Erasmus Plus
Nowy program Komisji Europejskiej na 2014-2020
dot. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Celem programu jest wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży.

Erasmus Plus jest programem bardzo szerokim – zastępuje siedem wcześniejszych programów m.in. : „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, „Młodzież w działaniu”, w ramach trzech Akcji; obejmuje także centralnie zarządzany program Jean Monnet oraz program wsparcia dla inicjatyw sportowych.

Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna (studentów, absolwentów, pracowników) - wspólne studia II st. (Joint Master Degrees),
Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmująca m.in. nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni.
Akcja 3: - wsparcie dla reform w obszarze edukacji.

Program Jean Monnet: katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci.
Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Mobilność międzynarodowa Erasmus Plus zostaje ponadto rozszerzona o tzw. kraje partnerskie/trzecie, sąsiadujące z UE dopuszczone do udziału w niektórych Akcjach Erasmus Plus na określonych zasadach: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosovo, Czarnogóra, Serbia, Fed. Rosyjska. Państwa te będą miały możliwość ubiegania się o uczestniczenie w programie na warunkach ogólnych, po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść te koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne.

Szczegółowe informacjehttp://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm 

Biuro Programu Erasmus

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

D.S. Femina, ul. Langiewicza 20, pok. 11
20-035 Lublin
tel./fax +48 81 537 54 10
Adres e-mail: erasmus@umcs.pl