Zbiory - charakterystyka ogólna

Charakter zbiorów

Powstanie i rozwój Biblioteki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, powołanego 23 października 1944 roku.
Profil gromadzonego księgozbioru ulegał przeobrażeniom w powiązaniu z kształtowaniem się struktury Uczelni. Obecnie ma charakter uniwersalny.
Podstawę kompletowania zbiorów stanowi "egzemplarz obowiązkowy"' (EO), którego przywilej Biblioteka otrzymała w 1954 roku.

Główne kierunki gromadzenia zbiorów:

  • naukowe wydawnictwa monograficzne i podręczniki akademickie ze wszystkich reprezentowanych na Uczelni kierunków;
  • druki lubelskie oraz dotyczące Lublina i regionu, tzw. "lubliniana";
  • przedwojenne wydawnictwa polskie z terenów wschodnich historycznej Rzeczypospolitej;
  • judaika.

Zbiory Biblioteki Głównej liczą 1 875 043 woluminów i jednostek obliczeniowych.

  • druki zwarte nowe 1 143 538 woluminów
  • wydawnictwa ciągłe  448 795 (3 477 tytułów czasopism bieżących)
  • zbiory specjalne       282 710 woluminy

Cały zasób systemu biblioteczno - informacyjnego liczy 2 841 866‬ woluminów i jednostek obliczeniowych.