POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU REALIZOWANA PRZEZ UMCS

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w zakresie zalecanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego instytucjonalnej polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych w Polsce, rekomendowanej w publikacji Kierunki rozwoju Otwartego Dostępu, realizuje następujące projekty:

Platforma e-czasopism naukowych na UMCS

Na UMCS funkcjonuje platforma e-czasopism naukowych, która została stworzona na bazie OJS (Open Journal System) – oprogramowaniu udostępnianym  przez Public Knowledge Project, najczęściej wykorzystywanym przez różne instytuty naukowe, repozytoria, biblioteki i wydawnictwa. Obecnie na platformie e-czasopism naukowych znajduje się 34 periodyków wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Funkcjonują one w modelu Open Access na otwartych licencjach Creative Commons. Artykuły zamieszczane na platformie e-czasopism naukowych mają przypisany numer DOI (identyfikator cyfrowy), co poprawia widoczność danego tekstu w sieci i zwiększa szansę na cytowania. Największą korzyścią dla autorów jest znaczne ułatwienie w upowszechnianiu opracowanych badań.

Repozytorium Prac Doktorskich UMCS 

Repozytorium Prac Doktorskich zostało utworzone na podstawie zarządzenia Rektora UMCS nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną UMCS

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona i jest rozwijana w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS. Obejmuje: cyfrowe kopie zbiorów stanowiących dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, kopie innych podręczników i materiałów ocenianych jako niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, cyfrowe wersje różnego typu publikacji dotyczących Lubelszczyzny.  BC UMCS realizuje zadanie udostępnienia zasobów cyfrowych potrzebnych do prowadzenia w Uniwersytecie prac naukowych i dydaktycznych oraz dostarczenia materiałów dla wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu. Służy ochronie zabytkowych zbiorów reprezentujących dziedzictwo kulturowe i upowszechnieniu wiedzy na ich temat. Koordynatorem i wykonawcą projektu jest Biblioteka Główna UMCS. Tworzony zasób cyfrowy powstaje dzięki życzliwej współpracy z Biblioteką pracowników naukowych Uczelni i Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.