STANOWISKO MNiSW WOBEC OTWARTEJ NAUKI

W 2012 r. Komisja Europejska opublikowała:

  • komunikat dot. lepszego dostępu do informacji naukowej; określono cele polityki otwartego dostępu (Open Access) oraz jej znacznie dla programu Horizon 2020,
  • rekomendacje dla członków UE w zakresie dostępu i ochrony informacji naukowej; zalecono tworzenie polityk otwartości, czyli polityk krajowych w zakresie otwierania zasobów nauki.

W sierpniu 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło działania w kierunku wypracowania polityki otwartości w nauce dla Polski, zorganizowało konsultacje z ekspertami oraz debaty społeczne. W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało dokument pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Dokument ma charakter zaleceń dotyczących wprowadzania otwartego dostępu przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie oraz wydawców, w tym wydawców czasopism naukowych.

Najważniejsze rekomendacje zawarte w Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce:

  1. Opracowanie i przyjęcie przez poszczególne uczelnie, instytuty badawcze i instytuty PAN oraz przez NCN i NCBR własnych instytucjonalnych polityk w zakresie otwartego dostępu (OD), które będą określać zasady publikowania w OD wyników badań (dotyczy to głównie artykułów w recenzowanych czasopismach, ale także np. recenzowanych materiałów konferencyjnych, ewentualnie danych badawczych).
  2. Wyznaczenie przez kierowników jednostek naukowych i uczelni pełnomocników ds. OD.
  3. Przechodzenie czasopism naukowych do modeli otwartych.
  4. Udostępnianie rozpraw doktorskich w otwartych repozytoriach.
  5. Monitorowanie i raportowanie do MNiSW postępów we wdrażaniu OD, w tym systematyczne analizowanie liczby publikacji powstających w danej jednostce naukowej lub uczelni w celu określenia proporcji publikacji w OD w stosunku do wszystkich publikacji.
  6. Organizowanie szkoleń w zakresie OD dla wszystkich pracowników naukowych i doktorantów danej jednostki naukowej lub uczelni.
  7. Uwzględnienie doświadczeń i potencjału bibliotek naukowych, które często koordynują proces redakcji i deponowania publikacji naukowych w repozytoriach.

W celu wsparcia działań związanych z otwartym dostępem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia na swoich stronach internetowych materiały i publikacje dotyczące OD:

Otwarty dostęp do publikacji naukowych

Materiały na temat otwartego dostępu 

Dokumenty na temat otwartego dostępu