje konsultacji w sprawie nowej podstawy programowej i cztery cykle szkoleniowe dla 85 nauczycielek i nauczycieli przedmiotów artystycznych z lubelskich placówek edukacyjnych,

- praktyki pedagogiczne w lubelskich placówkach edukacyjnych,

- 13 turnusów praktyk plenerowych w Szeligach na Mazurach, Ustrzykach Dolnych, Janowie Lubelskim i Krasnobrodzie,

- warsztaty wymiany doświadczeń z udziałem wybitnych pedagogów z Polski i z zagranicy,

- lekcje muzealne w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum „MOCAK” w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie ,

- zakup instrumentów i materiałów plastycznych dla studentek i studentów Wydziału Artystycznego UMCS oraz  lubelskich placówek edukacyjnych

- wystawy prac dzieci i studentów w Instytucie Sztuk Pięknych oraz Galerii ISP „Zajezdnia”,

- 5 publikacji: „Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży”, „Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły”, „Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999/2010” –raport z badań prowadzonych według koncepcji programowej opracowanej przez Annę Mazur, „Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej”, „Interpretacje i inspiracje dla edukacji artystycznej”.

Projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako przykład Dobrych Praktyk.

Autorki założeń programowych projektu, które kierowały jego realizacją zostały uhonorowane w 2015 roku Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne.