Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na Wydziale Artystycznym UMCS funkcjonuje Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający specyfikę Wydziału prowadzącego działalność artystyczną, naukową oraz promocyjną w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale należy do struktury uniwersyteckiego systemu zapewnienia jakości kształcenia i podporządkowuje się jego wymogom oraz procedurom. Strukturę Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia tworzą:

1) Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • opracowuje i przedstawia Kolegium dziekańskiemu i Dziekanowi wnioski i projekty dotyczące zapewnienia jakości kształcenia oraz procedur określających sposoby ich realizowania,
 • wdraża opracowane procedury,
 • inicjuje okresowe spotkania władz wydziału ze studentami oraz zebrania pracowników,
 • opiniuje programy studiów oraz zmiany w tych programach przygotowane przez Zespoły programowe,
 • analizuje wyniki oceny jakości kształcenia, w tym sporządzone przez zewnętrzne instytucje akredytujące,
 • podejmuje działania naprawcze w przypadku stwierdzenia uchybień i zaniedbań. 

2) Zespół programowy kierunku studiów

 • przygotowuje program kształcenia dla kierunku,
 • w trakcie realizacji programu studiów zespół przedstawia Kolegium dziekańskiemu lub Dziekanowi wnioski w zakresie doskonalenia i zmian programu. 

3) Koordynator przedmiotu

 • opracowuje efekty uczenia się dla przedmiotu oraz sylabus ogólny,
 • mieszcza sylabus ogólny w katalogu sylabusów.

4) Nauczyciel akademicki

 • ma obowiązek realizować efekty uczenia się prowadzonych przedmiotów zatwierdzone w programie kierunku studiów, mając prawo do autorskiego określania tematów zajęć oraz metod ich realizacji,
 • publikować w każdym semestrze sylabusy szczegółowe prowadzonych przedmiotów w katalogu sylabusów,
 • ustalać warunki zaliczeń i egzaminów prowadzonych przedmiotów w sposób pozwalający na weryfikację wszystkich zakładanych efektów uczenia się,
 • informować studentów o szczegółowych warunkach zaliczeń na pierwszych zajęciach w semestrze. 

5) Student

 • uczestniczy czynnie w procedurach związanych z jakością kształcenia czy też działaniach naprawczych,
 • ma prawo do inicjatyw i propozycji zmian w programach studiów i organizacji kształcenia.