Biblioteka Główna włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKDNiS i Bibliotekę Narodową.

W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Biblioteki, wchodzące w skład sieci bibliotecznej, zobowiązane są do współdziałania w zakresie:

  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów;
  • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;
  • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
  • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    21 października 2021