Wskaźniki

IMPACT FACTOR (IF)

Wskaźnik oddziaływania czasopisma; określa częstotliwość z jaką przeciętnie artykuł z danego czasopisma jest cytowany w danym roku.Wskaźniki IF notuje baza Journal Citation Reports (JCR) udostępniana na platformie Web of ScienceTM. Uwaga: wartość wskaźnika IF podawana jest wg zasad: rok publikacji zgodny z rokiem edycji Journal Citation Reports (JCR).


h-index (Indeks Hirscha)

Wskaźnik wpływu wyliczany dla autora i czasopisma; określa stosunek liczby publikacji do liczby cytowań dla danego autora/czasopisma.
Web of ScienceTM (instrukcja), Scopus; można wyliczyć go również w Google Scholar Citations oraz poprzez nakładkę „Publish or Perish” na Google Scholar.


Field Weighted Citation Impact 

Wskaźnik średniej liczby cytowań publikacji odnoszący się do wskaźnika średniej liczby cytowań na świecie. Jest to wskaźnik poziomu cytowań publikacji danego autora w stosunku do średniej światowej. Wskaźnik ten normalizuje wartości cytowań względem dyscypliny, roku oraz typu publikacji i jest jednym z najczęściej wybieranych wskaźnikiem na świecie do porównań dorobku osób z różnych dyscyplin.  Wskaźnik powyżej 1 oznacza, że średnia liczba cytowań jest większa niż średnia światowa. Z kolei wskaźnik poniżej 1 oznacza, że średnia liczba cytowań jest mniejsza niż średnia światowa np. wskaźnik 1,44 oznacza, że prace tego autora były cytowane średnio 44% powyżej średniej światowej.
______________________________________________________________________________________________
Index Copernicus

Wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych; wartości wskaźników podawane są w IC Journals Master List od 2005 r.
Uwaga: wartość wskaźnika IC podawana jest wg zasad: rok publikacji zgodny z rokiem edycji IC Journals Master List; do czasu ukazania się IC Journals Master List za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji listy IC.


 Punktacja ministerstwa właściwego d/s nauki i szkolnictwa wyższego

Punktacja ustalana na podstawie kolejnych rozporządzeń ministerialnych, określających zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz ustalających sposób punktowania publikacji od 2005 r.

17.12.2019 - Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

 __________________________________________________________________________________________________

CORE The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE)

jest stowarzyszeniem wydziałów informatycznych uniwersytetów w Australii i Nowej Zelandii.

Ranking konferencji CORE dotyczy dyscyplin komputerowych. Rankingi są zarządzane przez Komitet Wykonawczy CORE, z okresowymi rundami do składania wniosków o dodanie lub uaktualnienie konferencji. Decyzje podejmowane są przez komitety naukowe na podstawie obiektywnych danych wymaganych w ramach procesu składania wniosków.

Konferencje są przypisane do jednej z następujących kategorii:

A* - flagowa konferencja, wiodące miejsce w dyscyplinie
A - doskonała konferencja i cieszące się dużym uznaniem w dziedzinie dyscypliny
B - dobra konferencja i dobrze przyjęta w dyscyplinie
C - inne obiekty konferencyjne z rankingu spełniające minimalne standardy
Australasian - konferencja, w której uczestnicy to przede wszystkim Australijczycy i Nowozelandczycy
Unranked - konferencja, dla której nie podjęto żadnej decyzji w rankingu
Konferencja krajowa - konferencja prowadzona głównie w jednym kraju, z udziałem przewodniczących z tego kraju, i która nie jest wystarczająco dobrze znana, aby być w rankingu.
Konferencja regionalna - podobna do krajowej, ale może obejmować region przekraczający granice państwowe.
Ranking konferencji jest ustalany na podstawie różnych wskaźników, m.in. cytowania, procesu składania i akceptacji referatu oraz widoczności i wyników badań kluczowych osób, które goszczą na konferencji i zarządzają jej programem.