Zarządzanie jakością kształcenia

1. Polityka jakości kształcenia

Dokładnie określona i spójna Polityka jakości kształcenia stanowi podstawęSystemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dotyczy ona sfery planowania i wyznaczania kierunków działań: rozpatrywania różnych wariantów postępowania oraz przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.
Polityka jakości kształcenia na Wydziale Artystycznym UMCS skupiona jest na konsekwentnym dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia, a przez to osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług edukacyjnych w zakresie studiów artystycznych, co jest realizowane poprzez:

 1. Projektowanie programów studiów gwarantujących wysoką jakość kształcenia pod względem merytorycznym, metodologicznym i organizacyjnym.
 2. Planowanie wprowadzenia nowych kierunków i form kształcenia, zgodnie z opiniami interesariuszy zewnętrznych.
 3. Stałe poszerzanie oferty wydziału o nowe studia podyplomowe skierowane do różnych grup wiekowych zgodnie z ideą programu „lll – lifelong learning”.
 4. Stosowanie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji dla podnoszenia jakości kształcenia, w tym ankietowania i badania preferencji edukacyjnych potencjalnych studentów.
 5. Motywowanie kadry naukowo-dydaktycznej do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i uczestniczenia w badaniach naukowych.
 6. Stymulowanie kreatywności i innowacyjności wśród pracowników i studentów.
 7. Angażowanie wszystkich uczestników procesu kształcenia w jego monitorowanie i doskonalenie, powoływanie zespołów do prac projakościowych, organizowanie szkoleń informacyjnych.
 8. Wykorzystywanie analiz i wyciąganie wniosków z sukcesów oraz porażek.
 9. Prowadzenie działań i akcji informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, m. in. aukcji i koncertów charytatywnych, z wykorzystaniem prac studentów.
 10. Zacieśnianie współpracy z placówkami kulturalnymi i przedsiębiorstwami lublina a także krajowymi i zagranicznymi: galeriami sztuki, muzeami, domami kultury, wydawnictwami, firmami reklamowymi.
 11. Prowadzenie optymalnej polityki finansowej.

2. Zadania Systemu zarządzania jakością kształcenia

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, procedurami oraz dokumentacją.
 2. Kompleksowe koordynowanie działań projakościowych we wszystkich obszarach.
 3. Systematyzowanie procedur i określanie ich wzajemnych relacji.
 4. Stwarzanie przejrzystych zasad odpowiedzialności i kompetencji.
 5. Standaryzacja mechanizmów nadzoru, analizy, doskonalenia, identyfikowania problemów, korygowania błędów i zapobiegania  patologiom.
 6. Zapewnianie rzetelnie opracowanej dokumentacji dotyczącej jakości kształcenia.
 7. Zaszczepianie wśród nauczycieli akademickich i studentów nawyku myślenia i podejścia projakościowego przy realizacji przydzielonych zadań.

 3.  Struktura zarządzania jakością kształcenia

 1. W procesie zarządzania jakością kształcenia uczestniczą wszyscyczłonkowie społeczności akademickiej, w tym władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych.
 2. System zarządzania jakością kształcenia jest oceniany i doskonalony przy udziale społeczności akademickiej oraz interesariuszy zewnętrznych.
 3.  Funkcjonowanie systemu opiera się na działaniach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. System zarządzania jakością kształcenia nadzoruje Dziekan. 

 

4. Zarządzanie jakością kształcenia realizowane jest poprzez:

     - zapewnianie jakości kształcenia,
     - kontrolę jakości kształcenia (monitorowanie i ewaluację),
     - analizę wyników badań i kontroli,
     - doskonalenie jakości kształcenia, inicjatywy, rozwój.

5.  System zarządzania jakością kształcenia obejmuje wszystkie etapy procesu edukacyjnego: rekrutację, tok studiów, dyplomowanie, monitorowanie losów absolwentów.

6.  Dokumentacja jakości kształcenia.

1. Wdrażanie i funkcjonowanie Systemu zarządzania jakością kształcenia wymaga tworzenia jednolitej dokumentacji we wszystkich obszarach działań. Dokumentacja zarządzania jakością kształcenia dzieli się na dwa rodzaje:
- dokumenty zatwierdzone, np. opisy procedur,
- dokumenty pomocnicze, np. spisy, wykazy, zestawienia, protokoły, arkusze ankiet lub ocen, itp.
2. Szczegółowy opis procedury jako instrukcji postępowania zapewniającej osiąganie wymaganego standardu wykonania zadań i procesów, zatwierdzany jest uchwałą Kolegium Dziekańskiego.