Program wspierania laureatów i finalistów - informacja

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin. 

Zapraszamy absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad oraz turniejów i kontynuują naukę na lubelskiej uczelni wyższej, do składania wniosków  o stypendia.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie poniższe kryteria:

  • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę;
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
  • jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

W ramach Programu można otrzymać stypendium naukowe w łącznej rocznej wysokości 6 615,00 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 należy składać w terminie do 31 marca, w godzinach od 7:30 do 15:30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany wyżej adres, albo złożyć w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Wolska 11.

Zgodnie z zapisami uchwały, określającej zasady przyznawania przedmiotowych stypendiów, wnioski muszą być kompletnie wypełnione i zawierać wszystkie wymagane podpisy, tj. podpis wnioskodawcy w części II i III wniosku oraz podpis upoważnionego pracownika uczelni w części III. Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej, w związku z czym nie mogą być uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Szczegółowe informacje dot. programu, w tym wzór wniosku, znajdują się na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce Mieszkańcy/Edukacja/Dla studenta pod linkiem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 466 39 82, 81 466 39 84 w godzinach od 7.30 do 15.30.  

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2022