Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na Wydziale Artystycznym UMCS funkcjonuje Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający specyfikę Wydziału prowadzącego działalność artystyczną, naukową oraz promocyjną w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale należy do struktury uniwersyteckiego systemu zapewnienia jakości kształcenia i podporządkowuje się jego wymogom oraz procedurom. Strukturę Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia tworzą:

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • Opracowuje i przedstawia Radzie Wydziału wnioski i projekty dotyczące zapewnienia jakości kształcenia oraz procedur określających sposoby ich realizowania.
 • Wdraża opracowane procedury.
 • Inicjuje okresowe spotkania władz wydziału ze studentami oraz zebrania pracowników naukowych.
 • Opiniuje programy studiów oraz zmiany w tych programach przygotowane przez Zespoły programowe.
 • Analizuje wyniki oceny jakości kształcenia, w tym sporządzone przez zewnętrzne instytucje akredytujące.
 • Podejmuje działania naprawcze w przypadku stwierdzenia uchybień i zaniedbań.

Zespoły programowe kierunków studiów

 • Zespół programowy kierunku studiów przygotowuje program kształcenia dla kierunku.
 • W trakcie realizacji programu studiów Zespół przedstawia Radzie Wydziału, za pośrednictwem Dziekana, wnioski w zakresie doskonalenia i zmian programu.

Koordynatorzy modułów

 • Opracowują modułowe efekty kształcenia oraz sylabus modułu.
 • Umieszczają sylabus modułu w Katalogu Sylabusów.

Nauczyciele akademiccy mają obowiązek:

 • Realizować efekty kształcenia prowadzonych przedmiotów/modułów zatwierdzone w programie kierunku studiów, mając prawo do autorskiego określania tematów zajęć oraz metod ich realizacji.
 • Publikować sylabusy dla każdego semestru prowadzonych przedmiotów w Uczelnianym Katalogu Sylabusów,
 • Ustalać warunki zaliczeń i egzaminów prowadzonych przedmiotów w sposób pozwalający na weryfikację wszystkich zakładanych efektów kształcenia.
 • Informować studentów o szczegółowych warunkach zaliczeń na pierwszych zajęciach prowadzonych przedmiotów.

Studenci uczestniczą czynnie w procedurach związanych z jakością kształcenia czy też działaniami naprawczymi oraz mają prawo do inicjatyw i propozycji zmian w programach studiów i organizacji kształcenia.