Podanie o IOS

ZARZĄDZENIE Nr 70/2021
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania indywidulanej organizacji studiów studentom UMCS w Lublinie
obowiązujących od 1 października 2021 roku

Podanie o IOS należy złożyć do Prodziekan ds. studenckich dr hab. Alicji Kupiec 

Druki podania stanowią załącznik 1 oraz załącznik 2 do Zarządzenia Nr 70/2021

Załączniki