Informacje dotyczące realizacji zajęć z wychowania fizycznego

Informacje dotyczące realizacji zajęć z wychowania fizycznego

1. Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w podanych wcześniej terminach.

2 Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym i online w czasie rzeczywistym
z wykorzystaniem platformy Office Teams.

3. Studenci mający zwolnienia z praktycznych zajęć wychowania fizycznego zapisują się na „zajęcia teoretyczne”, realizowane w trybie stacjonarnym lub online.

5. W szczególnych przypadkach, dopuszczalna jest zmiana grupy zajęć w trakcie trwania semestru, pod warunkiem zgody nauczyciela prowadzącego oraz niewypełnieniu maksymalnego limitu liczebności osób w danej grupie.

6. Studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zajęć i obiektów sportowych.
W przeciwnym razie student może zostać wyproszony z zajęć.
https://www.umcs.pl/pl/regulaminy-obiektow-i-zajec-sportowych,8188.htm.

7. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, dostępnym na stronie
www. ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.

8. Studenci zarejestrowani w systemie USOSweb na zajęcia realizowane w trybie online i stacjonarnym zobowiązani są zarejestrować się na platformie Office Teams przed rozpoczęciem zajęć.

9. Zapisy do sekcji sportowych odbędą się drogą elektroniczną w systemie USOSweb UMCS. Szczegółowe wymagania zostały opublikowane na stronie CKF UMCS http://www.umcs.pl/pl/ckf-umcs-sekcje-sportowe,4127.htm.

10. Obowiązujące terminy zajęć sekcji sportowych znajdują się na stronie KU AZS UMCS https://azs.umcs.pl/sekcje-akademickie/.

11. Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów nie są przepisywane. Poza sytuacjami szczególnymi.  Podania przyjmowane są do dnia.

12. Studenci, studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego, zapisują się na dwa różne przedmioty /profile/; samodzielnie zapisują się na pierwszy przedmiot /profil / do wybranej grupy w USOSweb i zgłaszają się drogą telefoniczną lub mailową do CKF UMCS celem zapisu przez pracownika administracyjnego na drugi przedmiot/profil. Adresy email oraz nr telefonów na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.