Projekty SON

 

Projekt SON

1. Digitalizacja i publikacja w Bibliotece Cyfrowej UMCS 7346 artykułów z czasopism wydawanych w UMCS w latach 1946-2011

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - SONB/SP/464602/2020. Termin realizacji: 1.06.2020 – 01.06.2022.

Cel projektu:

Celem projektu jest digitalizacja zasobów bibliotecznych o istotnym w skali międzynarodowej znaczeniu dla nauki, obejmująca zeskanowanie 91170 stron i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej UMCS 7346 artykułów w formacie PDF, będących zawartością 12 tytułów czasopism naukowych wydawanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1946-2011:

 1. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA – Chemia 
 2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA, Physica
 3. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia,
   Mineralogia i Petrografia.

  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia
   et Petrographia
   .
 4. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne  
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio C – Biologia
 5. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C - Biologia.Supplementum
 6. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae
 7. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
 8. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G - Ius
 9. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
 10. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia
 11. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 12. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina

Efekt projektu:

Efektem projektu będzie upowszechnienie publikacji wydawanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1946-2011, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania informacji o badaniach prowadzonych w okresie 70 lat funkcjonowania Uczelni. Zeskanowanie, opracowanie katalogowe, opracowanie pod kątem metadanych i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej UMCS 7346 wielojęzycznych artykułów w formie cyfrowej w znacznym stopniu przyczyni się do utrzymania zasobu bibliotecznego o istotnym znaczeniu dla nauki oraz rozpowszechnienia informacji o badaniach naukowych w zakresie dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Koszt projektu: 96 798 zł
Kwota dofinansowania: 87 098,00 zł